Liturgie voor zondag 9 oktober 2022

LITURGIE

voor de kerkdienst

op zondag 9 oktober 2022

in de Ontmoetingskerk

te Bergen op Zoom.

 

Organist: dhr. Johan Heuseveldt

Lector: mw. Lia de Klerck

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Mmv Voices in Praise, Roosendaal

 

MOTTO: HIJ snapt het!

 

 

Voor de dienst:

Orgelspel

+ ViP zingt: I Dare to Be Different.

 

Welkom - Mededelingen

Lied: Psalm 87: 1 en 2

 

Stilte 

Beginwoorden en Groet

Voorganger  :

In de Naam van de Vader en van de Zoon

en van de Heilige Geest

ALLEN            :  AMEN

Voorganger  :  Onze hulp is in de Naam van de Heer                                                                               

ALLEN            :  die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger  :  Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

ALLEN            :  en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger  :  AMEN.

 

+ ViP zingt: Because He Lives.

 

Gebed van verootmoediging

Lied 833, twee keer

Woord van vergeving

+ ViP zingt: 10.000 Reasons.

Leefregel

Lied 993: 1,2, 4 en 7

 

Gebed bij de opening van de Schriften

+ ViP zingt: De kracht van uw liefde.

Moment met / voor de kinderen, begin kindernevendienst

 

We ZINGEN: Wij gaan voor even uit elkaar.

Wij gaan voor even uit elkaar                        Straks zoeken wij elkaar weer op

en delen nu het licht.                                    en elk heeft zijn verhaal.

Dat licht vertelt ons iets van God.                 Het licht verbindt ons met elkaar,

Op Hem zijn wij gericht.                                het is voor allemaal.

 

 

Eerste Schriftlezing: Hebreeën 11: 1 t/m 3, 8 en 9, 24 t/m 27

Tweede Schriftlezing: Lucas 17: 11 t/m 19

+ ViP zingt: You Raise Me Up.

 

Overdenking

Lied 534: 1 en 4

 

Gebeden

+ ViP zingt: Onze Vader.

 

Collecten. We ZINGEN tijdens de collecten Lied 568-A: Ubi Caritas, drie keer

 

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 422: 1 en 3.

 

Wegzending en Zegen, gezongen Amen

 

Liturgie voor zondag 2 oktober 2022

 Liturgie voor de viering van de zondagmorgendienst op 2 oktober 2022 in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom-Israëlzondag

DE ONOPGEEFBARE VERBONDENHEID MET ISRAÉL?

 

Medewerkers:

Orgel: Martijn Pieterman

Lector: Annemiek Beukman

Kosters: Ans de Laater; Ellie Groeneveld, Evelien Op Den Dries

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

DIENST VAN DE INTOCHT.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

De gemeente gaat staan

Groet:

V: de Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer

 

Intochtslied: Het woord dat u ten lleven riep. Lied 316:1 en 4

Bemoediging

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

De gemeente gaat zitten.

Over de viering.

Kyriegebed.

Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”, zingen wij het Refrein van: Lied 547

Kyrie eleison, wees met ons begaan.

Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Lofprijzing.

Samenzang: Psalm 150

DIENST VAN HET WOORD.

Gebed om de Heilige Geest

Epistellezing: Romeinen 12:9-21. (NBV21)

Lied: O grote God, die liefde zijt. Lied 838: 1, 2 en 3

Profetenlezing: Zacharia 8:20-23 (NBV21)

Lied: De Here, de heerser der aarde. Lied 770: 1, 3 en 4.

Evangelielezing: Lucas 9:51-56 (NBV21)

Lied: Psalm 139:12,13, 14.

Overweging.

Muzikaal intermezzo op orgel

Samenzang: Als God ons thuisbrengt. Lied 126A.

DIENST VAN DE OFFERANDEN.

Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Brengen van de gaven.

DIENST VAN DE UITTOCHT

Slotlied: Ga met God. Lied 416 (staande)

Zegen.

Gemeente: Amen, amen amen..

Uitleidend orgelspel

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

 

Liturgie voor zondag 25 september 2022

 

L I T U R G I E 

voor de kerkdienst

op startzondag 25 september 2022

in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Thema: AAN TAFEL!

 

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Organist: dhr. Rein Ros

Lector: mw. Charlotte Verbraak

Mmv Cantorij Rejoice olv. mw. Annemiek Vogels

onze kosteres(-sen)

 

De VOORBEREIDING

 

Orgelspel

Woord van welkom en Mededelingen

 

We gaan staan en ZINGEN ons aanvangslied:

Laudate omnes gentes - Lied 117-D

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

(Looft de Heer, alle gij volken.)

 

Stilte - Beginwoorden - Groet:

Voorganger  :

In de Naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest

ALLEN            :  AMEN

Voorganger :   Onze hulp is in de Naam van de Heer                                                                                

ALLEN            :  die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger :   Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

ALLEN            :  en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger  :  AMEN.

 

We ZINGEN: Bijeengekomen… Mel. Lied 675

Bijeengekomen, Woord in ons midden,

samen zijn wij hier in Gods huis.

Kleinen en groten, niemand verstoten:

voor wie God zoekt is hier een thuis.

Bidden en danken, stilte en klanken,

met elkaar delen, één zijn met velen

en zingen keer op keer: Jezus is Heer!

Jong en oud samen zingen nu AMEN,

God in ons midden, verhoor ons bidden.

Heel uw gemeente zingt: Halleluja!

(We gaan zitten.)

 

We bidden ons smeekgebed.

En we ZINGEN Kyrie 12 van Taizé.

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.

 

Korte tekst door de voorganger

We ZINGEN in canon: Gloria in excelsis Deo.

Gloria, gloria, in excelsis Deo!

Gloria, gloria, alleuia, alleluia!

 

De DIENST van het WOORD

 

Gebed bij de opening van de Schriften

We kijken naar foto’s van de Heidag van de kerkenraad, gisteren.

En we luisteren naar een gedicht, passend bij het jaarthema.

We ZINGEN: Lied 388: 1,2,4 en 5.

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,

voor ieder van ons schoon water en brood,

een veilige plek, een plaats om te schuilen,

een plaats in Gods licht als tafelgenoot….

Refrein:

Vol vreugde ziet God - naar mensen die recht doen:

zij scheppen geluk.

Vol vreugde ziet God - naar mensen die recht doen

zij scheppen - recht en geluk!

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,

voor iedere vrouw, voor iedere man.

Niet minder of meer, de één of de ander:

het delen van macht is deel van ons plan.

Refrein: Vol vreugde ziet God…

 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,

beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,

en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,

genadig begin van goddelijk recht.

Refrein: Vol vreugde ziet God…

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,

van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,

een plaats om te zijn, een plaats om te worden

getuige van Hem, een levend bewijs.

Refrein: Vol vreugde ziet God…

 

Eerste Schriftlezing: Exodus 16: 1 t/m 12, gevolgd door stilte

We ZINGEN: Nada te turbe. (Lied 900)

Nada te turbe, nada t’espante;

quien a Dios tiene, nada le falta.

Nada te turbe, nada t’espante: solo Dios basta.

 

Tweede Schriftlezing: Joh. 6: 31 t/m 35

We ZINGEN: Eat this bread.

Allen:

Eet het brood, drink de wijn,

ga tot Hem - en nooit heb je honger.

Eet het brood, drink de wijn,

ga tot Hem - en nooit heb je dorst.  

 

Solo:

I am the Bread of life,

the true Bread sent from the Father.

 

Allen:

Jesus Christ, Bread of Life,

those who come to You will not hunger.

Jesus Christ, Risen Lord,

 those who trust in You will not thirst.

Solo:

I am the Bread of life,

the true Bread sent from the Father.

 

Allen:

Eet het brood, drink de wijn,

ga tot Hem - en nooit heb je honger.

Eet het brood, drink de wijn,

ga tot Hem - en nooit heb je dorst.  

Solo:

I am the Bread of life,

the true Bread sent from the Father.

 

Allen:

Eat this bread, drink this cup,

come to Hem and never be hungry.

Eat this bread, drink this cup,

Trust in Hem and you will not thirst.

 

Overdenking en Stilte

We ZINGEN: Jezus, U bent het licht in ons leven.

Allen:

Jezus, U bent het licht in ons leven:

laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.

Jezus, U bent het licht in ons leven:

open mij voor uw liefde, o Heer.

Solo:

Heer, U doorgrondt en kent mij.

U kent mijn zitten en mijn opstaan,

al van verre verstaat U mijn gedachten.

Allen:

Jezus, U bent het licht in ons leven:

laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.

Jezus, U bent het licht in ons leven:

open mij voor uw liefde, o Heer.

Solo:

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,

zie mij aan en peil mijn gedachten.

Leid mij op de weg van waarheid,

uw weg van eeuwigheid.

Allen:

Jezus, U bent het licht in ons leven:

laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt.

Jezus, U bent het licht in ons leven:

open mij voor uw liefde, o Heer.

 

De DIENST van AFSCHEID en (HER-)BEVESTIGING

 

+ Afscheid van dhr. Kees de Klerck, diaken

+ Bevestiging van dhr. Henry Schutte, ouderling-kerkelijk werker

Afgesloten met:

v: Gemeente, dit is uw ouderling en kerkelijk werker.

Wilt u hem in uw midden ontvangen

en hem hooghouden in zijn ambt?

A: Ja, dat willen wij van harte!

+ Herbevestiging van

  1. Marlies Blesgraaf, diaken

dhr. Jaap van Dam, ouderling-kerkrentmeester

  1. Charlotte Verbraak, diaken

 

+ We ZINGEN Lied 362: 1 en 2.

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, een tocht door de woestijn, een weg ten leven, een spoor van licht dat als een handschrift staattegen de zwartste hemel aangeschreven: Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, Hij roept ons aan: ’Ik zal jou niet begeven’. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, die het gewaagd heeft onze hand te vragen:die ons uit angst en doem heeft weggetilden ons tot hier op handen heeft gedragen; Hij die verlangen wekt, verlangen stilt -vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.    De DIENST van GEBEDEN en GAVEN Gebeden en Onze VaderAandacht voor het tafelkleed Collecten  REJOICE zingt: Grande est ta bonté (Groot is uw goedheid).Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.Grande est ta bonté, Seigneur, envers nous!NL:
Er is geen grotere liefde dan je leven te gevenvoor hen die je liefhebt. Groot, Heer, is uw goedheid jegens ons! Teksten van de vijf solo’s:

1.U wil ik prijzen, Heer mijn God,

uw Naam zegenen voor altijd en eeuwig.

Groot is de Heer, en hoog te loven,

zijn grootheid is niet te doorgronden.

2.Elk geslacht verkondigt uw werken,

maakt van uw wondere daden gewag.

Zij spreken van uw glanzende luister,

ik wil verhalen van uw grootse daden.

3.Genadig en barmhartig is de Heer,

lankmoedig en groot in liefde.

De Heer is goed voor alles en allen,

barmhartig voor al wat Hij gemaakt heeft.

4.De Heer is waarheid in al zijn woorden,

liefdevol in al wat Hij doet.

Een steun is de Heer voor al wie struikelt,

Hij richt de verslagenen op.

5.Rechtvaardig is de Heer op al zijn wegen,

liefdevol in al zijn werken.

De Heer is wie Hem aanroept nabij,

elk die Hem aanroept in vertrouwen.

 We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Nada te turbe - in het Nederlands:

Niets zal je deren, niets je benauwen.

Als je God vasthoudt zal niets ontbreken.

Niets zal je deren, niets je benauwen.

God vervult alles.

 

Wegzending en Zegen, gesproken Amen

 

We ZINGEN: Lied 416: 1 en 4.

Ga met God en Hij zal met je zijn,

 jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn Naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

  U krijgt gelegenheid om het gezin geluk te wensen.

 

Liturgie voor zondag 18 september 2022

LITURGIE VOOR DE VIERING VAN DE ZONDAGMORGENDIENST OP
18 SEPTEMBER 2022 IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

In deze dienst zal gedoopt worden Riley Liv Becht
dochter van Sara en Dwayne Becht
Zusje van Hayley  en Marley

 Orgel: Kees van Dis

Lector: Charlotte Verbraak

Koster: Ans de Laater, Ellie Groeneveld, Evelien Op Den Dries

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

DIENST VAN DE INTOCHT.

 Orgelspel.

 Verwelkoming door de ouderling van dienst.

 Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

 Intochtslied: Zomaar een dak. Lied 276: 1 en 2

.Bemoediging en drempelgebed:

V: Goede God vandaag mogen we het doopfeest vieren.

K: Wij verheugen ons erop en zijn verheugd.

V: Help ons aanstekelijk voor elkaar te zijn en ons te verheugen op Uw toekomst.

K: Alle mensen worden recht gedaan.

A: Heel de aarde zal bloeien van Uw trouw.

V: Niet alleen vandaag, maar alle dagen van ons leven.

A: Amen.

 DIENST VAN DE DOOP.

 Inleiding op de doop en doopgebed.

 Riley wordt binnengebracht, terwijl we zingen:Laat de kind’ren tot mij komen.

Uit: Alles wordt nieuw. Deel I. Lied 20.

 Laat de kind’ren tot mij komen;  alle, alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot mij komen, niemand mag ze hind’ren.

Want de poorten van mijn rijk staan voor kind’ren open.
Laat ze allen groot en klein bij mij binnen lopen.

Laat de mensen tot mij komen over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen, houdt ze toch niet tegen.

Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open
als ze aan een kind gelijk bij mij binnen lopen.

 

Namens de doopouders door Dwayne

 Vragen naar de naam.

 

Zingen: Jij hebt een naam.

Uit: Geroepen om te zingen. Nummer 77.

 Jij hebt een naam, jij hebt een naam, daar kom je zelf in voor.
Een naam, die met jou mee zal gaan je hele leven door.

Jij hebt een naam waarin je woont, waarin je veilig bent.
Een naam die heel jouw leven kroont, op jou is afgestemd.

Jij bent een naam voor iedereen die dicht bij jou wil staan.
En samen ben je niet alleen, zo kun je verder gaan.

Jij hebt een naam met een verhaal dat uitgeschreven wordt
al gaandeweg in mensentaal dicht bij de naam van God.

 

Doopvragen aan de ouders: Sara en Dwayne

 Lied: Rond het licht dat leven doet. Lied 287: 1 en 3

Tijdens, dit lied wordt het water binnengebracht.

 Het water wordt in het bekken gegoten, terwijl de diaken van dienst de volgende tekst uitspreekt:

Water, bron van kracht en groei.

Het verfrist en verkwikt je. Het wast schoon en zuivert alles.

Water maakt alles nieuw en geeft je verse kracht.

Het maakt een ander mens van je. Je voelt je als herboren.

Water, bron van leven, het drenkt de aarde en maakt haar vruchtbaar.

Het beschermt en beschut een kind in de moederschoot.

Water het kostbaarste van Gods schepping.

Symbool van aangeraakt worden door God. Teken van nieuw leven.

Leven als een kind van God.

Teken van een nieuwe geboorte, geboren uit water en Geest.

De ouderling van dienst spreekt over de doopkaarsen de volgende tekst uit:

 Het Licht van Christus is in de Paasnacht over ons opgegaan.

Als teken daarvan brandt de Paaskaars.

De doopkaars voor de dopeling worden aan de Paaskaars ontstoken als teken, dat God ons leven in het licht van Pasen zet. Als een licht in de wereld.

Een vuur van liefde. Een gloed van hoop.

Je kunt ieder jaar op deze dag van de doop de doopkaars even branden om zo de herinnering aan de doopbelofte levend te houden.

 .Aansteken van de doopkaars voor Riley, nadat eerst de doopkaarsen van de beide zusjes zijn aangestoken.

 Doop van Riley Liv

 Lied: Heer van uw kerk. Lied 348: 1,2 en 7.

Doopvraag aan de gemeente.

 Enkele woorden tot de doopouders

 DIENST VAN HET WOORD

 Gezongen gebed bij de opening van de Schrift: Heb dank, o God van alle leven Lied 315 Couplet 1.

 Bijbellezing:  Matheüs 3:13-17  (NBV21vertaling)

 Lied: Kwam van Godswege. Lied  456B:1 en 7.

 

Overweging.

 Muzikaal intermezzo.

 Lied: Kwam van Godswege. Lied 456B: 8

DIENST VAN DE OFFERANDEN.

 Mededelingen en collecte.

 Voorbeden. Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”, zingt de gemeente: Ubi Caritas. Lied 568A.

stil gebed, gezamenlijk Onze Vader .

 

 DIENST VAN DE UITTOCHT.

 Slotlied: Laat de woorden, die wij hoorden. Lied 422

  Zegen.    

Allen: Amen, amen, amen.

Uitleidend orgelspel.

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

  U krijgt gelegenheid om het gezin geluk te wensen.

 

Liturgie voor zondag 4 september 2022

Liturgie voor de dienst op zondag 4 september 2022.

voorganger: ds Willem Vermeulen

organist: dhr. Rein Ros

koster: Mevr. Ans de Laater

 

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: psalm 139 : 1, 3 + 14. (Heer, die mij ziet zoals ik ben)

Bemoediging en Groet
Voorganger:    ‘Onze hulp is in de naam van de Heer’

Allen:              ‘die hemel en aarde gemaakt heeft’

Voorganger:    ‘Genade zij u en vrede van God, onze Vader,van Zijn Zoon,                                       Jezus Christus en van de Heilige Geest’.

Allen:              ‘Amen’

Drempelgebed

Voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden.

Allen:              en laat ons weer in vrede leven, Amen.

 

Kyrie-Gebed

Glorialied gezang 146.c. : 1, 3 + 7. (alles wat adem heeft love de Here)

            aanvang kindernevendienst / kinderliedje.

Samenzang: gezang 845. (Tijd van vloek en tijd van zegen).

            Schriftlezingen: Deuteronomium 30 : 11 - 20.

Samenzang: gez 316. (Het woord dat U ten leven riep)

            Schriftlezingen: Lucas 14 : 25-33.

Samenzang: gezang 323. (Hoor, maar ik kan niet horen)

Verkondiging

Samenzang / credo: Gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

            Slotgebed / stil gebed / onze vader.

Inzameling.

Slotlied: gezang 725. (Gij boden rond Gods troon).

            Heenzending en zegen

 Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

 

 

 

Liturgie voor zondag 21 augustus 2022

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 21 augustus 2022 10.00 uur

Dienst van Schrift en Tafel

Mmv:

Mw. Elsbeth Huffmeijer, lector

                                                                                                             ds. Wim Lolkema, voorganger

mw. Ineke de Vries – Siegers, organist

 

MOTTO: Vechten? Zó kan het ook!

 

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

 

Aanvangslied: Psalm 68: 7

 

Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

ALLEN : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

ALLEN : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

We ZINGEN Gezang 288.

We gaan zitten.

 

Smeekgebed

Aanhef Glorialied door de voorganger.

We ZINGEN Gezang 412: 6.

 

We ZINGEN: Wij zoeken U als wij samenkomen.

Wij zoeken U als wij samenkomen,

hopen dat Gij aanwezig zijt,

hopen dat het er eens van zal komen:

mensen in vrede, vandaag en altijd.

 

Wij horen U in oude woorden,

hopen dat wij uw stem verstaan,

hopen dat zij voor ons gaan verwoorden

waarheid en leven, de bron van bestaan.

 

Wij breken brood en delen het samen,

hopen dat het wonder geschiedt,

hopen dat wij op Hem gaan gelijken,

die ons dit teken als spijs achterliet.

 

Wij vragen U om behoud en om zegen,

hopen dat Gij ons bidden hoort,

hopen dat Gij ons adem zult geven:

Geestkracht die mensen tot vrede bekoort.

 

Moment met / voor de kinderen

 

 

Schriftlezing: 1 Samuël 17: 38 t/m 40 en 48 t/m 50

We ZINGEN Psalm 43: 1 en 5.

 

Schriftlezing: Efeziërs 6: 10 t/m 20

Overdenking

 

We ZINGEN Gezang 321: 1,2,6 en 7.

 

Gebeden, afgesloten met de gesproken lofprijzing: U komt de lof toe.

 

VIERING van de MAALTIJD van de HEER

 

+ We ZINGEN: Wij worden genodigd…

Wij worden genodigd aan tafel te gaan,

te vieren met brood en met wijn

het feest zoals Jezus het ook heeft gedaan:

wij willen zijn leerlingen zijn.

 

Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?

Waarom toch die wijn en dat brood?

Het antwoord is evenals toen op die vraag:

wij werden bevrijd van de dood.

 

Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!

Hijzelf heeft het ons voorgedaan.

Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer

Hem volgen waar Hij is gegaan.

 

Totdat eens de dag komt dat ieder het weet.

Dan zingen de mensen verblijd:

Hij is onze Koning, voorbij is het leed,

Hij heeft van de dood ons bevrijd!

 

+ De Nodiging

 

+ De grote lofprijzing

v. De Heer zal bij u zijn.

A. DE HEER ZAL U BEWAREN.

v. Verheft uw harten.

A. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.

v. Laten wij de Heer, onze God, danken.

A. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.

v. …….......begin van het tafelgebed…..

…… en zingen vol vreugde U toe: Lied 985: 1 en 3.

 

v. ……...vervolg van het tafelgebed…...

v. …...want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:

Dit is mijn lichaam voor jullie. Doet dit tot mijn gedachtenis.

Evenzo ook de beker nadat de Maaltijd was afgelopen en Hij zei:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.

Doet dit, zo dikwijls jullie die drinken, tot mijn gedachtenis.

 

+ We zingen: Lied 403-A, bovenste twee regels

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,

verkondigen wij Zijn dood en leven totdat Hij komt.

 

+ v. Gebed om de Heilige Geest over de gaven van brood en wijn

+ A. We bidden het Onze Vader.

 

+ v. Christus, Heilig Godslam…

+ A. De vredegroet

+ De woorden over brood en wijn

+ We delen brood en wijn.

+ Korte dankzegging

 

AFSLUITING van de DIENST

 

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 704: 1 en 3.

 

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

 

Orgelspel

 Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect