Liturgie voor zondag 18 augustus 2019

Liturgie voor zondag 18 augustus 2019.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Annemiek Beukman.

Organist: Johan Heuseveldt.

 

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: Dit huis, gereinigd en versierd. (Melodie psalm 134)

Dit huis, gereinigd en versierd,

waar Gods gemeente bruiloft viert,

staat voor de eredienst gereed,

wij komen hier in lief en leed.

 

Wie voor ons leefden gingen heen,

dit oude huis van hout en steen

bleef staan als een gebed tot U,

wij bidden mee, verhoor ons nu!

 

In geest en waarheid bidden wij,

dat Christus in ons midden zij,

Hem love al wat adem heeft!

Hem love wat op aarde leeft!

 

En laat eendrachtig samenzijn

op ons gebed het "amen"zijn.

Kom haastig, Here Jezus, kom

en maak ons tot uw heiligdom!

                                                               W. Barnard.

Voorbereiding

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

Samenzang: gezang 310. (Eén is de Heer, de God der goden)

Gebed

Samenzang / gloria: gezang 304. (Zing van de Vader)

Gesprekje met de kinderen over Paulus in Efeze

Terwijl de kaars wordt aangestoken zingen we “we gaan voor even uit elkaar”

aanvang kindernevendienst

Schriftlezing: psalm 82.

Samenzang: gezang 848. (Al wat een mens te kennen zoekt)

Schriftlezing: Handelingen 19 : 23 tm 40.

Samenzang: psalm 82. (God staat in’t midden van de Goden)

Verkondiging

Orgelmeditatief.

Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

Inzameling

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Slotgebed

Slotlied: psalm 146.c. : 1, 3 + 7. (Alles wat adem heeft loven de Here)

Heenzending en zegen