Liturgie voor zondag 4 december 2022

LITURGIE VOOR DE DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL OP ZONDAG 4 DECEMBER 2022 IN DE ONTMOETINGSKERK

“Als appelbloesem in de winter”.

 

Medewerkers:

Dutch Christian Choir o.l.v. Ineke de Vries

Orgel: Piet de Kam

Piano: Hikmet Bilalov

Percussie: Cor Koevoets

Fluit: Inge Bol, Herma Quist

Jesajatekst: Wim van Sluijs

Evangelieteksten: Ina Hageman

Kosters: Ans de Laater, Ellie Groeneveld, Evelien Op Den Dries

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

DIENST VAN DE INTOCHT

Orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

-De gemeente gaat staan.

Groet:

Voorganger: De Heer zij met U

Allen: Ook met U zij de Heer.

Intochtslied: Op U mijn Heiland blijf ik hopen. Lied 442.

-De gemeente gaat zitten.

Ter bemoediging wordt de tweede Adventskaars aangestoken, met daarbij een gedicht ter bemoediging.

Kort gesprekje met de kinderen, waarna ze naar hun eigen ruimte mogen gaan.

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God. Op God zijn wij gericht.

Enkele woorden over het Advents- en Kerstoratorium.

ALS APPELBLOESEM IN DE WINTER

 

DIENST VAN DE OFFERANDEN

Voorbeden, stil gebed.

Brengen van de gaven.

DIENST VAN DE TAFEL

Nodiging en gesproken tafelgebed.

Gezongen tafelgebed:

Vredegroet: De vrede van Christus is met u/met jou.

Wij keren ons naar elkaar toe, geven elkaar een knikje en zien elkaar in de ogen. We geven geen handen.

Instellingswoorden over het brood.

Instellingswoorden over de wijn.

Tafelviering. Tijdens het delen van brood en wijn wordt er gemusiceerd.

Gezamenlijk Onze Vader.

DIENST VAN DE UITTOCHT

Slotlied: Nu daagt het in het oosten. Lied 444.

ZEGEN

Amen (3x)

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?


Dat kan via SKG-collect

 

Liturgie voor zondag 27 november 2022

LITURGIE

voor de kerkdienst

op zondag 27 november 2022

  • Eerste zondag van de Advent -

in de Ontmoetingskerk

te Bergen op Zoom.

 

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Organist: dhr. Rein Ros

Lector: dhr. Wim van Sluijs

Mmv de jongerenband Brabantse Wal:

Charlotte, Dagmar, David, Eline en Rick

 

MOTTO: Niet te begrijpen…!

 

 

 

Orgelspel

 

Welkom - Mededelingen

Lied: Psalm 118: 1 en 5

 

Stilte

Beginwoorden en Groet

Voorganger :

In de Naam van de Vader en van de Zoon

en van de Heilige Geest

ALLEN : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

ALLEN : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

Lied 444: 1 en 2

 

Smeekgebed en gebed bij de opening van de Schriften

De band zingt en speelt: I’m Not the Only One (Sam Smith)

Korte tekst

Lied 461: 1,2 en 4

 

Moment met / voor de kinderen, begin kindernevendienst

 

Schriftlezing: Lucas 1: 5 t/m 25

Lied 464: 1,2 en 10

 

Overdenking

De band zingt en speelt: Fix You (Coldplay)

 

Gebeden en Onze Vader

 

Collecten.

 

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Al wie dolend in het donker.

Mel. Once in Royal David’s City, NLB 498

Al wie dolend in het donker

in de holte van de nacht

en verlangend naar een wonder

op de nieuwe morgen wacht:

vrijheid wordt aan u verkondigd

door een koning zonder macht.

 

Onze lasten zal hij dragen

onze onmacht tot ter dood

geeft als antwoord op ons vragen

ons zichzelf als levensbrood

nieuwe vrede zal er dagen

liefde straalt als morgenrood.

 

Wegzending en Zegen, gezongen Amen

Orgelspel

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?


Dat kan via SKG-collect

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 13 november 2022

LITURGIE VOOR DE VIERING VAN DE ZONDAGMORGENDIENST OP 13 NOVEMBER 2022 IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

Thema: Al 38 jaar innig verbonden. Bergen op Zoom/Torgau

 

Medewerkers:

Lector: Nico v.d. Beukel

Organist: Johan Heuseveldt

Enkele leden van de reisgroep naar Torgau

Koster: Ans de Laater, Ellie Groeneveld, Evelien Op Den Dries

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

 

DIENST VAN DE INTOCHT

Inleidend orgelspel

Begroeting en mededelingen door de ouderling van dienst.

Begrüssung: Groet:

V: De Heer zij met U

A: ook met U zij de Heer

V: Der Herr sei mit Euch

A: Auch mit Ihnen sei der Herr

Lied: 749: 1 uit het liedboek en uit het Evangelisches GEsangbuch 147:1

Wachet auf, ruft uns die Stimme

Der Wächter sehr hoch auf der Zinne

Wach auf, dus Stadt Jerusalem.

Mitternacht heisst diese STunde

Sie rufen us mit hellem Munde.

Woe seid ihr klugen Jongfrauen?

Wohl auf, dder Bräutgam kommt

Steht auf, die Lampen nehmt.

Alleluja.

Macht euch bereit zu der Hochzeit.

Ihr müsset ihm entgegen gehn.

 

Salutatio: Drempelgebed.

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V:Unsere Hilfe ist in der Namen Gotters

A: der Himmel und Erde gemacht hat.

Gebed.

Over de dienst

Kyriegebed

Glorialied: Lied 302: 1 en Evangelisches GEsangbuch 179:2

Lied 302:1God in den hoog alleen zij eer.

Wir loben, preisn, anbeten dich fur deine Ehr wir danken.

Dass dus Gott VAter, ewiglich regierst ohn alles Wanken.

Ganz ungemessen ist deine Macht, allzeit geschieht was du bedacht.

Wohl uns solch eines Herren.

 

DIENST VAN HET WOORD

Tagesgebet/Gebed om de Heilige Geest

Lesung:/Lezing: Romeinen 10:9-17

Lesung/ Lezing: Matheus 15:21-28

Lied: Lied 909:1 en Evangellisches GEsangbuch 372:6

Was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich verbleiben.

Es mag mich auf die rauhe Bahn. Not, Tot und Elend treiben.

So wird Gott mich ganz väterlicht in seinen Armen halten.

Drum lass ich ihn nun walten.

Lesung:/Lezing: Jesaja 49:1-6

Muzikaal intermezzo op orgel

Predigt/Overweging

Gesungene Glaubensbekenntnis/ Gezongen geloofsbelijdenis: Een vaste burcht.

Evangelisches GEsangbuch lied 362:1 en lied 898: 2

Ein feste Burg is unser Gott, eingute Weh rund Waffen.

Er hilft uns frei zus aller Not, die uns jetzt hat betroffen.

Der alt böse Feind mit Ernst er’s meint:

Gross Macht und viel List sein grausam Rüstung ist.

Auf Erd is nichts seins gleichen.

DIENST VAN DE OFFERANDEN

Kollektensammlung/Inzameling van de gaven.

Tijdens de collecte wordt er een reisverslag via de schermen vertoond.

Fürbitten/Voorbeden

Stil gebed

Vaterunser/Onze Vader

DIENST VAN DE UITTOCHT

Slotlied: en Evangelilsches Gesangbuch 430: 6 en Lied 1010:1

Gib Frieden Herr, gib Frieden

Denn trotzig und verzagt hat sich das Herz geschieden vom was die Liebe sagt.

Gib Mut zum Händereichen, zur Rede, die nicht lügt

Und mach aus uns ein Zeich dafür das die Friede siegt.

Sendung und Segen: Zending en zegen.

Allen: Amen, amen, amen.

Uitleidend orgelspel

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?


Dat kan via SKG-collect

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 20 november 2022

LITURGIE VOOR DE GEDACHTENISDIENST
IN HET KADER VAN DE LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR
OP 20 NOVEMBER 2022
IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM
 
Medewerkers:
Organist: Piet de Kam
Cantorij Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels
Lector: Wim van Sluijs
Kosters: Ans de Laater; Ellie Groeneveld, Evelien Op Den Dries
Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs


 
Thema: De lege stoel.
 

 

DIENST VAN DE INTOCHT.
 
Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst
 
Gezongen groet: Gegroet jij, jij.
Voorganger: Gegroet jij, jij, die om liefde komt en licht, gegroet.
Koor: Gegroet jij, jij, die om vrede komt en licht, gegroet.
Allen: Gegroet jij, jij, die om leven komt en licht, gegroet.
 
Openingstekst.
 
De gemeente gaat staan.
 
Intochtslied:  Licht, dat ons aanstoot in de morgen. Lied 601
 
Bemoediging:
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 
De gemeente mag gaan zitten.
 
Het koor zingt samen met de gemeente een bemoediging: Als de dag niet meer glanst.
De cantorij zingt de coupletten. Refrein: Allen. Tekst: Marijke de Bruijne. Muziek: Chris Fictoor.
 
 
Als de dag niet meer glanst en e nacht ons geen rust brengt.
Het zonlicht voor anderen schijnt.
Wij in vreemdelingschap deze aarde bewonen. De eenzaamheid blijft.
 
Refrein:
Wie draagt ons en hoedt ons.
Wie troost ons, omarmt ons.
Wie anders dan Jij, Geest van God.
 
Als het uur is verdwaald en de tijd lijkt verdwenen.
Verleden in nu steeds verschijnt.
En de toekomst gehuld is in nacht van niet weten. Op drift in de tijd.
Refrein.
 
Als wij zien als van ver en de stemmen niet horen.
De roep langs onzichtbare grens.
Om terug naar de wereld der mensen te komen en onmacht ons kwelt.
Refrein.
 
Tot het duister verdwijnt en de ballingschap eindigt.
Wij door rouw en verdriet zijn gegaan.
En in huiver en vreugde opnieuw leren leven tot dan en daarna.
Refrein.
 
DIENST VAN HET WOORD.
 
Gebed om de Heilige Geest.
 
Lied: Jij hebt een naam.  Melodie lied 737
 
1 Jij hebt een naam, jij hebt een naam, daar kom je zelf in voor
Een naam die met jou mee zal gaan, je hele leven lang
 
2 Jij hebt een naam, waarin je woont, waarin je veilig bent,
een naam die heel jouw leven kroont, op jou is afgestemd.
 
3 Jij bent een naam, voor iedereen, die dicht bij jou wil staan,
en samen ben je niet alleen, zo kun je verder gaan
 
4 Jij hebt een naam, met een verhaal, dat uitgeschreven wordt,
al gaandeweg in mensentaal, dicht bij de naam van God.
 
Gesprek met de kinderen.
 
Lied: Wij gaan voor even uit elkaar.
 
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op God zijn wij gericht.
 
Bijbellezing: Een stem uit de hemel. Mattheüs 17:1-7  (NBV21vertaling)
 
Lied: Gij zijt de zin van wat wij zijn: Liedboek 760 1,2 en 3
 
Overweging.
 
Lied: Gij zijt de zin van wat wij zijn. Liedboek 760: 4,5 en 6
 
 
DIENST VAN DE GEDACHTENIS.
 
Enkele verbindende woorden
 
Rejoice zingt: Ach Herr, lass dien lieb’Engelein. Lied 958
 
Gedicht: “Soms”
 
SOMS….zeg ik nog je naam
als ik een schaduw langs het raam
zie glijden
En ik denk
dat je thuis zult komen.
 
SOMS
….hoor ik nog je stap
want er komt iemand op de trap
naar boven
En ik denk
Dat je thuis zult komen.
 
SOMS
….sta ik plotseling luist’rend stil
omdat ik jouw stem horen wil
in mijn oor.
Maar ik weet
dat je niet meer thuis zult komen.
 
SOMS
…zeg ik zacht je naam
en steek een kaarsje voor je aan
bij je portret
Want ik geloof
dat je bij God bent thuisgekomen.
 
 
We zingen samen met het koor: Heer, herinner U de namen. Liedboek 730  Allen: 1 en 3. Koor couplet 2
 
De namen worden genoemd en na het noemen van iedere naam wordt er kort gemusiceerd, terwijl het bijbehorende licht wordt aangestoken.
 
04-11-2021     Mw Maria Cornelia van Boven – de Wee     86 jaar
 
05-11-2021     Mw. Johanna Moes-Melk      86 jaar
 
11-11-2021     Mw.  Adri Olree – van der Feest         98 jaar
 
11-11-2021     Mw. Adriana Petronella Weijts-Lammers      74 jaar
 
15-11-2021     Mw. Hendrika Margaretha  Kouwenhoven –Turkenburg     88 jaar
 
15-11-2021     Dhr. Rudolf van Zuuren        87 jaar
 

01-12-2021.    Dhr. Carel Frederik Willem Rietveld        87 jaar
 
11-12-2021     Mw. Adriana Laura van Vuuren – Peschier           90 jaar
 
19-12-2021     Dhr. Hendrik Arnoldus  77 jaar
 
30-12-2021     Dhr.  Frans Jacob Naaktgeboren       72 jaar
 

25-01-2022     Mw. Antonia Anna Nagels-Snoek   98  jaar
 
27-01-2022     Dhr.  René de Groot   69 jaar

29-01-2022     Mw.  Teuntje van der Hoek – Voogt   89 jaar
 
 
04-02-2022     Mw. Tona Neeltje Lobbezoo – Minderhoud   86 jaar
 

11-03-2022     Dhr. Wijtze Martinus Adrianus Roorda   98 jaar
 
16-03-2022     Mw. Grietje ten Bosch – Bloemendaal          86 jaar
 
 
03-04-2022     Mw. Jannigje den Hartog – van Holten         88 jaar
 
10-04-2022     Mw.  Aleida van den Boom – Ditmer  102 jaar
 
25-04-2022     Mw. Catharina de Jong – Becht       74 jaar
 
 
01-05-2022     Mw. Johanna Wilhelmina Elisabeth Baartmans-van Dixhoorn         96 jaar
  
05-06-2022     Mw.  Antonia Wever – Treffers           75 jaar
 

20-06-2022     Dhr. Auke Plat            91 jaar

 
02-07-2022     Dhr. Jules Pierre Gilbert Baartmans 93 jaar
 
09-07-2022     Mw.  Leuntje Jacomina  Cornelisse – Passenier       87 jaar
 
 
04-08-2022     Dhr.  Lars Schakel      18 jaar
 
19-08-2022     Dhr. Cornelis van Cappelle    71 jaar
 
 
03-09-2022     Mw. Maria Boon – Jeroense 103 jaar
 
08-09-2022     Mw . Jannetje Macheltje Krijtenberg     69 jaar
 
13-09-2022     Dhr. Jan Boogaard    89 jaar
 
21-09-2022     Dhr. Theodorus Antonius Lamers      73 jaar
 
 
14-10-2022    Dhr. Jacob Johannes de Laater         82 jaar
 
 
 
Uitnodiging door de voorganger aan iedere aanwezige om een licht voor een overleden dierbare te ontsteken. Tijdens dit kaarsenritueel zingt Rejoice: Lied van het licht.
 
Tekst en muziek: Annemiek Vogels
 
Maak ons open voor uw licht,
opdat het duister wijke.
Maak ons open voor uw licht,
opdat de duisternis verdwijnt.
 
Een ieder kan op aanwijzing naar voren komen om een lichtje aan te steken. Het koor sluit de rij af.
 
Korte stilte
 
Rejoice zingt: Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen. Lied 766.
 
Over gedenken in de toekomst.
De gedenkkaars wordt aangestoken en het boek van het nieuwe leven wordt op de standaard gezet, terwijl we zingen: Ga met God. Lied 416
 
 
 
DIENST VAN DE OFFERANDEN.
 
 
Voorbeden. Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”zingen wij samen met het koor
“Niemand leeft voor zichzelf”.  Lied 961
 
Stil gebed, gezamenlijk Onze Vader.  (graag Onze Vader afdrukken)
 
Mededelingen en collecte.
Tijdens de collecte wordt er gemusiceerd oporgel.
 
DIENST VAN DE UITTOCHT.
 
Slotwoorden
 
Slotlied: Eens als de bazuinen klinken. Lied 769: 1, 4 en 6.
 
 
Inleiding op de zegen.
Voorganger:
Moge bij elke stap die je zet, de weg zich openen.
Moge je de wind altijd in de rug hebben.
Moge de zon schijnen warm op je gezicht
Moge de regen vallen zacht op je velden.
En totdat wij elkaar ontmoeten:
Moge God je bewaren in de palm van zijn hand.
 
We zingen: God die trouw is op melodie van lied 913.
 
Leven is van zeven dagen lief en leed, verdriet en licht.
Stappen zetten, wegen wagen, goede toekomst in het zicht.
Mogen wij elkander dragen op de weg die voor ons ligt.
Mag ons in zijn hand behoeden God die trouw is en ons ziet.
 
Wind en adem, geest en leven, vol beweging, storm en vuur
Moge ons bezieling geven, in de  winter koud en guur.
Dat wij doorgaan onze wegen, dat wij voortgaan dag en uur.
Mag ons in zijn hand behoeden God die trouw is en ons ziet.
 
Zegen.
Allen: Amen, amen, amen.
 
Uitleidend orgelspel
 
De gedachteniskaarsen mogen opgehaald worden voor in de kerk. U/Jij bent van harte uitgenodigd om nog even na te praten en elkaar te ontmoeten  onder het genot van het drinken van thee/koffie/limonade.
  

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?


Dat kan via SKG-collect

 

 

 

 

 

Liturgie Voor zondag 6 november 2022

L I T U R G I E

voor de dienst

op de

REFORMATIEZONDAG

6 november 2022

voorganger : Prof. Chr. Vonck

uit Brasschaat

organist : dhr. Martijn Pieterman

koster : mevr. Ans de Laater

 

ORGELSPEL

MEDEDELINGEN

 

ZINGEN:  Gezang 405

GLORIA PATRI

VOTUM EN GROET

DREMPELGEBED

ZINGEN:Gezang 316 

TOELICHTING/REFLECTIE

GLORIALIED: Gezang 550: 1 en 3

GEBED

MOMENT MET / VOOR DE KINDEREN,

BEGIN KINDERNEVENDIENST

 

We ZINGEN: “Wij gaan voor even uit elkaar”.

 

We gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht Dat licht vertelt ons iets van God Op hem zijn wij gericht

 

SCHRIFTLEZINGEN: JESAJA 1:18-26 en LUCAS 19:41-48

18 De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als schar-laken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. 19 Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. 20 Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De HEER heeft gesproken. 21 ¶ Ach, de trouwe stad is een hoer geworden. Waar eens recht heerste en gerechtigheid woonde, daar huizen nu moordenaars. 22 Je zilver is zwart en dof geworden, je wijn versneden met water. 23 Je vorsten zijn schurken, ze houden het met dieven, ze denken alleen aan geschenken en steekpenningen. Wezen bieden ze geen bescherming, het lot van weduwen laat hen koud. 24 Daarom–zo spreekt de HEER van de hemelse machten, de sterke God van Israël: Wee hun, ik zal me wreken op mijn tegen-standers, mijn woede koelen op mijn vijanden. 25 Ik zal mij tegen je keren, je zilver zuiver ik met loog, al je vuil verwijder ik. 26 Ik breng je rechters en raadgevers tot inkeer, het zal weer worden als voorheen. Dan zul je deze naam dragen: ‘Stad van gerech--tigheid’, ‘Stad van trouw’.

LUCAS 19:41-48

41 ¶ Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. 42 Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 43 Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. 44 Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’ 45 Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen, 46 terwijl hij hun toevoegde: ‘Er staat ge-schreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn, ”maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ 47 Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, 48 maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen.

ZINGEN:  Gezang 119: 20 en 31

VERKONDIGING

ORGELSPEL

ZINGEN: Gezang 103C

GEBEDEN EN HET ONZE VADER

INZAMELING:DE COLLECTE VAN VANDAAG WORDT VERDEELD OVER: KERK IN ACTIE, ONDERHOUD GEBOUWEN EN PASTORAAT

ZINGEN: Gezang 838 

ZEGEN

BEAMING: Amen (3X)

ORGELSPEL

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?


Dat kan via SKG-collect

 

 

Liturgie voor zondag 4 september 2022

Liturgie voor de dienst op zondag 4 september 2022.

voorganger: ds Willem Vermeulen

organist: dhr. Rein Ros

koster: Mevr. Ans de Laater

 

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: psalm 139 : 1, 3 + 14. (Heer, die mij ziet zoals ik ben)

Bemoediging en Groet
Voorganger:    ‘Onze hulp is in de naam van de Heer’

Allen:              ‘die hemel en aarde gemaakt heeft’

Voorganger:    ‘Genade zij u en vrede van God, onze Vader,van Zijn Zoon,                                       Jezus Christus en van de Heilige Geest’.

Allen:              ‘Amen’

Drempelgebed

Voorganger:    Heer, vergeef ons al wat wij misdeden.

Allen:              en laat ons weer in vrede leven, Amen.

 

Kyrie-Gebed

Glorialied gezang 146.c. : 1, 3 + 7. (alles wat adem heeft love de Here)

            aanvang kindernevendienst / kinderliedje.

Samenzang: gezang 845. (Tijd van vloek en tijd van zegen).

            Schriftlezingen: Deuteronomium 30 : 11 - 20.

Samenzang: gez 316. (Het woord dat U ten leven riep)

            Schriftlezingen: Lucas 14 : 25-33.

Samenzang: gezang 323. (Hoor, maar ik kan niet horen)

Verkondiging

Samenzang / credo: Gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

            Slotgebed / stil gebed / onze vader.

Inzameling.

Slotlied: gezang 725. (Gij boden rond Gods troon).

            Heenzending en zegen

 Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

 

 

 

Liturgie voor zondag 21 augustus 2022

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 21 augustus 2022 10.00 uur

Dienst van Schrift en Tafel

Mmv:

Mw. Elsbeth Huffmeijer, lector

                                                                                                             ds. Wim Lolkema, voorganger

mw. Ineke de Vries – Siegers, organist

 

MOTTO: Vechten? Zó kan het ook!

 

 

Orgelspel

Welkom en mededelingen

 

Aanvangslied: Psalm 68: 7

 

Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

ALLEN : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger : Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

ALLEN : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

We ZINGEN Gezang 288.

We gaan zitten.

 

Smeekgebed

Aanhef Glorialied door de voorganger.

We ZINGEN Gezang 412: 6.

 

We ZINGEN: Wij zoeken U als wij samenkomen.

Wij zoeken U als wij samenkomen,

hopen dat Gij aanwezig zijt,

hopen dat het er eens van zal komen:

mensen in vrede, vandaag en altijd.

 

Wij horen U in oude woorden,

hopen dat wij uw stem verstaan,

hopen dat zij voor ons gaan verwoorden

waarheid en leven, de bron van bestaan.

 

Wij breken brood en delen het samen,

hopen dat het wonder geschiedt,

hopen dat wij op Hem gaan gelijken,

die ons dit teken als spijs achterliet.

 

Wij vragen U om behoud en om zegen,

hopen dat Gij ons bidden hoort,

hopen dat Gij ons adem zult geven:

Geestkracht die mensen tot vrede bekoort.

 

Moment met / voor de kinderen

 

 

Schriftlezing: 1 Samuël 17: 38 t/m 40 en 48 t/m 50

We ZINGEN Psalm 43: 1 en 5.

 

Schriftlezing: Efeziërs 6: 10 t/m 20

Overdenking

 

We ZINGEN Gezang 321: 1,2,6 en 7.

 

Gebeden, afgesloten met de gesproken lofprijzing: U komt de lof toe.

 

VIERING van de MAALTIJD van de HEER

 

+ We ZINGEN: Wij worden genodigd…

Wij worden genodigd aan tafel te gaan,

te vieren met brood en met wijn

het feest zoals Jezus het ook heeft gedaan:

wij willen zijn leerlingen zijn.

 

Waarom is het feest in de kerk hier vandaag?

Waarom toch die wijn en dat brood?

Het antwoord is evenals toen op die vraag:

wij werden bevrijd van de dood.

 

Wie leert ons dat beter dan Jezus, de Heer!

Hijzelf heeft het ons voorgedaan.

Al is het vaak moeilijk, toch zullen wij weer

Hem volgen waar Hij is gegaan.

 

Totdat eens de dag komt dat ieder het weet.

Dan zingen de mensen verblijd:

Hij is onze Koning, voorbij is het leed,

Hij heeft van de dood ons bevrijd!

 

+ De Nodiging

 

+ De grote lofprijzing

v. De Heer zal bij u zijn.

A. DE HEER ZAL U BEWAREN.

v. Verheft uw harten.

A. WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.

v. Laten wij de Heer, onze God, danken.

A. HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.

v. …….......begin van het tafelgebed…..

…… en zingen vol vreugde U toe: Lied 985: 1 en 3.

 

v. ……...vervolg van het tafelgebed…...

v. …...want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:

Dit is mijn lichaam voor jullie. Doet dit tot mijn gedachtenis.

Evenzo ook de beker nadat de Maaltijd was afgelopen en Hij zei:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.

Doet dit, zo dikwijls jullie die drinken, tot mijn gedachtenis.

 

+ We zingen: Lied 403-A, bovenste twee regels

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,

verkondigen wij Zijn dood en leven totdat Hij komt.

 

+ v. Gebed om de Heilige Geest over de gaven van brood en wijn

+ A. We bidden het Onze Vader.

 

+ v. Christus, Heilig Godslam…

+ A. De vredegroet

+ De woorden over brood en wijn

+ We delen brood en wijn.

+ Korte dankzegging

 

AFSLUITING van de DIENST

 

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 704: 1 en 3.

 

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

 

Orgelspel

 Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

 

 

Kerkdienst gemist (geluid) tijdens dienst live volgen

Aankomende Kerkdiensten

zondag 4 december 10:00u
Bolwerk Zuid 136 4611DX
Kerkdienst Ds. E. van Sluijs