Liturgie voor zondag 22 mei 2022

voorganger: ds. Corry Biemond

organist : dhr. Martijn Pieterman

saxofoon : mevr. Sonja Pieterman

koster : mevr. Ans de Laater

 

Welkom en mededelingen

Intochtslied 612: 1, 2 en 3

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Lied psalm 67: 1 en 2

Kyriegebed

Glorialied 305: 1, 2 en 3

Gebed bij de opening van de Bijbel

Aandacht voor de kinderen

Zingen: ‘we gaan voor even uit elkaar’

Eerste lezing Johannes 16: 12-22

Lied 655: 1, 2, 3 4

Tweede lezing I Petrus 3: 8-18

Lied 838: 1 en 2

Lied 838: 1 en 2

Orgelspel

Lied 839: 1,2, 3 en 4

Dankgebed/ Voorbeden/ Stil gebed/ Onze Vader

Slotlied 362: 1, 2 en 3

Wegzending en Zegen

Bij de uitgang: Inzameling van de gaven

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-colle

 

 

Liturgie voor zondag 15 mei 2022

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag Cantate: 15 mei 2022

10.00 uur

Lector: dhr. Nico van den Beukel

Organist: dhr. Rein Ros

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Mmv cantorij Rejoice olv mw. Annemiek Vogels

 

MOTTO: Hoezo, een NIEUW gebod…??

 

 

Orgelspel

Welkom en Mededelingen

Lied: Antifoon Rejoice: Gezang 640/D - Psalm 98: 1 en 4 (allen, met Rejoice) - Antifoon Rejoice 640/D

Stilte - Beginwoorden - Groet

v: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen.

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: De Heer zij met u;

A: ook met u zij de Heer.

Gezang 212

Rejoice: vers 1

Allen met Rejoice: vers 3

Korte gebedstekst

Gezang 299-E: Kyrie- en Gloriahymne

Kyrie: Rejoice

Gloria: Rejoice en allen

Gebed bij de opening van de Schriften

Moment met de kinderen

Eerste Schriftlezing: Exodus 20: 1 t/m 17

Gezang 323

  • Rejoice: verzen 1 en 2

  • Rejoice met allen: vers 3

Tweede Schriftlezing: Johannes 13: 31 t/m 35

Gezang 754: 1 en 3. Versie Ch. Wesley / W.P. Rowlands

Rejoice: vers 1 Engelstalig

Love divine, all loves excelling,

joy of heav’n, to earth come down,

fix in us thy humble dwelling,

all thy faithful mercies crown.

Jesus, thou art all compassion,

pure unbounded love thou art.

Visit us with thy salvation,

enter ev’ry trembling heart.

 

Allen: Gezang 754: 3, Nederlandstalig

Uitleg en Verkondiging

Rejoice: Zangen van Zoeken en Zien 328: Groter dan ons hart…

Wij ALLEN zingen het Refrein. Zie bijgevoegd tekst- en liedblad.

 

Gebeden;

voorbeden telkens (drie keer) afgesloten met:

Zo bidden wij zingend: Veni Lumen Cordium (lied uit Taizé)

Oh,…Veni creator spiritus.

Oh,…Veni lumen cordium, veni lumen cordium.

(Kom, Schepper Geest. Kom, licht van de harten.)

Gezongen Onze Vader: Lied 1006 (Rejoice, met allen)

+ Informatie door mw. Marlies Blesgraaf over de voorjaarsactie van ZWO

+ Aandacht voor de collecten

We gaan staan.

We ZINGEN ons slotlied: Gezang 418: 1 en 3.

 Wegzending en Zegen, door ons allen gezongen AMEN.

Orgelspel.

------------------------------------------------------------------------------------

En hierna is er VOL-kerk, aanvang 11.45 uur.

Halsteren, gebouw Samarbete, De Beeklaan 14, 4661 RK

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-colle

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 8 mei 2022

LITURGIE VOOR DE DIACONALE VIERING OP ZONDAG 8 MEI 2022 IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

Thema: Een diaconaal hart

Medewerkers:

Organist: Piet de Kam

Lector: Ellie Groeneveld

Met medewerking van de diakenen en enkele diaconale medewerkers

Koster: Ans de Laater

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

DIENST VAN DE INTOCHT

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

Gesproken groet:

Voorganger: Gegroet jij, jij, die om liefde komt en licht. Gegroet.

Diakenen: Gegroet jij, jij, die om leven komt en licht. Gegroet

Allen: Gegroet jij, jij, die om vrede komt en licht. Gegroet.

 

Intochtslied: Liefde eenmaal uitgesproken. Lied 791: 1, 2, 4 en 5.

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed.

Over de viering.

Wat is diaconie?

Lied: Handen heb je om te geven. Uit: Geroepen om te zingen. Lied 94

Handen heb je om te geven van je eigen overvloed.

En een hart om te vergeven wat een ander jou misdoe.t

Refrein:

Open je ogen om te horen. Open je hart voor allemens. (2x)

Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt.

En een hart om uit te zeggen wat een ander moed inspreekt.

Refrein.

Schouders heb je om te dragen zorg en pijn van alleman.

En een hart om te aanvaarden wat een ander beter kan.

Refrein.

Voeten heb je om te lopen naar de mens die eenzaam is.

En een hart om waar te maken dat geen mens een eiland is.

Refrein.

Oren heb je om te horen naar de mens die vrede is.

En een hart om te geloven in zijn God die liefde is.

Refrein.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest.

 Lied: Wij delen. Kerk in actie 2018.

Gesprek met de kinderen.

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar.

 

Wij gaan voor even uit elkaar, En delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

 

Wij geven Gods verhalen door en wie zich open stelt,

ervaart misschien een beetje licht, Door wat er wordt verteld.

 

Straks zoeken wij elkaar weer op, En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar. Het is voor allemaal.

 

Evangelielezing: Matheus 25: 31-46 (NBV21vertaling)

Lied: De werken van barmhartigheid. Melodie: Lied 680

De werken van barmhartigheid. Ze zijn voor eeuwig en altijd.

De stappen, die ons leiden tot het helend Koninkrijk van God.

 

Overal waar gebrek aan brood de mensen plaagt met hongersnood

Zijn wij Gods handen voor elkaar: Als hoopvol zegenend gebaar.

 

En geef aan wie van dorst versmacht te drinken, want een mens verwacht,

Dat iemand dan een beker reikt waaruit Gods medelijden blijkt.

 

Wie zijn gevlucht en wie zich vreemd en angstig voelen en ontheemd,

Bied hen een veilig onderdak, want voor hen heeft de Heer een zwak.

 

Geef aan wie arm zijn, koud en naakt, die hun bezit zijn kwijt geraakt,

Door hen te kleden het gevoel. Hoe God hun leven heeft bedoeld.

 

Wie ziek zijn en door pijn geplaagd, de zin daarvan als grote vraag.

Wees hen uit naam van God nabij, sta sprekend, zwijgend aan hun zij.

 

Laat mensen nooit terzijde staan vanwege fouten ooit begaan.

Open uw hart, reik hen uw hand en breng iets ongedachts tot stand.

 

Wanneer het leven is volbracht, leg dan met eerbnied en ontzag

De doden in de aarde neer als Gods beminden, tot Gods eer.

Overweging

Lied: De werken van barmhartigheid. Melodie: Lied 680

 

De werken van barmharigheid. Ze zijn voor eeuwig en altijd.

De stappen, die ons leiden tot het helend Koninkrijk van God.

 

Wij stellen tot in deze tijd tekenen van barmhartigheid

opdat de wereld blijvend merkt dat God door mensenhanden werkt.

Ritueel: De werken van barmhartigheid.

-De hongerigen spijzen

We zingen: Ubi caritas 1x Lied 568 A

-De dorstigen laven.

We zingen: Ubi caritas 1x. Lied 568A

-De naakten kleden

We zingen: Ubi caritas 1x. Lied: 568A

-De vreemdelingen herbergen

We zingen: Ubi caritas 1x Lied 568A

-De zieken verzorgen.

We zingen: Ubi caritas 1x. Lied 568A

-De gevangen bezoeken

We zingen: Ubi caritas 1x Lied 568A

-De doden begraven

We zingen: Ubi caritas 1x Lied 568A

DIENST VAN DE OFFERANDEN

Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader.

Filmpje over de VOLkerk

Aandacht voor de gaven en ons diaconale hart

Muzikaal intermezzo op orgel.

DIENST VAN DE UITTOCHT

Het diaconale hart van de Ontmoetingskerk

Slotlied: Neem mijn leven. Lied 912:P 1,2, 4 en 6

Zegen

Allen: Amen, amen, amen.

Uitleidend orgelspel

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 1 mei 2022

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 01 mei 2022

10.00 uur

Lector: mw. Helma van Balen

Organist: dhr. Martijn Pieterman

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Mmv het Dutch Christian Choir (DCC) olv mw. Ineke de Vries

Pianist: dhr. Hikmet Bilalov

 

MOTTO: Stilte…en dan een snik…

 

 

Orgelspel

 

Welkom en Mededelingen

 

We ZINGEN Psalm 33: 1 en 8.

Stilte - Beginwoorden - Groet

v: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen.

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: De Heer zij met u;

A: ook met u zij de Heer.

 

DCC zingt: Look at the World.

Kijk naar de wereld naar alles om je heen en verwonder je elke dag.
Zoveel vreugde en wonderen, zoveel mirakelen op ons pad.
Lof aan U o Heer voor heel de schepping
Geef ons een dankbaar hart,

alle gaven die wij delen en elke zegen en alle dingen die van U komen.

 

Gebed van verootmoediging

We ZINGEN Lied 895.

 

Woord van vergeving

DCC zingt: In His Love.

In Zijn liefde is Christus gekomen om onze herder en gids te zijn.
God had de hele wereld lief. Zijn liefde geeft ons weer hoop en overwinning.

 

Leefregel

We ZINGEN Lied 886.

 

Gebed bij de opening van de Schriften

DCC zingt: Anthem for the World

Over de hele wereld hoor ik duizend verschillende stemmen zingen .
Het wordt elke dag sterker als wij samen zingen.

 

Moment met / voor de kinderen, begin van de kindernevendienst

We ZINGEN:
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

 

Eerste Schriftlezing: Genesis 49: 8 t/m 12

DCC zingt: You Raise Me Up.

Wanneer ik mij slecht voel,

wanneer er problemen komen en mijn hart verbrandt,
dan ben ik er nog en wacht in stilte.

Tot jij komt en een tijdje bij mij zit.
Jij tilt mij op, zodat ik op de bergen kan staan,

om stormige zeeën te bewandelen.
Jij bent sterk en tilt mij op tot meer dan ik kan zijn.

 

Tweede Schriftlezing: Openbaring 5

We ZINGEN Lied 413: 1.

 

Uitleg en verkondiging

DCC zingt: For the Music of Creation.

De muziek geeft ons inspiratie en vreugde in ons leven.
God , onze God,  maak onze stem tot eer en glorie van Uw naam.

 

Gebeden en Onze Vader

Aandacht voor de collecten

We gaan staan. We ZINGEN ons slotlied: Lied 634: 1 en 2.

 

Wegzending en Zegen, door ons allen gezongen AMEN.

We Zingen: Gezang 708: 1 en 6

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdienst gemist (geluid) tijdens dienst live volgen

Kerkdiensten

donderdag 26 mei 10:00u
Prot. Kerk Ossendrecht
Hemelvaartsdagviering te Ossendrecht
zondag 29 mei 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst ds. Smit
maandag 30 mei 19:00u
St. Martinuskerk. Halsteren
Pinksterketen : Halsteren
woensdag 1 juni 19:00u
Prins Bernhardlaan 66
Pinksterketen Lourdeskerk B o Z
vrijdag 3 juni 19:00u
Prot Kerk Ossendrecht
Pinksterketen Prot Kerk Ossendrecht
zondag 5 juni 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Pinksterdienst 12 uur