Liturgie voor zondag 26 september 2021


LITURGIE VOOR DE VIERING IN DE ONTMOETINGSKERK OP DE STARTZONDAG d.d. 26 september 2021

VAN U IS DE TOEKOMST

 

Medewerkers:

Orgel: Piet de Kam

Hobo: Eric v.d. Geer

Zang: Ineke en Gerard de Vries

Lector: Charlotte Verbraak

Kosters: Ans de Laater; Ellie Groeneveld; Evelien Op Den Dries

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

In deze viering worden (her)bevestigd: Geert de Haan en Rindert Peerbolte

Tevens nemen we afscheid van diaken Deetje de Jong en ouderlingen Attie Swart en Loes Proveniers.

 

 

DIENST VAN DE INTOCHT

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer

Intochtslied: Zing een nieuw lied voor God de Here. Lied 971: 1 en 3: Gemeente. Couplet 2: Solozang

Bemoediging en drempelgebed:
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed.

Muziek: Sorge. Trio II

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest.

Solozang: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor. Lied 973

Lezing: Romeinen 12:9-21

Muziek: Händel Sonate II, deel 2.

Psalmlezing: Psalm 127:1 en 2.

Muziek: Sanderman, variatie op psalm 127.    

Overweging.

Samenzang: Geef vrede, Heer, geef vrede. Lied 1010: 1 en 4

DIENST VAN DE BEVESTIGING.

Inleiding op de bevestiging.

Bevestigingsvragen aan Geert de Haan en Rindert Peerbolte

Zegen.

Lied: Hij, die gesproken heeft. Lied 362: 1 en 2.

Vraag aan de gemeente.

Enkele woorden.

Afscheid van Deetje de Jong door Kees de Klerck

Afscheid van Attie Swart en Loes Proveniers door Ria v.d. Geer

Loeillet, sonata in C, deel 4.    

DIENST VAN DE OFFERANDEN

Voorbeden.

Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”zingen de solozangers: Houd mij in leven. Lied 368A.

Stil gebed.

Gezamenlijk Onze Vader.

Aandacht voor de collecte.

DIENST VAN DE UITTOCHT

Slotlied: Wat de toekomst brengen moge. Lied 913: Couplet 1 en 3: Solozang

2 en 4: Gemeente.

Zegen.

Allen: Amen, amen, amen.

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 19 september 2021

LITURGIE VOOR DE ZONDAGSDIENST OP 19 SEPTEMBER 2021 IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

 

Met medewerking van:

Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels

Organist: Martijn Pieterman

Lector: Nico van de Beukel

Kosters: Ans de Laater, Ellie Groeneveld, Evelien Op Den Dries

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

 

DIENST VAN DE INTOCHT

 

Inleidend orgelspel

 

Mededelingen door de ouderling van dienst.

 

Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

 

Intochtslied door Rejoice: Uit Uw verborgenheid.

Uit: Zingend geloven IV:2

 

Uit uw verborgenheid, voorbij aan onze grenzen,

straalt lichte eeuwigheid als daglicht voor de mensen.

Uw wijde hemel welft zich rond over de aarde.

Gij zult op vaste grond ons voor het donker sparen.

 

Uit uw verborgenheid, nu aan de dag getreden,

hebt Gij uw heil gezocht bij mensen, hier en heden.

Zoals Gij kwam om ons met vrede te ontmoeten.

Laat het ook vrede zijn, waarmee wij U begroeten.

 

Uit uw verborgenheid, ons zo te na gekomen,

deelt Gij in onze nacht en zaait er nieuwe dromen.

Zolang het donker duurt, de moed ons wordt ontnomen-

voed ons dan met de hoop dat Gij voorgoed zult komen.

 

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed.

 

Over de viering.

Kyriegebed.

Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”, zingt Rejoice de acclamatie:

Kyrie eleison. Lied 301A.

 

Lofprijzing.

Glorialied: Alle eer en alle glorie.

Couplet 1: Rejoice.

Couplet 2 en 3: Allen.

De kindernevendienstkaars wordt aangestoken en de kinderen mogen na enkele woorden naar hun eigen ruimte.

DIENST VAN HET WOORD.

 

Gezongen gebed om de Heilige Geest: Hij, die gesproken heeft.

Uit: Zingend geloven V:79. Couplet 1 en 2. Rejoice Couplet 3: Gemeente

 

Hij, die gesproken heeft een woord dat gaat.

Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.

Een spoor van licht dat als een handschrift staat,

Tegen de zwartste hemel aan geschreven.

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad.

Hij roept ons aan:”Ik zal jou niet begeven”.

 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,

Die het gewaagd heeft onze hand te vragen.

Die ons uit angst en doem heeft weg getild

En ons tot hier op handen heeft gedragen.

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt-

Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

 

Van U is deze wereld, deze tijd.

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.

Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid.

Uw woord de bron waaruit wij willen drinken.

Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt-

Dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

 

Lezing: Esther 8:1-8, 10-11, 16-17

 

Lied: Als de dag niet meer glanst.

Uit: Liederen voor de toekomst. Door Marijke de Bruijne. Nummer 27

Rejoice: Coupletten: Gemeente: Refrein.

 

Als de dag niet meer glanst en de nacht ons geen rust brengt.

Het zonlicht voor anderen schijnt.

Wij in vreemdelingschap deze aarde bewonen, de eenzaamheid blijft.

 

Refrein:

Wie draagt ons en hoedt ons.

Wie troost ons, omarmt ons.

Wie anders dan Jij. Geest van God.

 

Als het uur is verdwaald en de tijd lijkt verdwenen.

Verleden in nu steeds verschijnt.

En de toekomst gehuld is in mist van niet weten, op drift in de tijd.

Refrein.

 

Als wij zien als van ver en de stemmen niet horen.

De roep langs onzichtbare grens.

Om terug naar de wereld van mensen te komen en onmacht ons kwelt.

Refrein.

 

Tot het duister verdwijnt en de ballingschap eindigt.

Wij door rouw en verdriet zijn gegaan.

En in huiver en vreugde opnieuw leren leven, tot dan en daarna:

Refrein.

 

Lezing: Esther 9: 1-5 en 16-19

 

Lied: Kom zing. Lied 738

Couplet 1 en 3: Rejoice.

Couplet 2 en 4: Allen.

 

Overweging.

 

Samenzang; Psalm 92: 1,4, 6, 7

 

Enkele afsluitende woorden over Esther n.a.v. Esther 9 en 10.

 

Samenzang: Psalm 92:8

 

Tijdens dit lied komen de kinderen terug van de nevendienst.

Enkele woorden met de kinderen.

 

DIENST VAN DE OFFERANDEN.

 

Voorbeden.

Na de woorden:”daarom bidden wij”zingt Rejoice: Luister naar ons roepen.

 

Stil gebed.

 

Gezamenlijk Onze Vader.

 

DIENST VAN DE UITTOCHT

 

Slotlied: O lieve Heer, geef vrede. Lied 1009

 

Zegen

Allen: Amen, amen, amen.

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 12 september 2021

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 12 september 2021 10.00 uur

Lector: dhr. Nico van den Beukel

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Organist: dhr. Rein Ros

Zang: wij allemaal en… Lia & Kees de Klerck

MOTTO: Overal bijna thuis.

 

 

Orgelspel

 

Welkom en Mededelingen

 

We ZINGEN ingetogen: Psalm 87: 1 en 4

 

Stilte - Beginwoorden - Groet

v: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen.

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: De Heer zij met u;

A: ook met u zij de Heer.

 

ZINGEN: Gezang 836

Kees en Lia: verzen 1 en 3

Wij allen: vers 4

 

Gebed

Moment met de kinderen

We ZINGEN: Wij gaan voor even uit elkaar

1.Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

2.Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

 

Eerste Schriftlezing: Genesis 11: 1 t/m 9

ZINGEN: Gezang 601

Kees en Lia: vers 1

Wij allen: vers 3

 

Tweede Schriftlezing: Lucas 9: 23 t/m 25

Wij ZINGEN: Gezang 313: 1 en 5

 

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

ZINGEN: Gezang 419

Kees en Lia: vers 1

Wij allen: verzen 2 en 3

 

Bericht van overlijden:

Bram Aarnoudse, overleden op 31 augustus 2021

in de leeftijd van 94 jaar

 

Gebeden en Onze Vader

Aandacht voor de collecten

We gaan staan. We ZINGEN, opnieuw ingetogen: Gezang 835

Kees en Lia: vers 1

Wij allen: verzen 2 en 4.

 

Wegzending en Zegen, door ons allen gezongen AMEN.

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 5 september 2021

muziek

 

welkom + mededelingen

 

openingslied lied 511

 

bemoediging

Onze hulp is de Naam van de Heer,

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

 

groet ♫ Gegroet, jij, jij, die om liefde komt en licht, 
gegroet!

 

inleiding op de dienst over Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

 

gebed

Mensen gaan tot God in hun nood,

smeken om hulp, vragen geluk en brood,

redding uit ziekte, schuld en dood;

Allen doen zo, christen of heiden.

 

Mensen gaan tot God in zijn nood,

vinden hem arm, veracht, zonder huis en brood,

zien hem ten prooi aan zonde, zwakheid en dood,

christenen staan naast God in zijn lijden.

 

God gaat tot alle mensen in hun nood,

verzadigt lichaam en ziel met Zijn brood,

sterft voor christen en heiden aan ’t kruis de dood,

en vergeeft hen beiden.

Amen

(tekst van Bonhoeffer)

 

zingen psalm 73 : 8 en 9

 

inleiding op de lezing

 

zingen psalm 19 : 1 en 3

 

lezing Jakobus 1,1-12;19-27 (lector)

 

overdenking uit een preek van Bonhoeffer

 

muziek

 

gebeden gebed van Bonhoeffer / Onze Vader

 

slotlied lied 313 : 1, 2 en 5

 

zegen De vrede van God,

die alle verstand te boven gaat,

zal uw harten en gedachten behoeden

in Christus Jezus.

lied 416 : 1

 

muziek

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 29 augustus 2021

Kerkdienst

in de Ontmoetingskerk

te Bergen op Zoom

Zondag 29 augustus 2021 10.00 uur

Lector: mw. Marlies Blesgraaf

Organist: dhr. Piet de Kam

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Mmv mw. Paulien Honkoop

Zang: Rejoice, olv. mw. Annemiek Vogels

MOTTO: Meedoen, zoals je bent,…maakt ruimte!

 

 

Orgelspel

 

Welkom en Mededelingen

 

Zang: Gezang 710-D en Psalm 139

Antifoon: Gezang 710-D - Rejoice

Doorgrond mij, ken mijn hart,

God, leid mij op uw weg.

Psalm 139: 1 - Rejoice

Psalm 139: 2 en 3 - allen

Psalm 139: 14 - Rejoice

Antifoon: Gezang 710-D - Rejoice

 

Stilte - Beginwoorden - Groet

v: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen.

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: De Heer zij met u;

A: ook met u zij de Heer.

 

Smeekgebed

Zang: Gezang 839

1 en 3 - Rejoice

4 - allen

 

Gebed bij de opening van de Schriften

Zang: Gezang 534: 1,3 en 4 - Rejoice

Aandacht voor VOL-kerk

Moment met / voor de kinderen

 

Eerste Schriftlezing: 2 Corinthiërs 11: 30 t/m 12: 10

Zang: Gezang 909

1 - Rejoice

3 - allen

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 6: 67 t/m 71

Zang: Gezang 339-F - Rejoice

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven; wij danken U.

 

Uitleg en verkondiging

 

 

Zang: Gezang 391

1 - Rejoice

2 en 3 - allen

4 - Rejoice

 

Gebeden en Onze Vader

Aandacht voor de collecten

We gaan staan. We ZINGEN samen ons slotlied: Gezang 755 geheel.

 

Wegzending en Zegen, door ons allen gezongen AMEN.

 

  Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?

Dat kan via SKG-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 15 augustus 2021

LITURGIE VOOR DE DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL OP 15 AUGUSTUS IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

 

Medewerkers:

Organist: Johan Heuseveldt

Lector: Ellie Groeneveld

Kosters: Ans de Laater; Ellie Groeneveld; Evelien op den Dries.

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

CDmuziek: Esther. Componist: G.F. Händel. (versie 1718)

Door: The sixteen ochestra of the sixteen. Dirigent: H. Christophers

 

 

DIENST VAN DE INTOCHT.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

Intochtslied: Psalm 31:1

Bemoediging:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

Drempelgebed.

Over de viering.

Gezongen kyriegebed: Psalm 31:2

Lofprijzing.

Loflied: Dit is een dag van zingen. Lied 552:1

DIENST VAN HET WOORD.

Gebed om de Heilige Geest.

Lezing: Esther 6

CDmuziek: Chorus: He comes. (Track 14 CD 2)

He comes, he comes to end our woes.

And pour his vengeance on our foes.

Earth trembles, lofty mountains nod.

Jacob, arise to meet thy God.

He comes, he comes to end our woes.

And pour his vengeance on our foes.

 

Lezing: Esther 7.

CDmuziek: Aria van Esther (Track 17 CD2)

 

Flatt’ring tongue, no more I hear thee.

Vain are all thy cruel wiles.

Bloody wretch, no more I fear thee.

Vain thy frowns, and vain thy smiles.

Tyrant, when of power possess’d.

Now thou tremblest, when distress’d.

Flatt’ring tongue, no more I hear thee.

Vain are all thy cruel wiles.

Bloody wretch, no more I fear thee.

Vain thy frowns, and vain thy smiles.

 

Overweging.

Muzikaal intermezzo op orgel.

DIENST VAN DE OFFERANDEN.

Voorbede.

Na de woorden:”daarom bidden en zingen we”, zingt de gemeente:”Ubi caritas”. Lied 568A.

Stil Gebed.

Aandacht voor de collecte

DIENST VAN DE TAFEL

Nodiging en gesproken tafelgebed.

Gezongen tafelgebed: Het brood in de aarde gevonden. Liled 390

1 en 2: Allen 3: Vrouwen. 4: Mannen. 5. Allen.

Vredegroet

Instellingswoorden over het brood.

Eten van het brood.

Tijdens het eten van het brood wordt er gemusiceerd op orgel

Instellingswoorden over de wijn.

 Drinken van de wijn.

Tijdens het drinken van de wijn wordt er gemusiceerd op orgel.

 Gezamenlijk Onze Vader.

 DIENST VAN DE UITTOCHT

Slotlied: Dit is een dag van zingen. Lied 552: 2 en 3.

Zegen.

Allen: Amen, amen, amen.

Uitleidend orgelspel

 

  Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?

Dat kan via SKG-

 

 

 

Liturgie voor zondag 8 augustus 2021

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 08 augustus 2021 10.00 uur

Lector: mw. Ellie Groeneveld

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Organist: dhr. Piet de Kam

Zang: wij allemaal en… Ineke & Wim van Sluijs

MOTTO: Kwetsbaar. Dus goed bruikbaar!

 

 

Orgelspel

Welkom en Mededelingen

We ZINGEN ingetogen: Psalm 42: 1 en 3

Stilte - Beginwoorden - Groet

v: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen.

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: De Heer zij met u;

A: ook met u zij de Heer.

 

Gezang 218: 1,3 en 5, gezongen door Wim & Ineke

 Gebed

Moment met / voor de kinderen

 

Eerste Schriftlezing: Psalm 116: 1 t/m 9

Gezang 909: 1 en 2

Tweede Schriftlezing: 2 Corinthiërs 4:7 t/m 5:2

Wij ZINGEN: Gezang 961

Eén keer gezongen door Wim & Ineke

Eén keer gespeeld door Piet de Kam

Eén keer gezongen door ons allen

 

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Ineke & Wim zingen Lied 428

Overvloedig geef Ik u;

zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.

Ga en deel mijn liefde uit:

vrede zij u.

Life so full I give to you;

as the Father sends me, so I send you.

Spread my light throughout all life;

peace be with you.

 

Gebeden en Onze Vader

Aandacht voor de collecten

We gaan staan. We ZINGEN, opnieuw ingetogen: Gezang 981 MEL. Psalm 140

Vers 1: gezongen door Ineke & Wim

Verzen 2 en 5 gezongen door ons allen

 Wegzending en Zegen, door ons allen gezongen AMEN.

 

 

  Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?

Dat kan via SKG-

 

 

Liturgie voor zondag 25 juli 2021

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 25 juli 2021 10.00 uur

Lector: mw. Charlotte Verbraak

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Organist: dhr. Rein Ros

Zang: wij allemaal en… Ineke & Gerard de Vries

MOTTO: De liefde…, da’s pas spannend!!

 

 

Orgelspel

Welkom en Mededelingen

We ZINGEN ingetogen: Psalm 116: 1 en 8

Stilte - Beginwoorden - Groet

v: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen.

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: De Heer zij met u;

A: ook met u zij de Heer.

We ZINGEN Lied 212

Gerard en Ineke: vers 1

Allen: vers 4

Gebed

Moment met / voor de kinderen

Eerste Schriftlezing: Jeremia 31: 1 t/m 6

Gerard en Ineke zingen: Psalm 124: 1 en 4

Tweede Schriftlezing: 1 Corinthiërs 13

Wij ZINGEN: Lied 793: 1 en 2

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Ineke en Gerard zingen Lied 791:1,4 en 6

Gebeden en Onze Vader

Aandacht voor de collecten Extra aandacht: de diaconale collecte is vandaag bestemd voor Giro 777, voor de velen die in de afgelopen weken zijn getroffen door de overstromingen in Limburg.

We gaan staan. We ZINGEN, opnieuw ingetogen: Lied 423 geheel

Wegzending en Zegen, door ons allen gezongen AMEN.

Orgelspel.

 

  Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?

Dat kan via SKG-

 

Liturgie voor zondag 11 juli 2021

LITURGIE VOOR DE VIERING VAN DE ZONDAGMORGENDIENST OP 11 JULI 2021 IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

 

 

Medewerkers

Organist: Johan Heuseveldt

Zang en piano: Leonie en Carina Wigman

Lector: Nico van den Beukel

Kosters: Ans de Laater; Ellie Groeneveld en Evelien Op Den Dries

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

DIENST VAN DE INTOCHT.

Orgelspel.

Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer

Intochtslied: Rond het licht dat leven doet. Lied 287: 1,2 en 5.

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A; die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed.

Over de viering.

Kyriegebed

Na de woorden: “daarom bidden en zingen wij”zingt de gemeente als acclamatie: Kyrie eleison Lied 301 de E-versie

Lofprijzing.

Loflied: Psalm 150

DIENST VAN HET WOORD.

Gebed om de Heilige Geest.

Solozang: Cover me in sunshine. Door Pink en dochter Willow

Cover Me In Sunshine

I've been dreaming of friendly faces
I've got so much time to kill
Just imagine people laughing
I know some day we will
And even if it's far away
Get me through another day

Cover me in sunshine
Shower me with good times
Tell me that the world's been spinning since the beginning
And everything will be alright
Cover me in sunshine

From a distance all these mountains
Are just some tiny hills
Wildflowers, they keep living
While they're just standing still
I've been missing yesterday
But what if there's a better place?

Cover me in sunshine
Shower me with good times
Tell me that the world's been spinning since the beginning
And everything will be alright

Cover me in sunshine…

 

Korte inleiding op de lezing

Lezing: Ester 2:1-11 (NBVvertaling)

Solozang: Kom zing. Lied 738.

Lezing: Ester 2:12-23 (NBVvertaling)

Lied: Zolang wij ademhalen Lied 657:1 en 2.

Overweging.

Solozang: True Colors. Van Phil Collins

True Colors

You with the sad eyes
Don't be discouraged
Oh I realize
It's hard to take courage
In a world full of people
You can lose sight of it all
And the darkness, inside you
Can make you feel so small

But I see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors
True colors are beautiful,
Like a rainbow

Show me a smile then,
Don't be unhappy, can't remember
When I last saw you laughing
If this world makes you crazy
And you've taken all you can bear
You call me up
Because you know I'll be there

And I'll see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors
True colors are beautiful,
Like a rainbow

So sad eyes…

 

DIENST VAN DE OFFERANDEN

Aandacht voor de overvliegers van de Basisschool naar de Middelbare School

Aandacht voor de eindexamenkandidaten.

Kort muzikaal intermezzo op orgel

Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

DIENST VAN DE UITTOCHT

Slotlied: Ga met God. Lied 416

Zegen.

Allen: Amen, amen, amen.

Uitleidend orgelspel

 

  Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?

Dat kan via SKG-

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 6 juni 2021

Liturgie voor de dienst op zondag 6 juni, de 2e zondag na Pinksteren in de Protestantse gemeente te Bergen op Zoom.eusden

10.00 uur 201

 

Dienst van de voorbereiding

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm van de intocht: psalm 82, 1 en 3.

Stil moment

Bemoediging en groet.

Drempelgebed.

Lied: gezang 281, 1, 2 en 3.

Gebed om ontferming.

Kyrie: gezang 299d ( alleen Kyrie – koorstem: voorganger; allen: leden cantorij )

Vg. Zo prijzen wij uw Naam, Heer, onze God, want wij weten: uw barmhartigheid heeft geen einde!

( Gloria ) Lofprijzing: gezang 648.

Dienst van de Schriften

Gebed bij de Schriften

Lezing Oude Testament 2 Samuël 21, 1-14

Lied: psalm 33, 8.

Nieuwe Testament Matth. 25, 31-46 ( de werken der barmhartigheid )

Acclamatie: gezang 333 ( 2x )

Verkondiging.

Meditatief orgelspel

Lied: gezang 996

Dienst van de gebeden

Dienst van de gebeden - dankgebed- voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Dienst van de gaven

 Slotlied: gezang 704, 3.

 Heenzending en zegen. Gem. AMEN

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-

 

 

Liturgie voor zondag 18 april 2021

Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Liturgie voor zondag 18 april 2021

 

Mmv

mw. Helma van Balen, lector

ds. Wim Lolkema, voorganger

dhr. Martijn Pieterman, organist

zang: Ineke & Gerard de Vries

 

Motto: De liefde van een mens voor Hem.

 

 

Orgelspel

 

Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst

 

Aanvangslied: Psalm 33: 1 en 2

 

Moment van stilte en Voorbereiding

Voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

ALLEN : Amen

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: De Heer zij met u;

Gem. : ook met u zij de Heer.

Voorganger: Amen

 

Lied: Dit is de dag…(Jan van Opbergen) Mel: Lied 632

Dit is de dag van het licht

en van lente, nieuw leven,

van nieuwe adem, van geest

die ons toekomst zal geven.

Dit is het uur

dat ons doet zingen van vuur,

aan dood en duister ontheven.

 

Wij vieren God

als het licht in de mensen ontstoken,

de zon van vrede en vrijheid in ons aangebroken.

Zij gaat ons voor.

gerechtigheid is haar spoor,

tot vrede zal zijn ontloken.

 

Gebed

Moment met de kinderen

Lied± Gezang 839: 1

 

Eerste Schriftlezing: 1 Johannes 1: 1 t/m 7

Gezang 836: 1 en 4

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 21: 15 t/m 24

Lied: In dit ene leven. Mel: Lied 415 (Zegen ons, Algoede.)

In dit ene leven,

mij te leen gegeven,

moet ik sterven zevenmaal,

ik verloren: nieuw verhaal .

 

Van dit ene leven,

mij voor kort gegeven,

mag ik zingen honderduit,

tot uw toekomst mij omsluit.

 

Op dit ene leven,

mij om niet gegeven,

rust uw zegen duizendvoud:

mensen aan mij toevertrouwd.

 

Overdenking

Lied: 637: 1 en 4

 

Aandacht voor de collecten

Slotlied: Gezang 654: 1 en 6

Wegzending en Zegen, gesproken Amen

Orgelspel

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

 

Liturgie voor zondag 21 maart 2021

Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Liturgie voor zondag 21 maart 2021

Zondag Iudica = Doe mij recht

Mmv

mw. Annemiek Beukman, lector

ds. Wim Lolkema, voorganger

dhr. Rein Ros, organist

 

Motto: Wij willen Jezus zien!

 

 

Orgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Vrede voor jou. Mel. Gezang 276

Vrede voor jou, hierheen gekomen, U die ons kent, U die ons aanvoelt,

zoekend met ons om mens te zijn. U die de hele wereld draagt:

Jij maar alleen, jij met je vrienden, kom naar ons toe, leer ons te leven,

jij met je last, verborgen pijn. help ons te zien wat ieder vraagt,

Vrede, genade, God om je heen, tijd om te leven, kans om te zijn,

vergeving, nieuwe moed, een plek om nu en ooit,

voor jou en iedereen. gezien, aanvaard te zijn.

 

Moment van stilte en Voorbereiding

Voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

ALLEN : Amen

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: De Heer zij met u;

Gem. : ook met u zij de Heer.

Voorganger: Amen

 

Lied: Psalm 43: 3 en 4

Gebed

Lied: Wonderwereld vol geheimen, verzen 1 en 4

Een lied uit Iona. Mel: All Through the Night

Wonderwereld, vol geheimen,

schepping van God,

al wat ons verbaast, verbijstert,

leeft van uw zorg:

vormen, kleuren, klank te over,

tastbaar weefsel, veelbelovend,

alles wat ons hart verovert –

schepping van God.

 

Gods gerechtigheid en vrede

gaan hand in hand,

gaan met liefde hier en heden

en houden stand;

liefde van de liefste lippen,

liefde tegen alle klippen,

liefde, liggend in een kribbe –

hand over hand.

 

Moment met de kinderen

Orgelspel: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

 

Eerste Schriftlezing: Exodus 16: 13 t/m 18

Gezang 981: 1,2 en 5

Tweede Schriftlezing: Johannes 12: 20 t/m 25

Gezang 895 - lied uit Taizé – twee keer

Wij gaan de nacht door, het duister,

op zoek naar het levend water.

Enkel de dorst zal ons licht zijn,

Enkel de dorst zal ons licht zijn.

 

Overdenking

Meditatief orgelspel Gezang 650: 1,2,3,4 en 7

Aandacht voor de collecten

Bericht van overlijden:

dhr. Jan Hoogeveen, Zonneplein 39

Hij overleed op zaterdag 13 maart in de leeftijd van 76 jaar.

Gebeden en Onze Vader

Slotlied: Gezang 556: 1 en 4

Wegzending en Zegen, gesproken Amen

Orgelspel

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 21 februari 2021

Orde van dienst Bergen op Zoom 21 februari 2021

Thema: Elk mens waardevol

 

Orgelspel; Welkom en mededelingen; Aansteken v/d kaarsen

Intochtslied: 209: 1 & 2 Heer, Jezus, o Gij dageraad

 

Groet en bemoediging

De Heer zij met u

OOK MET U ZIJ DE HEER

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Die niet loslaat het werk van zijn handen

DIE TROUW IS IN EEUWIGHEID

Drempelgebed

 

Gebed om ontferming (Kyriegebed)

Gloria: 147: 1 & 3 Lof zij de Heer, goed is het leven

 

Gebed van de zondag

Inleiding op de lezing

Schriftlezing: Marcus 1:39-45

Lied: 530: 1 t/m 4 De Geest des Heren is op hem

 

 

Over denking

Lied: 920: 1 t/m 3 Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild

 

Gebeden (Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

 

Slotlied: 827: 1 t/m 4 Mensen, wij zijn geroepen om te leven

 

Zegen

 
 
Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

Liturgie voor de middagdienst op zondag 22 november 2020

Liturgie voor zondag 22 november 2020, zondag voleinding.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Lia de Klerck.

Organist / pianist: Edu de Goffau.

Fluitspel: Elsbeth Huffmeijer en Annemiek Vogels.

zang: Annemiek Vogels en Kees de Klerck.

 

Bij binnenkomst: bezoekers van de dienst krijgen gelegenheid tot het aansteken van gedachteniskaarsen tijdens vleugel- en fluitspel: J.S. Bach, Andante.

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: gezang 463 : 1, 2, 4, 5 + 6. (Licht in onze ogen)

Votum en Groet / Gebed

Aan de vooravond van advent noemen de namen van hen die zijn overleden sinds vorige advent.

 

07-12-2019

Dhr. Alewijn (K.A.) Rehorst

79 jaar

23-12-2019

Mevr. Helena Johanna Christina van Zweden – Minderhout

79 jaar

27-12-2019

Mevr. Nellie den Boef – den Engelsman

81 jaar

01-01-2020

Mevr. Lijntje Gerdina Bezemer

87 jaar

25-01-2020

Dhr. Katharinus Erasmus Jacobus Lisapaly

83 jaar

Responsie:

 

29-01-2020

Dhr. Nicolaas Johannis van Luijk

87 jaar

30-01-2020

Mevr. Ine Fincke den Exter – van den Brink

85 jaar

31-01-2020

Dhr. Wim Blaaubeen

58 jaar

24-02-2020

Dhr. Jakob Hendrik Jeroense

87 jaar

Responsie:

05-03-2020

Mevr. Geertruida den Besten - Jansen

90 jaar

07-03-2020

Mevr. Helena Adriaantje Hage - Hoek

84 jaar

10-03-2020

Mevr. Ida Marijke Adeline Helmig -Mathijsen Gerst

93 jaar

22-03-2020

Dhr. Pieter Wagenaar

83 jaar

Responsie:

24-03-2020

Dhr. Johannes Antonius Scheepers

88 jaar

20-04-2020

Dhr. Lukas Arend Francken

85 jaar

20-04-2020

Mevr. Nelly Jacoba Verkerke

86 jaar

25-05-2020

Dhr. Daniël Charles Greiner

75 jaar

Responsie:

24-06-2020

Mw Trudy Reijndorp

66 jaar

04-07-2020

Dhr. Cor Burgers

88 jaar

16-07-2020

Mw. Bep de Wolf

79 jaar

18-07-2020

Mw, Sietje van der Ree - Westermen

95 jaar

05-05-2020

Mw. Brigitte Barto - van Nispen

50 jaar

Responsie:

11-08-2020

Dhr. Jacobus Jan Verweij

92 jaar

26-08-2020

Dhr. Cornelis Poots

89 jaar

20-09-2020

mv. Petronella Theodora Koster van Groos – Bins.

81 jaar

22-09-2020

Mw. Janny Prins - Labeur

95 jaar

29-09-2020

Mw. Johanna Nicoline Stoffelen - Krook

65 jaar

Responsie:

01-10-2020

Dhr. Nico Berkhout

82 jaar

22-10-2020

Dhr. Engelbert Lebbing

85 jaar

23-10-2020

Mv Petronella Dijkshoorn - Poot

84 jaar

23-10-2020

mv. Marie Anna Wilderom

98 jaar

30-10-2020

mv. Christien Staal - Groeneveld

82 jaar

     

Responsie:

Schriftlezing: psalm 23.

zang: gezang 730. (Heer, herinner U de namen)

Schriftlezing: Johannes 14 : 1 - 6

zang: gezang 753 : 1, 2, 5 + 6. (Er is een land van louter licht)

Verkondiging

Muzikaal meditatief: Lamento van Thomas Morley voor 2 blokfluiten.

Mededelingen over de inzameling e.d.

Slotgebed

Slotlied: ps. 146.c. : 1, 3 + 7. (All es wat adem heeft)

Heenzending en zegen.

Muziek tijdens vertrek: Handel: Sonate in Bes, voor vleugel en blokfluit.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief!

Online collecte

 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

liturgie voor zondag 8 november 2020

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 8 november 2020 10.00 uur

Lector: mw. Ellie Groeneveld

Organist: dhr. Johan Heuseveldt

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Mmv het Rejoice-kwartet olv mw. Annemiek Vogels

Motto: Vele talenten, één Heer!

 

Orgelspel

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

 

We gaan staan: Gezang 18 A

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,

mijn schild, mijn behoud, mijn bescherming.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,

dan doet geen vijand mij kwaad.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,

verheerlijkt zij God, mijn verlosser.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

 

Moment van stilte en Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: De Heer zij met U;

Allen : ook met U zij de Heer.

Voorganger : AMEN.

We gaan zitten.

 

Vrede voor jou - mel. Gezang 276.

Vrede voor jou, hierheen gekomen,

zoekend met ons om mens te zijn.

Jij maar alleen, jij met je vrienden,

jij met je last, verborgen pijn.

Vrede, genade, God om je heen,

vergeving, nieuwe moed,

voor jou en iedereen.

 

U die ons kent, U die ons aanvoelt,

U die de hele wereld draagt:

kom naar ons toe, leer ons te leven,

help ons te zien wat ieder vraagt,

tijd om te leven, kans om te zijn,

een plek om nu en ooit,

gezien, aanvaard te zijn.

 

 

Gebed van verootmoediging

Gezang 836: 1 en 4

O Heer, die onze Vader zijt,

vergeef ons onze schuld.

Wijs ons de weg der zaligheid,

en laat ons hart, door U geleid,

met liefde zijn vervuld,

met liefde zijn vervuld.

 

Leg Heer uw stille dauw van rust

op onze duisternis.

Neem van ons hart de vrees, de lust,

en maak ons innerlijk bewust

hoe schoon uw vrede is,

hoe schoon uw vrede is.

 

Woord van vergeving

Gezang 150-B

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Loof God in zijn heilig domein,

loof Hem in zijn groots firmament,

loof Hem om zijn daden van macht,

loof Hem krachtens zijn mateloze grootheid.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Loof Hem met de stoot op de ramshoorn,

loof Hem met harp en met citer,

loof Hem met handtrom en reidans,

loof Hem met snaren en fluit.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Loof Hem met slaande cimbalen,

loof Hem met klinkend cimbels.

Alles wat adem heeft, love de Heer! Godlof!

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

 

Leefregel

Gezang 973: 1 en 4

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,

en op te vangen wie zijn thuis verloor, halleluja,

 

roept U ons, Christus, uw gezocht te zijn,

gerechtigheid en vrede, brood en wijn,

uw liefde, hoop, geloof - uw zonneschijn. Halleluja!

 

Gebed bij de opening van de Schriften

 

Moment met/voor de kinderen

 

Eerste Schriftlezing: Psalm 131

Gezang 568-A

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

(Waar vriendschap is en liefde, daar is God.)

 

Tweede Schriftlezing: Matthéüs 25: 14 t/m 30

Gezang 833

Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn,

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Take, o take me as I am; summon out what I shall be;

set your seal upon my heart and live in me.

 

Over denking

 

Gezang 754:

Liefde Gods die elk beminnen, hemelhoog te boven gaat

Love Divine, all loves exceling…

Love divine, all loves excelling, joy of heaven to earth come down,

fix in us thy humble dwelling, all thy faithful mercies crown.

Jesu, thou art all compassion, pure unbounded love thou art.

Visit us with thy salvation, enter every trembling heart.

 

Come, almighty to deliver, let us all thy life receive;

suddenly return, and never, never more thy temples leave.

Thee we would be always blessing, serve thee as thy hosts above,

pray and praise thee without ceasing, glory in thy perfect love.

 

Finish then thy new creation, pure and spotless let us be;

let us see thy great salvation, perfectly restored in thee,

changed from glory into glory, till in heaven we take our place,

till we cast our crowns before thee, lost in wonder, love, and praise.

 

 

We staan stil bij de Collecten

 

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

 

We gaan staan.

Slotlied: Gezang 912: 1,3,5 en 6

Neem mijn leven, laat het Heer,

toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

 

Neem mijn stem, opdat mijn lied

U, mijn koning, hulde biedt.

Maak, o Heer, mijn lippen rein,

dat zij uw getuigen zijn.

 

Neem mijn wil en maak hem vrij,

dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,

dat uw heilge Geest er woon’.

 

Neem ook mijn liefde, Heer,

k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.

 

Wegzending en Zegen, gesproken AMEN

Orgelspel

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief!

Online collecte

------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Liturgie voor zondag 25 oktober 2020

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 25 oktober 2020 10.30 uur

Voorganger: ds. W. Lolkema

Organist: dhr. Piet de Kam

Mmv Gerard & Ineke de Vries, zang

Motto: Op weg naar bevrijding!

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Gezang 280: 1,2 en 3

De vreugde voert ons naar dit huis

waar ’t Woord aan ons geschiedt.

God roept zijn Naam over ons uit

en wekt in ons het lied.

 

Dit huis van hout en steen, dat lang

de stormen heeft doorstaan,

waar nog de wolk gebeden hangt

van wie zijn voorgegaan,

 

dit huis, dat alle sporen draagt

van wie maar mensen zijn,

de pijler die het alles schraagt,

wilt Gij die voor ons zijn?

 

Moment van stilte en Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

Gezang 280: 4,5 en 7

Zal dit een huis, een plaats zijn waar

de hem el open gaat,

waar Gij ons met uw eng’len troost,

waar Gij U vinden laat?

 

Onthul ons dan uw Aangezicht,

uw Naam, die mèt ons gaat

en heilig ons hier met uw licht,

uw voorbedachte raad.

 

Dit huis slijt mèt ons aan de tijd,

maar blijven zal de kracht

die wie hier schuilen verder leidt

tot alles is volbracht.

 

Gebed

Gezang 412: 1

 

Moment met/voor de kinderen

 

Eerste Schriftlezing: Exodus 22: 20 t/m 26

Gezang 418: 1 en 3

 

Tweede Schriftlezing: Matthéüs 22: 34 t/m 40

Gezang 339-A

 

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

 

We staan stil bij de Collecten

 

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

 

We gaan staan.

Slotlied: Gezang 416: 1,3 en 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn Naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Wegzending en Zegen, gesproken AMEN

Orgelspel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief!

Online collecte

------------------------------

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail