Liturgie voor zondag 11 november 2018

Liturgie voor zondag 11 november 2018.

 “Met de kinderen in de kring”.

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Lia de Klerck.

Organist:       Louis Sauter.

 

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: gezang 287 : 1, 2 + 5. (Rond het licht dat leven doet)

            Begroeting

Voorganger:   In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente:       amen.

voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente:       die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente:       en laat ons weer in vrede leven,

voorganger:    amen.

 Samenzang: gezang 288. (goede morgen, welkom allemaal)

 Kringgesprek / aansteken van kaarsjes

 Samenzang: gezang 299.j. (Om de mensen en de dieren)

 Vervolg kringgesprek / verhaal “Bout en Moertje”.

 Samenzang: wij gaan voor even uit elkaar.

             Aanvang kindernevendienst.

             Schriftlezing: Johannes 15 : 9 – 17.

 Samenzang: gezang 973 (Om voor elkaar te zijn uw oog en oor)

 Verkondiging

 Orgelmeditatief.

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Slotgebed

 Slotlied: gezang 423 (Nu wij uiteengaan)

             Heenzending en zegen

  

 

Liturgie voor zondag 4 november 2018

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 04 november 2018 10.00 uur

Voorganger: ds. W. Lolkema

Motto: Belijden en Lijden

 

Welkom door de ouderling van dienst

 Aanvangslied: Lied 280: 1,2,3,5 en 7

 Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente   : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer                                                                              

Allen             : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen             : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

We ZINGEN: Psalm 84: 1 en 6.

Gebed

We ZINGEN: Lied 412: 1 en 6.

 Eerste Schriftlezing: Jesaja 55: 6 t/m 11

We ZINGEN: Lied 315: 1 en 3.

 Tweede Schriftlezing: Matteüs 16: 13 t/m 23

We ZINGEN: Lied 339A- U komt de lof toe.

 Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

We ZINGEN: Lied 975: 1 en 2.

 Collecten en orgelspel

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

 We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 418: 1 en 3.

 Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

 Orgelspel                                                                              

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 15 juli 2018

Orde van de dienst op zondag 15 juli 2018 in de Ontmoetingskerk

Organist: heer J. Heuseveldt

Lector: dhr. Wim van Sluijs.

 

Er is geen kindernevendienst, maar er liggen kleurplaten vóór in de kerk.

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Ps 85: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 85: 3+4

Gebed

Kinderlied: AWN 2,15

Schriftlezing: Marcus 6, 6b-13

L 838: 1+2

Schriftlezing: Efeziërs 1,1-14

L 838: 3+4

Verkondiging

L 941: 1+2+3

Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel(staande aangehoord)

L 941: 4

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze Vader Inzameling van gaven

L 835: 1-4

Zegen