ANBI - Gegevens

1. Naam gemeente:                      A. Protestantse Gemeente Bergen op Zoom
                                                          B. Diaconie van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom


2. RSIN-nummer:  
                         A. Protestantse Gemeente Bergen op Zoom                                  815 117 309
                                                          B. Diaconie van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom     824 124 571


3. Contactgegevens:
                    Ontmoetingskerk 
                                                         Bolwerk-Zuid 134
                                                         4611 DX Bergen op Zoom

                                                          Scriba:
                                                          dhr E. van der Geer
                                                          email: 

 

4. Beleidsplan.

Het beleidsplan is terug te vinden op deze website
Link:     http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl/index.php/algemeen/wie-wij-zijn/beleidsplan

Tevens verwijzen wij U naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk: 
Link:    "Beleidsplan 2017-2020 Dichtbij het hart"
                                          

5. Bestuurssamenstelling.

De Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom wordt bestuurd door een Kerkenraad bestaand uit:
2 predikanten, 8 ouderlingen, 8 diakenen en 3 ouderling-kerkrentmeesters (situatie 1-1-2019).
Daarnaast zijn er 9 kerkrentmeesters werkzaam in het College van Kerkrentmeesters.

 

6. Beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid is conform de richtlijnen van de landelijke kerk.
Link:     Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden

7. Verslag activiteiten.

a. College van Kerkrentmeesters:

Het college houdt op de maandelijkse vergadering bezig met het onderhoud van de gebouwen, te weten de Ontmoetingskerk, het kerkelijk centrum Williamstraat, de pastoriën en de kosterswoning en met het energiebeheer.
De zorg voor de Financiën betreft de diverse geldstromen, te weten: vaste Vrijwillige Bijdragen, Solidariteitskas, rente inkomsten, bijdragen voor pastorale bijstand, giften en overige inkomsten.
Aan de hand van het werkplan wordt geverifieerd of aan alle zaken van de afgelopen en de komende maand gedacht is. Te denken valt aan alle werkzaamheden inzake Actie Kerkbalans, Solidariteitskas en alle lopende financiele verplichtingen.
Tevens komen personele en juridische zaken aan de orde, alsmede de rapportage richting het Moderamen en de Kerkenraad.

 

b. Diaconie:

De Diaconie ontplooit jaarlijks vele activiteiten van diaconale aard, maar heeft ook diverse werkgroepen actief zoals de ZWO-commissie. Voorbeelden van diaconale activiteiten zijn het innen van collecten, de adventsviering senioren, de kerstattenties en kerstpakketten, de kledingactie, de vakantieweek voor mensen met een beperking, het High Tea project, het Inloophuis (oecumenische samenwerking), de lustrumlunch en de webradio.

 

8. Financiële verantwoording.

De financiële verantwoording van de diverse gremia is in een digitale zitting van de kerkenraad op 22 april 2020 goedgekeurd. De voorgenomen presentatie aan de gemeente op 17 mei 2020 heeft vanwege de Corana niet plaatsgevonden wegens vergaderverbod door de overheid. De voorlegging en goedkeuring door de gemeente zal op een nog nader te bepalen datum in het najaar geschieden, indien de opgelegde corana maatregelen van regeringswege zijn opgeheven.

a. Kerk

Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom
College van Kerkrentmeesters Bankrekening: NL29 INGB 0006 9216 12

 

Toelichting:

Het tekort over 2019 bedraagt € 24.436.
Hiermede blijven wij ruimschoots binnen de marge zoals gesteld in ons beleidsplan, waarin wij er rekening mee houden dat wij gedurende 4 jaren, gemiddeld € 30.000 per jaar interen op ons vermogen. De economische malaise heeft geleid tot een lagere opbrengst van vrijwillige bijdragen en een lage rente opbrengst uit ons vermogen.

 

b. Diaconie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

College van diakenen
Bankrekening: NL93 INGB 0005 8635 48

 

 

9. Voorgenomen bestedingen.

a. Kerk

Alle gebouwen verkeren in een goede staat van onderhoud. De energielasten worden scherp in de gaten gehouden. Daarom kunnen bijzondere lasten buiten beschouwing worden gelaten.
Fondsenwerving, de Vaste Vrijwillige Bijdragen en de Solidariteitskas vragen om aandacht.

 

b. Diaconie

De begroting 2019 van Diakonie (inclusief ZWO) laat een totaal aan verwachte bestedingen zien van 19.300,- waarvan onder meer 9.500,- aan diaconaal werk plaatselijk en 5.550,- aan door te zenden collecten en giften (m.n. via ZWO). Daarmee ontstaat er een verwacht tekort van 5.650,- dat, indien de middelen naar verwachting vergelijkbaar zijn met de voorgaande jaren, gefinancierd zal worden uit de reserves. Ook voor Diakonie geldt dat het werven van middelen extra aandacht vraagt om de diaconale taken ook in de toekomst te kunnen blijven uitoefenen. Er worden voor 2019 geen (in omvang) bijzondere uitgaven verwacht.

 

Kerkdienst gemist (geluid) tijdens dienst live volgen

Kerkdiensten

zondag 18 april 10:00u
BOLWERK ZUID 134 - Tot max. 30 bezoekers
Kerkdienst met als voorganger ds. Wim Lolkema
zondag 25 april 10:00u
BOLWERK ZUID 134 - Tot max. 30 bezoekers
Kerkdienst met als voorganger ds. Ellen van Sluijs
zondag 2 mei 10:00u
BOLWERK ZUID 134 - Tot max. 30 bezoekers
Kerkdienst met als voorganger ds. Wim Lolkema