Liturgie voor zondag 17 november 2019

Dienst van Schrift en Gebed op de tweede zondag van de Voleinding,

Bergen op Zoom, 17 november 2019 A.D.

 

DE VOORBEREIDING

orgelspel

welkom + mededelingen

intochtslied lied 825

bemoediging

Onze hulp is de Naam van de Heer,

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

 

drempelgebed

Voor U belijden wij, Almogende God,

voor heel uw kerk en voor elkaar

dat wij gezondigd hebben

in gedachte, woord en werk.

ONTFERM U OVER ONS.

Vergeef ons onze zonden

en geleid ons tot het eeuwige leven.

DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.

AMEN

 

de zondagspsalm               psalm 90 :1 en 6

smeekgebed

Daarom roepen wij:

kyrië uit 299d (in beurtzang)

uw Naam willen wij groot maken

door te zingen:

glorialied lied 150a

 

DE DIENST VAN DE SCHRIFT

groet

De Heer zal bij u zijn !

DE HEER ZAL U BEWAREN !

 

gebed van de zondag

Gij, die boven alle machten staat

en in alle tijden onze God bent,

één ding vragen wij U:

dat Gij ons in staat stelt

ieder moment uw wil te doen

en van ganser harte U te dienen.

DOOR JEZUS CHRISTUS,

ONZE HEER. AMEN

met de kinderen

kinderlied Wij gaan voor even uit elkaar

de kinderen gaan naar de nevendienst

TeNaCh      Prediker 3 (voorganger)

lied lied 720

Evangelie Matteus 6,25-34 (lector)

acclamatie lied 339a

preek

orgelmeditatie 

 

DE DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

mededelingen

collecten

lied lied 847

de kinderen komen terug

gebeden … / stil gebed / ONZE VADER

slotlied lied 538

wegzending

ter meditatie gedicht

zegen

De genade van onze Heer, Jezus Christus

en de liefde van God

en gemeenschap met heilige Geest

zal met u allen zijn. AMEN

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 10 november 2019

Liturgie voor zondag 10 november 2019, eerste zondag van de voleinding.

 

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Imke Greiner.

Organist: Johan Heuseveldt.

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: gezang 753 : 1, 3 + 6. (Er is een land van louter licht)

Voorbereiding

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

 

Samenzang: psalm 103 : 1 + 3 (Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren)

Gebed

Samenzang: gezang 727 : 1, 2, 3 + 10. (Voor alle heilligen)

Schriftlezing: psalm 17.

Samenzang: psalm 17 : 1 + 3. (Hoor, Heer, gij God van trouw en recht)

Schriftlezing: lucas 19 : 41 – 48.

Samenzang: gezang 756 : 1, 2, 4, 6. (Laat komen Heer, uw rijk)

Verkondiging

Orgelmeditatief.

Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

Inzameling

Slotgebed

Slotlied: gezang 834 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Heenzending en zegen

Liturgie voor zondag 3 november 2019

KERKDIENST in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 3 november 2019

Liturgische kleur: GROEN

Mmv:

Voices in Praise olv Hans Bomgaars

mw. A. Beukman, lector

ds. W. Lolkema, voorganger

dhr. L. Sauter, organist

Motto: Een mens die groeit!

 

 

De VOORBEREIDING

 

Orgelspel

 

ViP zingt: This Is the Day

Heer, wij komen in uw huis. We zijn hier om U te prijzen en U te aanbidden.

 

Woord van welkom en Mededelingen

 

We gaan staan en ZINGEN: Psalm 87: 1,2 en 3.

 

Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN.

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

(We gaan zitten.)

 

ViP zingt: Heel de schepping prijst U!

U hebt alles gemaakt. Laat iedereen be-amen dat U de Schepper bent.

 

De kinderkring

  • We steken de kaarsen aan.

  • ViP zingt: Als je bidt, zal Hij je geven. (Elly & Rikkert)

  • En we ZINGEN dit lied samen:

Als je bidt, zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur zal Hij opendoen.

Als je zoekt dan zul je 't vinden. Halleluja!

Halleluja, halleluja, halleluja! 

  • We gaan samen bidden.

  • En we ZINGEN nog een keer: Als je bidt zal Hij je geven.

  • We luisteren naar: Olifant en Krokodil, een verhaal van Max Velthuijs,

verteld door Mirjam Wakkee.

  • Begin van de kindernevendienst

We ZINGEN: Wij gaan voor even uit elkaar - en - Straks zoeken wij elkaar weer op.

 

 

De DIENST van het WOORD

 

ViP zingt, als gebed bij de opening van de Schriften:

Lord of Heaven, Lord of Earth.

We zijn bij elkaar gekomen om Uw Naam te zoeken,

en U te verwelkomen op deze plek.

U bent waardig, Uw liefde zal altijd voortduren.

 

We lezen: Lucas 19: 1 t/m 10.

We ZINGEN: Gezang 186 geheel.

 

Overdenking

 

ViP zingt: Inspiration

U bent het doel in mijn leven. U bent de inspiratie. U geeft mij altijd troost.

 

De DIENST van GAVEN en GEBEDEN

 

Collecten en Orgelspel

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

 

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Gezang 704: 1 en 3.

Wegzending en Zegen, gezongen Amen.

 

We gaan zitten. En ViP zingt: Love Shine a Light.

Liefde laat een lichtje schijnen

tot in ieder hoekje van mijn hart.

Laat het liefdeslicht steun geven,

laat het liefdeslicht steun geven,

als de machtige rivier die vanuit de beek stroomt.

 

Orgelspel