Algemeen

DOELSTELLING:

De activiteiten, die de Stichting Protestantse Begraafplaats ontplooit, zijn gebaseerd op de geformuleerde doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten van 18 december 1984, te weten het beheren en onderhouden van de Protestantse Begraafplaats te Bergen op Zoom.

{AG}algemeen/protestantse_begraafplaats{/AG}
(Klik op de foto voor een vergroting)

 

CONTACTGEGEVENS:

Indien u contact wilt opnemen met de Stichting Protestantse Begraafplaats, dan kunt u zich wenden tot:

Stichting Protestantse Begraafplaats
p/a dhr. R.J.H. Franssen
       T: 0164 - 252501 /  E-mail: rob@famfranssen.nl 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  41104095

Fiscaalnummer:  0074.37.961

De Stichting Protestantse Begraafplaats staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.  Een gift aan een ANBI is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (IB).

 

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter: drs. A. Petermeijer
Secretaris: drs. E.R. van der Geer
Penningmeester / Beheerder: dhr. R.H.J. Franssen
   
 Overige beheerders dhr. C. J. de Klerck
  drs. J. Petermeijer-ter Borg
  dhr. T.H Veenvliet
  dhr. G. de Vries

 

BELEIDSPLAN:

Klik hier voor het beleidsplan 2018-2028

 

Tarievenlijst 2022

Klik op bovenstaande afbeelding of hier voor een vergroting van de tarievenlijst


REGLEMENT:

Klik hier voor het reglement

 

Begroting:
Klik hier voor de begroting van 2022

 

Finianciële gegevens begraafplaats:

Klik hier voor de finianciële gegevens over 2021

Klik hier voor de finianciële gegevens over 2020

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, beheersouderlingen en predikanten.

De kerkenraad komt een keer of 8 per jaar samen. 

Deze vergaderingen worden voorbereid door het moderamen.

Tijdens de kerkenraadsvergaderingen komt het leven der gemeente in brede zin aan de orde. 

Het pastorale werk van de ouderlingen wordt gecoördineerd in de pastorale raad, de diakenen werken vanuit de diakonie en de beheersouderlingen vanuit het college van beheer. Al deze geledingen komen ook ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar. De beide predikanten hebben wekelijks overleg.U treft informatie over al deze geledingen elders op de site aan.

Vergaderen is nodig maar het doel moet altijd het werk zijn dat ieder op zich heeft genomen. Het moet staan in dienst van het gemeente van Christus zijn. Op onze avondmaalsborden staat waar het om gaat: een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. De Protestantse Gemeente van Bergen op Zoom probeert dat: heel bescheiden: licht der wereld, zout der aarde .... tot heelheid van de ander en van onszelf, en tot eer van God.

 

De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters.

Kort samengevat zijn dit de volgende werkzaamheden :

 

  • A) Zorgen dat het geld binnenkomt om haar gebouwen, functionarissen en activiteiten te kunnen bekostigen. Deze inkomsten komen hoofdzakelijk uit: de vrijwillige bijdrage; collectes en giften en evt. inkomsten uit bezittingen van de gemeente.
  • B) Zorgen voor de salarissen van alle functionarissen werkzaam in de gemeente zoals: predikanten, kosters en organisten.
  • C) Het beheren/ onderhouden van de onroerende goederen: kerkgebouw(en), pastorieën e.d.

 

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door tot kerkrentmeester aangewezen ouderlingen en tot kerkrentmeester verkozen lidmaten.De ouderlingen zijn lid van de kerkenraad terwijl de voorzitter van het college ook lid is van het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad.

 

De leden van het college zijn momenteel:

Naam: Functie
dhr. R Peerbolte 1e voorzitter
dhr. R. Franssen 1e secretaris
mw. R. Franssen- v Hassent 2e secretaris/ouderling
mw. J.M. Koster-Verburg 1e penningmeester
dhr. J.L. Koster 2e penningmeester
dhr. K.J. Bijl boekhouder
dhr. G.J Swart ledenadministratie/ LRP
vacant juridisch medewerker
dhr. B. Otto gebouwenbeheer
dhr. J. van Dam kerkrentmeester - ouderling

 

U kunt de kerkrentmeester (voorzitter) bereiken via het volgende e-mailadres: kerkrentmeesters@protestantsekerkbergenopzoom.nl

 


Predikanten


ds. Ellen van Sluijs
Bolwerk-Zuid 136
4611 DX Bergen op Zoom
tel: (0164) 785608
Email ds. van Sluijs

ds. Wim Lolkema
Lepelaar 34
4617 KK Bergen op Zoom
tel: (0164) 314466 /  06 1724 6410
Email ds. Lolkema


Jeugdwerker

Vacant
 

 

Kerkenraad

Voorzitter
Mevr. Charlotte Verbraak
Tel: 06-48178992
Email Mevr. Charlotte Verbraak


Scriba
Dhr. E.R. van de Geer

Tel: (
0164) 259321 of 06-25097721
Email Dhr. E.R. van der Geer

Ledenadministratie
Dhr. Gert Jan Swart
Email  ledenadministratie


Kerkrentmeesters (Voorzitter)
Dhr. R. Peerbolte

Email Kerkrentmeesters

 

Kerkgebouw

Ontmoetingskerk
Protestantse Gemeente van Bergen op Zoom

Bolwerk-Zuid 134

4611 DX
Bergen op Zoom

tel: (0164) 236165
Google MAPS  link: Protestantsekerk Bergen op Zoom om adres op een grotere kaart weer te geven

 

Kosteres

Mevr. Ans de Laater-van den Hul
Drabbestraat 1
4611 EB Bergen op Zoom
Tel: (0164) 244563
Email Mevr. Ans de Laater


Mevr. Ellie Groeneveld
Primulaveld 15
4613 CC Bergen op Zoom
Tel: (0164) 251375
Email Mevr. Ellie Groeneveld

 

Kerkelijk Centrum Williamstraat
Kerkelijk Centrum Williamstraat
Williamstraat 7
4611 CN Bergen op Zoom

 Google MAPS  link: Williamstraat  om adres op een grotere kaart weer te geven

 

 

 

Webmasters

ds. Willem Vermeulen
Marathonstraat 6
4624 AD Bergen op Zoom
tel: (0164) 241712
Email Ds. Willem Vermeulen


ds. Bert ten Kate
Noordzijde Zoom 77
4614 AG Bergen op Zoom
tel: (0164) 240259
Email Ds. Bert ten Kate

Dhr Henk van Vliet
Dhr Wim van Sluijs
Dhr Kees de Klerck
Dhr Marcel Smidt

E-mail de webmasters

 

 

Inlogformulier