Liturgie voor zondag 21 juli 2019

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 21 juli 2019 - 10.00 uur

Voorganger: ds. W. Lolkema

Organist: dhr. Rein Ros

Lector: mw. Ellie Groeneveld

Motto: De juiste keuze!

 

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Vrede voor jou, hierheen gekomen. (Mel. Lied 276: Zomaar een dak.)

Vrede voor jou, hierheen gekomen,

zoekend met ons om mens te zijn.

Jij maar alleen, jij met je vrienden,

jij met je last, verborgen pijn.

Vrede, genade, God om je heen,

vergeving, nieuwe moed,

voor jou en iedereen.

 

U die ons kent, U die ons aanvoelt,

U die de hele wereld draagt:

kom naar ons toe, leer ons te leven,

help ons te zien wat ieder vraagt,

tijd om te leven, kans om te zijn,

een plek om nu en ooit,

gezien, aanvaard te zijn.

 

Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Allen : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft,

Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid,

Allen : die de verdrukten recht verschaft

Voorganger : en die de hongerigen brood geeft.

 

Voorganger: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven. AMEN.

(We gaan zitten.)

We ZINGEN: Lied 211: 1 en 4.

Gebed

We ZINGEN: Lied 923 geheel.

Eerste Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1 t/m 10-A en 19-B en 20

We ZINGEN: Psalm 116: 1,3 en 8.

Tweede Schriftlezing: Lucas 10: 38 t/m 42

We ZINGEN: Lied 908: 1,2,3 en 6.

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

We ZINGEN: Lied 313: 1,2 en 5.

Collecten en orgelspel

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 418: 1 en 3.

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

Orgelspel

 

Liturgie voor zondag 14 juli 2019

INTREDE

Verstilling

Orgelmuziek

Welkom door de ouderling van dienst

We gaan staan.

Morgenlied:
210
Groet

Bemoediging

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: die hemel en aarde gemaakt heeft

v: die trouw houdt in eeuwigheid

a: en nooit loslaat het werk van Zijn handen.

Voorbereidingsgebed besloten met:

o: Heer, hoor ons gebed

a: en laat ons bidden tot U komen.
Amen.

Psalm: 84 vss 5 en 6
We gaan zitten.

Kyriegebed besloten met een gezongen

Gloriahymne: 304

 DE HEILIGE SCHRIFT
Gebed tot de Geest

Lezingen uit de heilige Schrift besloten met liederen of acclamaties.

1e lezing: Jesaja 55,6-13

Epistellied: 966 (bij Romeinen 7,21-8,6)

2e lezing: Matteüs 13,1-9.18-23

Acclamatie: 333

Prediking

Muziek

Lied: 765

GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging en voorbede

Stil gebed, besloten met het Onze Vader (gezongen: 369d).

Inzameling van de gaven

UITTREDE

We gaan staan.

Slotlied: 422

Zending en zegen besloten met een gezongen ‘Amen’.

Muziek

Liturgie voor zondag 7 juli 2019

Liturgie voor zondag 7 juli 2019.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Ellie Groeneveld.

Organist: Johan Heuseveldt.

 

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: Gezang 280 : 1, 4 + 7. (De vreugde voert ons naar dit huis)

begroeting

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

Samenzang: psalm 84 : 1 + 3. (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)

Kyriegebed

Samenzang / gloria: Gezang 705 : 1, 2 + 4. (Ere zij aan God de vader)

Schriftlezing: Jesaja 66 : 10 – 14.

Samenzang: psalm 87. (Op Sions berg sticht God zijn Heil’ge stede)

Schriftlezing: Lucas 10 : 1 – 11.

Samenzang: gezang 317. (Grote God, gij hebt het zwijgen …)

Verkondiging

Orgelmeditatief.

Samenzang/ credo: gezang 342 (In God de vader op zijn troon)

Mededeling vanuit de diakonie door Alison: i.v.m. de collecte voor binnenlands diakonaat en voor Vakantiepret voor Kinderen in Armoede.

Inzameling

Slotgebed

Slotlied: gezang 968 : 1, 2 + 5. (De ware kerk des Heren)

Heenzending en zegen