Liturgie voor zondag 7 augustus 2022

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk

te Bergen op Zoom

Zondag 7 augustus 2022

Lector: mw. Ellie Groeneveld

Organist: dhr. Piet de Kam

Voorganger: ds. Wim Lolkema

 

MOTTO: Een stevige plek!...in de liefde

 

De VOORBEREIDING

 

Orgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 6

Stilte

Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

(We gaan zitten.)

 

We ZINGEN: Zingt Halleluja! (André Troost). Mel. Gezang 212

Zingt Halleluja, God doet grote dingen!

Laat wie Hem liefheeft nu een loflied zingen;

offert Hem dank voor zoveel zegeningen.

Zingt Halleluja!

 

Geef open oren om uw Woord te horen,

richt onze wil geheel op uw gedachten;

en als wij zwak zijn, schenk ons nieuwe krachten.

Zingt Halleluja!

 

Heer, kom van boven, laat uw volk U loven,

waar alle engelen U eer bewijzen.

Zij roepen eeuwig, om uw Naam te prijzen:

Zingt Halleluja!

 

Smeekgebed en Gebed bij de opening van de Schriften

We ZINGEN ons loflied: Gezang 150-A: 1 en 4.

 

De DIENST van het WOORD

 

Moment met de kinderen

 

Eerste Schriftlezing: Ezechiël 47: 1 t/m 7

We ZINGEN Gezang 910: 1 en 4.

 

Tweede Schriftlezing: Efeziërs 3: 14 t/m 21

We ZNGEN Gezang 339-A.

 

Uitleg en Verkondiging

We ZINGEN Gezang 756: 1,4,5 en 10.

 

De DIENST van GEBEDEN en GAVEN

 

Bericht van overlijden:

mw. Joke Schutte - Francke, 8 juli 1927 - 31 juli 2022.

Voorheen: Res. Meilust, woning 427

We ZINGEN Gezang 753: 1,3 en 6.

 

Gebeden, per voorbede en na de stilte afgesloten met:

v: Zo bidden wij zingend:

A: Gezang 458-A

Zuivere vlam, verdrijf met je licht

de angsten van ons hart…

Stilte

Onze Vader

 

Aandacht voor de collectedoelen

 

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied:

Gezang 418: 1 en 3.

 

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen Amen

 

Orgelspel

 

Liturgie voor zondag 31 juli 2022

LITURGIE VOOR DE  ZOMERDIENST OP 31 JULI 2022 IN DE ONTMOETINGSKERK

Medewerkers:

Lector: Annemiek Beukman

Orgel: Rein Ros

Kosters: Ans de Laater; Ellie Groeneveld, Evelien Op Den Dries

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

DIENST VAN DE INTOCHT.

Inleidend orgelspel.

Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

Intochtslied: Dank U voor deze nieuwe morgen. Lied 218

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed.

Over de viering.

Gezongen kyrie en gloria.: Heer, ontferm U, smeken wij. Melodie: Lied 486

Heer, ontferm U, smeken wij, over heel uw aarde.

Keer de dood en maak ons vrij, schep een ploeg van zwaarden.

Dan komt vrede in het zicht, wordt uw schepping opgericht.

Daarom zingen wij-dwars door tranen-blij

van uw trouw, ja, uw trouw en uw eer en glorie.

Eens komt uw victorie.

 DIENST VAN HET WOORD.

Gebed om de Heilige Geest

Gesprek met de kinderen.

Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar.

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God. Op God zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich open stelt,

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

 

Straks zoeken wij elkaar weer op, En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar. Het is voor allemaal

Lezing: II Koningen 2:19-25 (NBV21vertalng)

Lied: Rechter in het licht verheven. Lied 1008

Lezing: Lucas 7: 11-16 (NBVvertaling21vertaling)

Lied: Psalm 150

Overweging.

Lied: Hij, die gesproken heeft een woord dat gaat. Lied 362

DIENST VAN DE OFFERANDEN.

Voorbeden.

Na de woorden:”daarom bidden en zingen we”, het refrein van lied 295

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

Stil Gebed.

Gezamenlijk Onze Vader

Aandacht voor de gaven

Tijdens de collecte wordt er gemusiceerd op orgel/piano

DIENST VAN DE UITTOCHT

Slotlied: Vervuld van uw zegen. Lied 425

Zegen.

Allen: Amen, amen, amen.

Orgelspel

 Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 24 juli 2022

LITURGIE VOOR DE TWEEDE ZOMERDIENST OP 24 JULI 2022 IN DE ONTMOETINGSKERK

 Medewerkers:

Lector: Charlotte Verbraak

Orgel: Johan Heuseveldt

Kosters: Ans de Laater; Ellie Groeneveld, Evelien Op Den Dries

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

DIENST VAN DE INTOCHT.

 Inleidend orgelspel.

 Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

 Intochtslied: Dit is een morgen. Lied 216

 Bemoediging:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

Drempelgebed.

 Over de viering.

 Gezongen kyrie: 0 God, die uit het water. Lied 356: 1,4 en 6. De organist speelt het 1x voor.

 Lofprijzing.

 Loflied: Psalm 98: 1 en 4

DIENST VAN HET WOORD.

 Gebed om de Heilige Geest

 Gesprek met de kinderen.

 Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar.

   Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God. Op God zijn wij gericht.

 

Wij geven Gods verhalen door en wie zich open stelt,

ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

 

Straks zoeken wij elkaar weer op, En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar. Het is voor allemaal

 Lezing: II Koningen 5:1-19A (tm. De woorden: Ga in vrede). (NBV21vertalng)

 Lied: Psalm 100

 Lezing: II koningen 5: 19B (vanaf Naäman was nog….)-27 (NBV21vertaling)

 Lied: Het water van de grote vloed. Lied 350: 6 en 7.

 Overweging.

 Lied: Zo vriendelijk en veilig als het licht. Lied 221

 DIENST VAN DE OFFERANDEN.

 Voorbeden.

Na de woorden:”daarom bidden en zingen we”, zingt de gemeente:” Blijf niet staren op wat vroeger was”Lied 809

 Stil Gebed.

 Gezamenlijk Onze Vader

 Aandacht voor de gaven

Tijdens de collecte wordt er gemusiceerd op orgel/piano

 DIENST VAN DE UITTOCHT

 Slotlied: Wonen overal. Lied 419

 Zegen.

Allen: Amen, amen, amen.

 Orgelspel

 Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

Liturgie voor zondag 17 juli 2022

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk

te Bergen op Zoom

Zondag 17 juli 2022

Organist: dhr. Piet de Kam

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Lector: dhr. Wim van Sluijs

 

MOTTO: Een nieuw begin.

 

De VOORBEREIDING

 

Orgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 99: 1 en 8

Stilte

Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

(We gaan zitten.)

 

W ZINGEN: Dag van de Heer (Fokkelien Oosterwijk).

Mel. Liedboek voor de Kerken Gezang 449 (God enkel licht)

Dag van de Heer, ik keer mij weer

naar ’t zacht licht van jouw stralen;

heilige dag, wil vol ontzag

mijn stil gebed vertalen.

 

God groot in macht, God goede kracht,

ik wacht op uw genade;

licht mij nu bij, wek hoop in mij!

Ik ga bij U te rade.

 

Dat toch uw Geest, o Christus steeds

in ons hart voort mag leven;

vurige kracht, wil dag en nacht

ons liefdevol omgeven.

 

Smeekgebed en Gebed bij de opening van de Schriften

We ZINGEN ons loflied: Gezang 117-D, drie keer.

De DIENST van het WOORD

 

Afscheid kindernevendienst: Abel de Gooijer

We ZINGEN: Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen…

Mel. Verbonden met vader en moeder.

Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen

sinds jij ooit het levenslicht zag.

De weg lag nog helemaal open,

een traan soms, maar ook vaak een lach.

Refrein:

Je hoeft niet alleen, maar je gaat met veel and’ren in zee.

Je vader of moeder, een vriend of een mens

die gewoon zegt: ‘Ik leef met je mee’.

 

Dat-was toen, maar je leeft in het heden

ook vandaag ga je verder op weg,

de nevendienst is straks verleden

maar hoor nu wat ieder je zegt:

Refrein:

Je hoeft niet alleen,…

 

Eerste Schriftlezing: Jozua 1: 1 t/m 9

We ZINGEN Gezang 316: 1 en 4.

 

Tweede Schriftlezing: Efeziërs 1: 4 t/m 23

We ZNGEN Gezang 908: 1,2 en 7.

 

Uitleg en Verkondiging

We ZINGEN Gezang 968: 1,2, 4 en 5.

 

De DIENST van GEBEDEN en GAVEN

 

Gebeden, afgesloten met het door ons allen gebeden oecumenisch Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,

uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. AMEN.

 

Aandacht voor de collectedoelen

 

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied:

Gezang 150-A: 1 en 4.

 

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen Amen

 

Orgelspel

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collecte

 

Kerkdienst gemist (geluid) tijdens dienst live volgen

Aankomende Kerkdiensten

zondag 14 augustus 10:00u
BOLWERK ZUID 134
Kerkdienst Ds. E. van Sluijs