Liturgie voor zondag 21 januari 2018

Liturgie voor zondag 21 januari 2018.

 Dienst van Woord en Gebed in het kader van de internationale bidweek voor de eenheid der kerken.

 Thema: Recht door Zee.

 Voorgangers:            diaken Jan Foesenek en ds. Willem Vermeulen.

Muzikale medewerking wordt verleend door cantorij Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels.

Organist:                   Piet de Kam.

  

Intredelied: gezang 287 : 1, 2, 3, 5. (nw liedboek) Rond het licht dat leven doet.

 Woord van welkom, votum en Groet                                

 Koorzang: Teach me, O Lord.

 Gebed                                                                                  

 Responsie: Kyrie: 301.h.

 Gloria: psalm 72 : 1, 2 + 7.

            “de jas van Luther”

            (aanvang kindernevendienst)

 Koorzang: chant psalm 46.

             Schriftlezing: exodus 15 : 1 – 6 + 21 - 21.                         

 Samenzang: Mogen alle één zijn. (GVL 498)

 Evangelielezing: Marcus ! : 14 - 20.                                 

 Responsie: U komt de lof toe. (gez. 339.a.)

 Koorzang: Wohin soll ich mich wenden.

 Verkondiging                                                                       

 Orgelmeditatief.

 Samenzang / credo: gezang 342 (nw liedboek) In God de vader op zijn troon

             Voorbede.                                                                            

 Responsie: Heer, onze God. (gez. 367.e.)

stil gebed

 Oecumenisch Onze Vader

 Onze Vader die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw koninkrijk kome,

uw wil geschiede,

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

en vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,

en leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. Amen.

 

            Mededelingen.                                                                     

 Inzameling (De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.)

 Koorzang tijdens de inzameling: Verlei uns Frieden

             Slotgebed / zending en zegen.        

           

Slotlied: gezang 968 : 1, 2 + 5. De ware kerk des Heren.

Liturgie voor zondag 14 januari 2018

Orde van de dienst op zondag 14 januari 2018 om 10.00u. in de Ontmoetingskerk.

In deze dienst zal de heer A. Haasnoot worden herbevestigd als diaken.

 

Organist: hr. L. Sauter

Lector: heer W. van Sluijs

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Ps 96: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 96: 3+4

Gebed

Ps 96:7

Kindernevendienst: L 525: 1+5

Schriftlezing: Jesaja 62: 1-5

L 176: 1+2+3

Schriftlezing: Johannes 2, 1-11
L 525: 2+3+4

Verkondiging

L 526: 1+3+4

Inleiding op de herbevestiging

L 362: 1+2

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze vader

Inzameling van gaven

L 528: 1+4+5

Zegen

 

 

Liturgie voor zondag 7 januari 2018

Liturgie voor zondag 7 januari 2018.

  

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Annemiek Beukman.

Organist:       Johan Heuseveldt.

  

Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied gezang 513 : 1, 2 + 4. (God heeft het eerste woord)

             Votum en Groet

 Samenzang: psalm 100 : 1, 2 + 4. (Juich Gode toe, bazuin en zing)

 Gebed

 Samenzang: het klein gloria: gezang 195. (ere zij de Vader en de Zoon)

             Gesprekje met de kinderen

 Samenzang gezang 520. (De wijzen, de wijzen, die gingen samen reizen)

 Aanvang kindernevendienst

             Schriftlezing: 2 koningen 6 : 1 – 7.

 Samenzang: gezang 318. (Het word brengt de waarheid teweeg.)

             Schriftlezing: Mattheus 3 : 13 – 17.

 Samenzang: gezang 524 (Nu gij de doop ontvangt in de Jordaan.)

 Verkondiging

 Orgelmeditatief.

 Samenzang / credo: gezang 342 (In God de vader op zijn troon)

             Toespraakje door Rob Blesgraaf i.v.m. het nieuwe jaar.

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Slotgebed

 Slotlied: psalm 150.a. : 1, 3 + 4. (Geprezen zij God)

             Heenzending en zegen

Liturgie voor zondag 17 december 2017

Liturgie voor zondag 17 december 2017, derde advent.

Zondag Gaudete, verblijdt U

 

 

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Ellie Groeneveldt.

Organist:       Piet de Kam.

Muzikale medewerking wordt verleend door: Isja Domincus (dwarsfluit) en Sophie van Sluijs – van Leeuwen (vleugel).

 

 

Er worden drie lampen aangestoken.

 Ik steek drie lampen aan. Helder is hun schijn. 't Duurt nog een klein poosje, dan zal 't kerstfeest zijn.

 Samenzang gezang 444 : 1, 2 + 4. (Nu daagt het in het oosten)

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied: gezang 443. (De engel Gabriël komt aangesneld)

             Votum en Groet

 Samenzang: psalm 95 : 1, 2 + 3 (Steek nu voor God de loftrompet)

 Gebed

 Samenzang: gezang 463 : 6, 7 + 8. (uit: Licht in onze ogen)

             Gesprekje met de kinderen en aanvang kindernevendienst

 Isja en Sophie: Franz Schubert Sonatine op. 137 Gm deel 3 Allegro moderato

             Schriftlezing: Jesaja 35 : 1 – 10.

 Samenzang: uit 119 gezangen: de dorre vlakte der woestijnen.

           Schriftlezing: Lucas 1 : 39 -56

 Samenzang: gezang 157.a. (Mijn ziel maakt groot de Heer)

 Verkondiging.

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

             Uitleg adventsaktie door de ZWO.

 Inzameling

 Isja en Sophie: Antonín Dvořák Sonatine op. 100 G deel 2 Lhargetto en deel 3 Scherzo.

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 Samenzang: projectlied Jesaja : 1, 4 + 5.

             Slotgebed

 Slotlied: gezang 442 (Op U, mijn Heiland)

             Heenzending en zegen.