Liturgie voor zondag 22 september 2019

orgelspel

mededelingen

 

INTOCHT

psalm van de zondag: 84:  1 en 2

 

bemoediging

v.:           onze hulp is in de naam van de heer

g.:           die hemel en aarde gemaakt heeft

v.:           die trouw is in eeuwigheid

g.:           en niet loslaat wat zijn hand begon

 

groet

v.:           de Heer zij met u

g.:           ook met u zij de Heer

 

vervolg : psalm van de zondag  84: 6

 

smeekgebed
v.:           laten we de Heer om ontferming aanroepen

                voor de nood van de wereld   en onze eigen nood

                want zijn barmhartigheid heeft geen grenzen

                ……..

v.:           zo roepen wij tot U en zingen

 

kyrie-lied:  756:  1,2    4,5   6,8

 

toelichting:        het smeekgebed bestaat uit drie gesproken gebedsintenties

                               afgesloten met : zo roepen wij tot U en zingen:

                               en daarna steeds twee gezongen coupletten van 756

 

glorialied:   117 d

 

HOREN

gebed van de zondag

 

aandacht voor de kinderen

aansteken paaskaars

lied:  wij gaan voor even uit elkaar

de kinderen gaan naar de nevendienst

 

 

 

 

lezing uit het Oude Testament : Ezechiël 2: 1-7

psalm 78: 1 en 3

lezing uit het evangelie:  Marcus 6: 1-6

lied:  512: 1,2

overdenking
lied:  826

 

BIDDEN EN GEVEN

voorbeden

gebed in stilte

onze Vader

 

collecten

(de kinderen komen terug uit de nevendienst)

 

OP WEG

slotlied: 418: 1,2 en 3

 

zegen, beantwoord met drie maal gezongen ‘amen’

 

orgelspel

 

 

 

Liturgie voor de VESPER op 14 september 2019

Liturgie voor de vesper op zaterdag 14 september 2019.

Voorganger: Pfarrer Christianne Schmidt en ds. Willem Vermeulen.

Muzikale medewerking wordt verleend door de Johann Walter Kantorei uit Torgau o.l.v. Ekkehard Saretz.

 

Koorzang: Locus iste (Anton Buckner).

Begroeting. (ds. Willem Vermeulen)

voorganger Im Namen Gottes,

allen der uns geschaffen hat, der uns und die ganze Welt in seinen Händen hält.

v Im Namen des Sohnes,

a der in unsere Welt gekommen ist, der uns mit Gott versöhnt.

v Im Namen des heiligen Geistes,

a der uns mit ewigen Leben erfűllt, der uns mit allen Christen verbindet und uns zum Frieden anstiftet,

v erfülle uns nun mit deiner Liebe

a amen.

 

Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist. (egb 126)

Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist,

Besuch das Herz der Menschen dein,

Mit Gnaden sie füll, denn du Weisst,

Dass sie dein Geschöpfe sein.

 

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

de grote Trooster in de tijd,

de bron waaruit het leven springt,

het liefdevuur dat ons omringt.

 

Du bist mit Gaven siebenfalt

der Finger an Gotts rechter Hand;

des Vaters Wort gibst du gar bald

mit Zungen in alle Land.

 

Verlicht ons duistere verstand,

geef dat ons hart van liefde brandt,

en dat ons zwakke lichaam leeft

vanuit de kracht die Gij het geeft.

 

Gott Vater sei Lob und dem Sohn,

Der von den Toten auferstand,

Dem Tröster sei dasselb getan

In Ewigkeit alle Stund.

Pfarrer Schmidt: Einleitung zum Psalm 43

Kantorei: Felix Mendelssohn-Bartholdy: “Richte mich Gott”

Pfrn.Schmidt: Gebet zum Kyrie

Kantorei: Rihards Dupra: Missa: Kyrie + Gloria

ds. Willem Vermeulen: Evangelium: Lukas 10, 25-37.

Credo: gezang 342. (EGB 184) (In God de vader op zijn troon / wir glauben Gott im ...)

 

Wir glauben Gott im höchsten Thron,

Wir glauben Christum, Gottes Sohn,

Aus Gott geboren vor der Zeit,

Allmächtig, allgebenedeit.

 

En in de Geest, die ons geleidt,

Geloven wij: dat er altijd

Een Trooster is, zacht als de wind,

Een sterke moeder bij haar kind.

 

Den Vater, dessen Wink und Ruf

das Licht aus Finsternissen schuf,

des Sohn, der annimmt unsre Not,

litt unser kreuz, starb unsern Tod.

 

Die onderging en overwon

En als de zon ten hemel klom,

Die aan de dag treedt op zijn tijd

En eenmaal recht van onrecht scheidt.

 

Den Geist, der heilig insgemein

läβt Christen Christi Kirche sein,

bis wir, von Sünd und Fehl befreit,

ihn selber schaun in Ewigkeit.

 

Amen.

 

Pfrn.Schmidt: Ansprache

Kantorei: “Sommarpsalm”

Slotgebed (ds. Willem Vermeulen)

Slotlied / hymne: (egb 344)

Vader, die woont in hemels licht,

Uw rijk geeft liefde een gezicht

Uw naam is waard de hoogste eer!

Wij bidden om een ommekeer:

Wek doden op, maak armen rijk,

Laat komen, Heer uw koninkrijk.

 

Dein will gescheh, Herr Gott, zugleich

auf Erden wie im Himmelreich.

Gib uns Geduld in Leidenszeit,

gehorsamn sein in Lieb und Leid;

wehr und steu’r allem Fleisch und Blut,

das wider deinen Willen tut.

 

Leid ons niet in verzoeking, Heer,

Verlos ons, maak ons meer en meer

Tot mensen aan uw beeld gelijk,

Want U behoort het koninkrijk,

De kracht, de hoogste heerlijkheid

Nu en in alle eeuwigheid.

 

Amen, das ist: es werde wahr.

Stärk unsern Glauben immerdar,

auf dass wir ja nicht zweifeln dran,

was wir hiermit gebeten han

auf dein Wort, in dem Namen dein.

so sprechen wir das Amen fein.

Kantorei: Max Reger: “Die Nacht ist kommen”

Pfarrer Christianne Schmidt: Segen

Kantorei: “Der Mond ist aufgegangen”

 

 

Liturgie voor zondag 15 september 2019

Liturgie voor zondag 15 september 2019, startzondag.

 

EEN GOED VERHAAL

 

Voorgangers: pfarrer Christiane Schmidt en ds. Willem Vermeulen.

Lector: Marlies Blesgraaf.

Organist: Ekkehard Saretz.

Solozang: Leonie Wigman.

Muzikale medewerking wordt verleend door de Johann Walter Kantorei uit Torgau o.l.v. Eckehart Saretz en cantorij Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels.

 

Koorzang Joh. Walter kantorei: Rudolf Mauersberger: "Geh aus mein Herz und suche Freud"
Welkom door de ouderling van dienst

Samenzang: gezang 671. (EGB 124). (Nu bidden wij de heilige Geest / Nun bitten wir).

Rejoice: Nu bidden wij de Heilige Geest
om een recht geloof het allermeest,
dat Hij ons verblijde en ons bevrijde
en aan 't einde ons naar huis geleide.
Kyrieleis.

 

Allen: Du werthes licht! gib uns deinem schein,
Lehr' uns Jesum Christ kennen allein,
Daß wir an ihm bleiben, dem treuen Heiland,
Der uns bracht hat zu dem rechten vaterland.
Kyrieleis!

 

Allen: Geef, heilige liefde, Uw overvloed,

Doe ons hart ontvlammen in uw gloed,

Dat wij één van zinnen elkaar beminnen,

Alle twist en tweedracht overwinnen.

Kyrieleis.

 

Voorbereiding

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

 

Samenzang gezang 212. (EGB 447). (laten wij zingend deze dag beginnen / Lobet den Herren).

Rejoice: Laten wij zingend deze dag beginnen!

Geven wij stem aan onze diepe vreugde,

omdat wij dankbaar ons in God verheugen.

Zing Halleluja!

 

allen: Der unser Leben, das er uns gegeben,

in dieser Nacht so väterlich bedecket

und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket:

Lobet den Herren!

 

allen: Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen,

dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,

met lijf en leden wij hem dank toezingen.

Zing Halleluja!

 

Allen: O treuer Hüter, Brunnen aller Güter,

ach lass doch ferner über unser Leben

bei Tag und Nacht dein Huld und Güte schweben.

Lobet den Herren!

Tagesgebet / pfarrer Christianne Schmidt.

Koorzang Joh. Walter kantorei: Randall Thompson: Halleluja.

Gesprek met de kinderen bij de harp. (David en Goliath)

Leonie en Carina: Ken je mij………...

Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik?

Ogen die door de zon heen kijken, Zoekend naar de plek waar ik woon
Ben jij beeldspraak voor iemand die aardig is, of onmetelijk ver,
die niet staat en niet valt en niet voelt als ik,
niet koud en hooghartig

Ref

Hier is de plek waar ik woon, een stoel op het water,
Een raam waarlangs het opklarend weer of het vallende duister voorbij vaart
Heb je geroepen? Hier ben ik

Ref

Ik zou een woord willen spreken dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben, dat het houdt,
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf, vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben

Ref

Ben jij de enige voor wiens ogen niets is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben, als niemand anders,
Dat ik geen licht geef, niet warm ben,
Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt in mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte, gezien, genomen,
door niemand minder?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?

Ref

 

(Het lied "Ken je mij" werd geschreven door Huub Oosterhuis. Het is een verwijzing naar de woorden van psalm 139; "Heer U kent mij, U doorgrondt mij").

Aanvang kindernevendienst

Grusswort / pfarrer Christianne Schmidt.

Wisselzang met Rejoice: psalm 23.c. (Mijn God, mijn herder)

Rejoice: Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,

Wijst mij een groene streek;

Daar rust ik aan een stille stroom

En niet dat mij ontbreekt

 

Allen: Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,

doet mij zijn wegen gaan,

de paden van gerechtigheid,

ter ere van zijn naam.

 

Allen: Muss ich auch dunkle Wegen gehn,

So fürchte ich mich nicht.

Gott will am meiner Seite stehn.

Er gibt mir Zuversicht.

 

Rejoice: Terwijl de vijand toe moet zien,

Maakt U mijn tafel klaar.

U vult mijn beker, zalft mijn hoof,

En redt mij in gevaar.

 

Allen; Nur huld und Güte folgen mir,

Nichts fehlt mir, du bist gut.

Weil du mich leitest für und für,

Bleib ich in guter Hut.

Schriftlezing uit Lucas 10 : 25 - 37.

Koorzang door de Johann Walter kantorei: Felix Mendelssohn-Bartholdy: Psalm 100 "Jauchzet dem Herrn alle Welt"
Verkondiging.

Samenzang / credo: gezang 342. (EGB 184) (In God de vader op zijn troon / wir glauben Gott im ...)

Wir glauben Gott im höchsten Thron,

Wir glauben Christum, Gottes Sohn,

Aus Gott geboren vor der Zeit,

Allmächtig, allgebenedeit.

 

En in de Geest, die ons geleidt,

Geloven wij: dat er altijd

Een Trooster is, zacht als de wind,

Een sterke moeder bij haar kind.

 

Den Vater, dessen Wink und Ruf

das Licht aus Finsternissen schuf,

des Sohn, der annimmt unsre Not,

litt unser kreuz, starb unsern Tod.

 

Die onderging en overwon

En als de zon ten hemel klom,

Die aan de dag treedt op zijn tijd

En eenmaal recht van onrecht scheidt.

 

Den Geist, der heilig insgemein

läβt Christen Christi Kirche sein,

bis wir, von Sünd und Fehl befreit,

ihn selber schaun in Ewigkeit.

Amen.

Inleiding op het afscheid en op de herbevestiging.

Er wordt afscheid genomen van voorzitter/ouderling Rob Blesgraaf en er is herbevestiging van diaken Marcel Ganzeman.

 Toespraak door de nieuwe voorzitter, diaken Charlotte Verbraak.

Tevens aandacht voor het afscheid van de penningmeesters Willemien en Bram Steenks en een bedankje aan de werkgroepen die meewerkten aan het nieuwe beleidsplan.

Samenzang: gezang 418 (EGB 170) (God schenk ons de kracht / komm, herr, segne uns).

God, schenk ons de kracht, Dicht bij U te blijven,

Dan zal ons geen macht uit elkander drijven.

Zijn wij in U één, samen op uw wegen,

Dan wordt ons tot zegen, Lachen en geween.

 

Keiner kan allein Segen sich bewahren.

Weil du reichlich gibst, müssen wir nicht sparen.

Segen kann gedeihn, wo wir alles teilen,

Schlimmen Schaden heilen, ;ieben und verzeihn.

 

Vrede, vrede laat Gij in onze handen,

Dat wij die als zaad, dragen door de landen,

Zaaiend dag aan dag, zooiend in den brede,

Totdat in Uw vrede ons hart rusten mag.

 

Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen,

Sondern Überall uns zu dir bekennen.

Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen.

Lachen oder Weinen wir gesegnet sein.

Voorbede / stil gebed / onze Vader.

Samenzang met de cantorijen: gezang 417.

Frieden, Frienden hinterlasse ich euch

Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz verzage nicht.

1e maal Rejoice

2e maal Joh. Walter kantorei + Rejoice

3e maal allen

Inzameling tijdens orgelspel.

Slotlied gezang 968 (De ware kerk des Heren)

De ware kerk des Heren,in Hem alleen gegrond,

geschapen Hem ter ere,de bruid van zijn verbond,

dankt aan zijn dood het leven.Hij is haar Bruidegom.

Want God, zo staat geschreven,zag naar zijn dienstmaagd om.

Erkorn aus allen Völkern, doch als ein Volk gezählt; 
ein Herr ist's und ein Glaube, ein Geist, der sie beseelt, 
und einen heiigen Namen ehrt sie, ein heilges Mahl, 
und eine Hoffnung teilt sie, kraft seiner Gnadenwahl.

Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, in tijd en eeuwigheid 

 

 

Heenzending en zegen. (Pfarrer Christianne Schmidt).

Beide cantorijen: Rejoice.

Liturgie voor zondag 8 september 2019

                                                                                  Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 08 september 2019 10.00 uur

Lector: mw. Helma van Balen

Organist: dhr. Johan Heuseveldt

Voorganger: ds. W. Lolkema

Motto: www.nieuwekoningvoorisrael.nl

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aanvangslied: Het liedvan het Brandend Braambos…(Fokkelien Oosterwijk)

verzen 1,2,4 en 5 (Mel. Gezang 470 uit het Liedboek voor de Kerken. )

Hoe ver wij ook gaan, voorbij onze pijn,

zo sterk als wij staan, zo klein als wij zijn,

God, waar wij U zoeken en waar U ons vond,

daar staan onze voeten op heilige grond.

 

Vuur dat niet verteert, vlam die ons verdraagt,

Uzelf, lieve Heer, God die naar ons vraagt.

Waar U ons komt roepen, waar U zo bestond,

daar staan onze voeten op heilige grond.

 

Het licht van uw stem, in vonken gehoord,

het richt ons door klemmend donker steeds voort.

Waar U onze weg naar een nieuw leven vond,

daar staan onze voeten op heilige grond.

 

Wees ons dan nabij, trouwhartig en echt,

wees wat ons geloof vanouds van U zegt.

Waar wij U ontmoeten als een oud verbond,

daar gaan onze voeten op veilige grond.

 Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

We ZINGEN: Psalm 89: 1 en 2.

Gebed

We ZINGEN: Psalm 89: 3 en 8.

Moment met de kinderen, aanvang kindernevendienst

We ZINGEN:

Wij gaan voor even uit elkaar – en – Straks zoeken wij elkaar weer op.

Eerste Schriftlezing: 1 Samuël 16: 1 t/m 13

We ZINGEN: Gezang 990: 1,2,3 en 6.

Tweede Schriftlezing: Filippenzen 2: 4 t/m 11

We ZINGEN: Gezang 150A: 1,2 en 4.

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

Aankondiging collecten

Collecten en orgelspel

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

We ZINGEN drie keer: Gezang 681.

Tekst:

Kom tot ons, o Heil’ge Geest.

Ontsteek in ons het vuur van uw liefde.

Kom tot ons, o Heil’ge Geest.

Kom tot ons, o Heil’ge Geest.

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader


We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Gezang 422 geheel.

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

Orgelspel

 

29.08.2019 - w.lolkema.