Liturgie voor zondag 19 januari 2020

Liturgie voor zondag 19 januari 2020, tweede zondag na epifanie.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Charlotte Verbraak.

Organist: Piet de Kam.

m.m.v. Rejoice onder leiding van Annemiek Vogels.

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied gezang 526 : 1, 3 + 4. (Juich voor de koning van de joden)

Voorbereiding

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

Wisselzang: gezang 516 : 1, 2, 4 + 5 (Van’t vroeglicht van de dageraad) (k.a.k.a.)

Kyrie-gebed

Wisselzang / gloria: psalm 96.a. (Zing een nieuw lied) (Refrein allen)

Gesprekje met de kinderen en aanvang kindernevendienst

Samenzang: Wij gaan voor even uitelkaar

Schriftlezing: Jesaja 62 : 1 – 5.

Wisselzang: gezang 176 : 1, 2, 3 + 6. (Om Sions wil zwijg ik niet stil) (k.a.k.a.)

Schriftlezing: Johannes 1 : 51 tm 2 : 11

Samenzang: gezang 525 (Wij willen de bruiloftsgasten zijn)

Verkondiging

Koorzang: ave verum van Mozart.

Samenzang / credo gezang 342. (In God de vader op zijn troon).

Inzameling

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Slotgebed

Slotlied / wisselzang: gezang 791. (Liefde eenmaal uitgesproken) (k.a.k.a.k.a.)

Heenzending en zegen

Liturgie voor zondag 12 januari 2020

 

 

Liturgie voor de kerkdienst op zondag 12 januari 2020 om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom

Voorganger: ds. J. Noordam, Nieuwendijk

 

Afkondigingen

 

Zingen: Psalm 146 : 1, 3

 

Stil gebed, bemoediging en groet,

Aanvangstekst: Romeinen 6 : 3 en 4:

Weet u niet dat wij die ​gedoopt​ zijn in ​Christus​ ​Jezus, zijn ​gedoopt​ in zijn dood? We zijn door de ​doop​ in zijn dood met hem ​begraven​ om, zoals ​Christus​ door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Kyrie en Glorialied: Lied 299B

Lezing van de ’10 Geboden’ en de samenvatting van het Grote Gebod door de Here Jezus

Zingen: Psalm 130 : 2, 3, 4

Gebed om de opening van het Woord en de ver­lichting met de Heilige Geest

Kindermoment en zingen van het kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

Schriftlezing (Oude Testament): Jesaja 42 : 1 t/m 9 (door de lector)

Zingen: Lied 459 : 1, 2, 3, 7

Schriftlezing (Nieuwe Testament): Matteüs 3 : 13 t/m 17

Zingen: Lied 522 : 1, 2, 3

Prediking

Meditatief moment

Zingen: Psalm 89 : 1, 2

Geloofsbelijdenis (van Nicea/Constantinopel)

Zingen: Psalm 68 : 7

Dankgebed, voorbeden en het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 416

Zegen (de gemeente antwoordt met ‘Amen, amen, amen’)

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 5 januari 2020

Liturgie voor zondag 5 januari 2020, zondag drie koningen.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Ellie Groeneveld.

Organist: Rein Ros.

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: gezang 496. (Een ster ging op uit Israel)

Voorbereiding

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

 

Samenzang: gezang 498 : 1, 3 + 4 (Betlehem, o uitverkoren)

 

Gebed

 

Samenzang: gezang 476 : 1, 2 + 4. (Nu zijt wellekome)

 

Gesprekje met de kinderen

 

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: we gaan voor even uit elkaar.

 

aanvang kindernevendienst

 

Schriftlezing: Jesaja 60 : 1 tm 6.

 

Samenzang: psalm 72 : 1 + 2. (Geef, Heer de koning uwe rechten …)

 

Epistel lezing: Efeziers 3 : 1 tm 12.

 

Samenzang: gez. 521. (Hij komt niet uit de grote stad)

 

Evangelielezing: Mattheus 2 : 1 tm 12.

 

Samenzang: gezang 468 (Prijs de Heer die herders prijzen).

 

Verkondiging

 

Samenzang: gezang 515 : 1, 3, 4 + 7. (Een kind, geboren te Betlehem)

 

Inzameling

 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotgebed

 

Slotlied: gezang 518 : 1, 6 + 7. (Hoe helder staat de morgenster)

 

Heenzending en zegen

Liturgie voor zondag 17 november 2019

Dienst van Schrift en Gebed op de tweede zondag van de Voleinding,

Bergen op Zoom, 17 november 2019 A.D.

 

DE VOORBEREIDING

orgelspel

welkom + mededelingen

intochtslied lied 825

bemoediging

Onze hulp is de Naam van de Heer,

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

 

drempelgebed

Voor U belijden wij, Almogende God,

voor heel uw kerk en voor elkaar

dat wij gezondigd hebben

in gedachte, woord en werk.

ONTFERM U OVER ONS.

Vergeef ons onze zonden

en geleid ons tot het eeuwige leven.

DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.

AMEN

 

de zondagspsalm               psalm 90 :1 en 6

smeekgebed

Daarom roepen wij:

kyrië uit 299d (in beurtzang)

uw Naam willen wij groot maken

door te zingen:

glorialied lied 150a

 

DE DIENST VAN DE SCHRIFT

groet

De Heer zal bij u zijn !

DE HEER ZAL U BEWAREN !

 

gebed van de zondag

Gij, die boven alle machten staat

en in alle tijden onze God bent,

één ding vragen wij U:

dat Gij ons in staat stelt

ieder moment uw wil te doen

en van ganser harte U te dienen.

DOOR JEZUS CHRISTUS,

ONZE HEER. AMEN

met de kinderen

kinderlied Wij gaan voor even uit elkaar

de kinderen gaan naar de nevendienst

TeNaCh      Prediker 3 (voorganger)

lied lied 720

Evangelie Matteus 6,25-34 (lector)

acclamatie lied 339a

preek

orgelmeditatie 

 

DE DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

mededelingen

collecten

lied lied 847

de kinderen komen terug

gebeden … / stil gebed / ONZE VADER

slotlied lied 538

wegzending

ter meditatie gedicht

zegen

De genade van onze Heer, Jezus Christus

en de liefde van God

en gemeenschap met heilige Geest

zal met u allen zijn. AMEN