ANBI - Gegevens

1. Naam gemeente:                      A. Protestantse Gemeente Bergen op Zoom
                                                          B. Diaconie van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom


2. RSIN-nummer:  
                         A. Protestantse Gemeente Bergen op Zoom:  815 117 309
                                                             KvK-nummer 76335801

                                                          B. Diaconie van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom: 824 124 571
                                                              KvK-nummer 76335704


3. Contactgegevens:
                    Ontmoetingskerk 
                                                         Bolwerk-Zuid 134
                                                         4611 DX Bergen op Zoom

                                                          Scriba:
                                                          dhr E. van der Geer
                                                          email: 

 

4. Beleidsplan.

Het beleidsplan is terug te vinden op deze website
Link:     http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl/index.php/algemeen/wie-wij-zijn/beleidsplan

Tevens verwijzen wij U naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk: 
Link:    "Kerk 2025, terug naar de kerk
                                          

5. Bestuurssamenstelling.

De Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom wordt bestuurd door een Kerkenraad bestaand uit (situatie 01-01-2022):
- 2 predikanten,
- 9 ouderlingen (waarvan 3 vacatures)
- 9 diakenen (waarvan 3 vacatures) en
- 3 ouderling-kerkrentmeesters

 

6. Beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid is conform de richtlijnen van de landelijke kerk.
Link:     Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden

7. Verslag activiteiten.

a. College van Kerkrentmeesters:

Het college houdt op de maandelijkse vergadering bezig met het onderhoud van de gebouwen, te weten de Ontmoetingskerk, het kerkelijk centrum Williamstraat, de pastoriën en de kosterswoning en met het energiebeheer.
De zorg voor de Financiën betreft de diverse geldstromen, te weten: vaste Vrijwillige Bijdragen, Solidariteitskas, rente inkomsten, bijdragen voor pastorale bijstand, giften en overige inkomsten.
Aan de hand van het werkplan wordt geverifieerd of aan alle zaken van de afgelopen en de komende maand gedacht is. Te denken valt aan alle werkzaamheden inzake Actie Kerkbalans, Solidariteitskas en alle lopende financiële verplichtingen.
Tevens komen personele en juridische zaken aan de orde, alsmede de rapportage richting het Moderamen en de Kerkenraad.

 

b. Diaconie:

De diaconie ontplooit jaarlijks vele activiteiten van diaconale aard, maar heeft ook diverse werkgroepen actief zoals de ZWO commissie en het Inloophuis (oecumenische samenwerking).

Voorbeelden van  diaconale activiteiten zijn het innen van collecten, de adventsviering senioren, de kerstattenties en de kerst pakketten, de kledingactie, de vakantieweek voor mensen met een beperking, het High Tea project, actie “Vakantietas” en het nieuwe project “Engelenpost”.

Diverse projecten komen voort uit een meer intensievere samenwerking met de andere diaconieën van de Brabantse Wal gemeenten.

8. Financiële verantwoording.

De financiële verantwoording van de diverse gremia is tijdens de kerkenraad op 16 juni 2021 goedgekeurd.

a. Kerk

Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom
College van Kerkrentmeesters Bankrekening: NL29 INGB 0006 9216 12

 

 

b. Diaconie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

College van diakenen
Bankrekening: NL93 INGB 0005 8635 48

 

Toelichting:

Het tekort over 2020 bedraagt € 4.261.
Ten gevolge van de door de overheid opgelegde corona-maatregelen zijn diverse activiteiten niet doorgegaan. Gevolg verlaging van kosten. Anderzijds zijn er hogere kosten gemaakt door  andere activiteiten te organiseren volgens de door de overheid opgelegde “Corona regels”.

9. Voorgenomen bestedingen.

a. Kerk

Alle gebouwen verkeren in een goede staat van onderhoud. De energielasten worden scherp in de gaten gehouden. Daarom kunnen bijzondere lasten buiten beschouwing worden gelaten.
Fondsenwerving, de Vaste Vrijwillige Bijdragen en de Solidariteitskas vragen om aandacht.

 

b. Diaconie

In 2021 zal voor een belangrijk deel  rekening  gehouden moeten worden met aangepaste activiteiten of het niet kunnen doorgaan van voorgenomen activiteiten. Daardoor zal er gezocht worden om de diaconale taak waar mogelijk op andere wijze en zo nodig met extra financiële middelen in te vullen. De reserve laat prima toe om er als Diaconie ook te zijn, wanneer dat het meest nodig is voor gemeenteleden en voor anderen die getroffen worden door tegenspoed.