Liturgie voor zondag 18 april 2021

Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Liturgie voor zondag 18 april 2021

 

Mmv

mw. Helma van Balen, lector

ds. Wim Lolkema, voorganger

dhr. Martijn Pieterman, organist

zang: Ineke & Gerard de Vries

 

Motto: De liefde van een mens voor Hem.

 

 

Orgelspel

 

Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst

 

Aanvangslied: Psalm 33: 1 en 2

 

Moment van stilte en Voorbereiding

Voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

ALLEN : Amen

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: De Heer zij met u;

Gem. : ook met u zij de Heer.

Voorganger: Amen

 

Lied: Dit is de dag…(Jan van Opbergen) Mel: Lied 632

Dit is de dag van het licht

en van lente, nieuw leven,

van nieuwe adem, van geest

die ons toekomst zal geven.

Dit is het uur

dat ons doet zingen van vuur,

aan dood en duister ontheven.

 

Wij vieren God

als het licht in de mensen ontstoken,

de zon van vrede en vrijheid in ons aangebroken.

Zij gaat ons voor.

gerechtigheid is haar spoor,

tot vrede zal zijn ontloken.

 

Gebed

Moment met de kinderen

Lied± Gezang 839: 1

 

Eerste Schriftlezing: 1 Johannes 1: 1 t/m 7

Gezang 836: 1 en 4

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 21: 15 t/m 24

Lied: In dit ene leven. Mel: Lied 415 (Zegen ons, Algoede.)

In dit ene leven,

mij te leen gegeven,

moet ik sterven zevenmaal,

ik verloren: nieuw verhaal.

 

Van dit ene leven,

mij voor kort gegeven,

mag ik zingen honderduit,

tot uw toekomst mij omsluit.

 

Op dit ene leven,

mij om niet gegeven,

rust uw zegen duizendvoud:

mensen aan mij toevertrouwd.

 

Overdenking

Lied: 637: 1 en 4

 

Aandacht voor de collecten

Slotlied: Gezang 654: 1 en 6

 Wegzending en Zegen, gesproken Amen

 Orgelspel

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect 

 

Liturgie Paaswake zaterdag 3 april 2021

LITURGIE VOOR DE PAASWAKE OP 3 APRIL 2021 IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOON

 

IK KEER WEER IN HET HUIS VAN DE HEER

 

Medewerkers:

Organist: Rein Ros

Lector: Charlotte Verbraak

Zang: Ellen Peerbolte; Helma van Balen

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

 

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst.

Stilte

Openingstekst

Muzikaal intermezzo op orgel

Lezing: Genesis 1:1-4 (NBVvertaling)

Lied: Licht dat ons aanstoot. Lied 601

Tekst: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur. Dat nooit meer dooft. Vuur dat nooit meer dooft.

De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken, terwijl er gezongen wordt: Lied 598

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, ne s’éteint jamais

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’ éteint jamais, ne s’éteint jamais.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Vuur dat nooit meer dooft.

Het water wordt in het bekken gestort, terwijl de tekst gelezen wordt van De vloed van vóór de tijd. Lied 603

Zang: De steppe zal bloeien. Lied 608:1

Lezing: Psalm 23 (NBVvertaling)

Lied: Ik wil van God als mijn herder spreken. Psalm 23:1 en 3

Korte meditatie.

Muzikaal intermezzo.

Lezing: Marcus 16:1-8 (NBVvertaling)

Zang: Lied 608: 3 De Steppe zal bloeien.

Tekst:

V: De Heer is opgestaan.

A: De Heer is waarlijk opgestaan.

V: Halleluja.

Tekst

We gedenken de Maaltijd van de Heer door te luisteren naar CDmuziek . Wat in stilte bloeit.

Dankgebed, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader.

Slotlied: U zij de glorie drietalig. Melodie: Lied 634

U zij de glorie, opgestane Heer.

U zij de victorie. Nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af.

Heeft de steen genomen, van ’t verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer.

U zij de victorie. Nu en immermeer.

 

À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!
Brillant de lumière, l’ange est descendu,
Il roule la Pierre du tombeau vaincu.
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

 

Thine be the glory isen conquering Son
Endless is the victory Thou o'er death hast won

Angels in bright raiment rolled the stone away
kept the folded grave clothes where Thy body lay

Thine be the glory risen conquering Son
Endless is the victory Thou o'er death hast won.

 

Zegen.

Zang: Amen, amen, amen.

 

Uitleidend orgelspel:

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor Goede Vrijdag 2 april 2021

Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

 

                                                                                                                                        Kerkdienst op Goede Vrijdag

2 april 2021

in de Ontmoetingskerk

Orgelspel vooraf:

O Mensch, bewein Dein Sünde gross, Joh. Seb. Bach, BWV 622

Daarna zijn we stil.

 

Woord van welkom

We gaan staan en zijn stil voor God.

 

Voorbereiding

 

v Eeuwige, wees ons genadig

Allen OP U HOPEN WIJ

v Wees onze sterkte, iedere dag,

Allen OOK ONZE HULP IN TIJD VAN NOOD

 

Jesaja 53: 1 t/m 4

Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?

Als een loot schoot hij op onder Gods ogen,

als een wortel die uitloopt in dorre grond.

Onopvallend was zijn uiterlijk,

hij miste iedere schoonheid,

zijn aanblik kon ons niet bekoren.

Hij werd veracht, door mensen gemeden,

hij was een man die het lijden kende

en met ziekte vertrouwd was,

een man die zijn gelaat voor ons verborg,

veracht, door ons verguisd en geminacht.

Maar hij was het die onze ziekten droeg,

die ons lijden op zich nam.

Wij echter zagen hem als een verstoteling,

door God geslagen en vernederd.

 

Zang: Psalm 22: 1 en 8.

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij

en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,

en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?

Hoe blijft Gij zwijgen?

Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen

bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,

maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten

in klacht op klacht.

 

O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer!

Mijn sterke, spoed U, ik behoef U zeer!

Mijn vege rest zal zonder tegenweer

haast zijn verslonden.

Red dan mijn leven uit de muil der honden!

Kom uit de klauw der leeuwen mij ontzetten!

Laat toch uw hand hun boos geweld beletten!

Toon mij uw trouw! (We gaan zitten.)

 

Gebed op de Goede Vrijdag

 

Lezing van het Lijdens-Evangelie volgens Marcus

 

Lezing van Marcus 14: 32 t/m 42

Zang: Gieb Dich zufrieden und sei stille

Gieb dich zufrieden und sei stille

in dem Gotte deines Lebens,

in ihm ruht aller Freuden Fülle,

ohn’ ihn mühst du dich vergebens.

Er ist dein Quell und deine Sonne,

scheint täglich hell zu deiner Wonne,

gieb dich zufrieden, zufrieden.

 

Er hört die Seufzer deiner Seelen

und des Herzens stilles Klagen,

und was du keinem darfst erzählen,

magst du Gott gar kühnlich sagen,

er ist nicht fern, steht in der Mitten,

hört bald und gern der Armen Bitten.

Gieb dich zufrieden, zufrieden.

 

Lezing van Marcus 14: 43 t/m 65

Zang: Lied 556

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

alle geboden worden thans voldragen,

alle beproeving van de wildernis.

 

Gods schepping die voor ons gesloten bleef

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,

die zoon van David zijt en man van smarte,

koning der Joden die de dood verdreef.

 

Jezus, de haard van uw aanwezigheid

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,

Gij, Hogepriester in der eeuwigheid.

 

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,

aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,

ons is een lofzang in de mond gegeven,

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

 

Dit is uw opgang naar Jeruzalem

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,

vrede aan allen die uw naam verhogen:

heden hosanna, morgen kruisig Hem!

 

Lezing van Marcus 14: 66 t/m 72

Zang: Lied 582: 1,4 en 5

Door wat voor grote eenzaamheden

is Hij aan ons voorbij gegaan,

wij hebben wel zijn naam beleden,

maar niet zijn stem verstaan.

 

Wij kunnen wel bij Hem verwijlen

met onze woorden en ons lied,

maar kunnen niet zijn lijden peilen,

zijn duisternissen niet.

 

Wij stuwen wel met vrome wensen

en met gebeden om Hem heen.

Maar de verlossing van de mensen

die lijdt Hij heel alleen.

 

Lezing van Marcus 15: 1 t/m 15

Zang: Lied 598 - drie keer (Taizé).

Dans nos obscurités

allume le feu qui ne s’éteint jamais,

ne s’éteint jamais.

Dans nos obscurités

allume le feu qui ne s’éteint jamais,

ne s’éteint jamais.

 

Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is,

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,

vuur dat nooit meer dooft.

 

Lezing van Marcus 15: 16 t/m 21

Orgelspel: O Haupt voll Blut und Wunden

(Joseph Rheinberger)

 

Lezing van Marcus 15: 22 t/m 32

Zang: Lied 576-B: 1,2 en 3

O hoofd vol bloed en wonden,

bedekt met smaad en hoon,

o hoofd zo wreed geschonden,

uw kroon een doornenkroon,

o hoofd eens schoon en heerlijk

en stralend als de dag,

hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!

Ik groet U vol ontzag.

 

O hoofd zo hoog verheven,

o goddelijk gelaat,

waar werelden voor beven,

hoe bitter is uw smaad!

Gij, eens in ’t licht gedragen,

door engelen omstuwd,

wie heeft U zo geslagen

gelasterd en gespuwd?

 

O Heer uw smaad en wonden,

ja alles wat Gij duldt,

om mij is het, mijn zonden,

mijn schuld, mijn grote schuld.

O God ik ga verloren

om wat ik heb gedaan,

als Gij mij niet wilt horen.

zie mij in liefde aan.

 

Lezing van Marcus 15: 33 t/m 37

De Paaskaars wordt gedoofd.

We zijn stil.

 

Zang: Lied 581: 1,3 en 4

Hier zwijgt het hoge denken:

God trad in ons gemis

om volheid ons te schenken,

zijn dorst bracht lafenis.

 

Zijn zwijgen voor de rechter

wordt nog door ons gehoord:

voor ons het pleit beslechtend

als zijn vrijsprekend woord.

Die vol was van genade

is onze weg gegaan,

het spoor van onze daden

klaagt ons niet langer aan.

 

Lezing van Marcus 15: 37 t/m 47

Zang: Lied 590: 1,3 en 5

Nu valt de nacht. Het is volbracht:

de Heer heeft heel zijn leven

voor het menselijk geslacht

in Gods hand gegeven.

 

Hoe slaapt Gij nu, die men zo ruw

aan ‘t kruishout heeft gehangen.

Starre rotsen houden U,

rots des heils, gevangen.

 

Hoe wonderlijk, uitzonderlijk,

een sabbat is gekomen:

eens voor al heeft Hij het juk

van ons afgenomen.

 

De zeven kruiswoorden

 

Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen.

(Lucas 23:34)

 

Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.

(Lucas 23:43)

 

Dat is uw zoon, (...) Dat is uw moeder.

(Johannes 19:26-27)

 

Fluitspel:

Lamenterole (Jean Daniel Braun)

 

Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? 

(Marcus 15:34)

 

Ik heb dorst.

(Johannes 19:28)

 

Het is volbracht.

(Johannes 19:30)

 

Vader, in uw handen leg Ik mijn geest

(Lucas 23:46).

 

Kort meditatief moment

Meditatief orgelspel

 

Afsluiting van de liturgie op de Goede Vrijdag

 

Voorbeden

We bidden samen het Onze Vader.

Wij verlaten in stilte de kerk.

 

We vervolgen het Paastriduüm

morgenavond om zeven uur met de Paaswake.

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect 

 

 

 

 

Aan deze dienst werd o.a. meegewerkt door

  • leden van cantorij Rejoice

  • ds. W. Lolkema, voorganger

  • dhr. Martijn Pieterman, organist

  • mw. Ellie Groeneveld en

mw. Elsbeth Huffmeijer, lezingen en fluitspel

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Liturgie Witte Donderdag 19.00 uur

 

LITURGIE VOOR DE DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL OP WITTE DONDERDAG IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

 

Donderdag, 1 april 2021 om 19.00 uur

 

GIJ RICHT VOOR MIJ EEN DIS AAN

 

Medewerkers:

Organist: Bas den Hollander

Zang: Lia en Kees de Klerck

Lector: Lia de Klerck

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

 

Orgelspel.

 

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst.

 

Groet:.

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

 

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

 

Gezongen drempelgebed in de vorm van lied 556

 

 

Openingstekst

 

Lied: Een schoot van ontferming. Lied 158B.

 

Lezing: Johannes 13:4-17 (NBVvertaling)

 

Het water wordt in het bekken gestort en een witte doek wordt bevochtigd.

 

De volgende woorden worden uitgesproken:

V: Een nieuw gebod geef ik jullie, dat je elkaar liefhebt.

A: Daar waar liefde is, daar woont God.

 

Lezing: Psalm 23.  (NBGvertaling)

 

Lied: Psalm 23B. 

 

Korte overweging.

 

CDmuziek: Psalm 23 Howard Goodall.    

 

Lezing: Marcus 14:12-25  (NBVvertaling)

 

Muzikaal intermezzo op orgel.

 

Gesproken tafelgebed.

 

Tafellied: Het brood in de aarde gevonden. Lied 390

 

Vredegroet:

V: De vrede van de Heer is met U.

A: De vrede van de Heer is met U.

V: Pax et bonum

A: Vrede en alle goeds.

 

Instellingswoorden over het brood.

 

Eten van het brood.

Tijdens dit eten wordt er gespeeld op het orgel.

 

Instellingswoorden over de wijn.

 

Drinken van de wijn/druivensap.

Tijdens het drinken wordt er gespeeld op het orgel.

 

 

Gebed.

Na de woorden:”zo bidden wij” wordt gezongen:

 

Blijf bij mij en waak nu met mij. Wakend en biddend. Wakend en biddend.

Uit: Liederen en gebeden uit Taizé.  Lied 12

 

Stil gebed.

 

Onze Vader.

 

Geven van de gaven.

 

Lezing: Marcus 14:32-52  (NBVvertaling)

 

Slotlied: Ga met God. Lied 416.

 

Slotwoorden en zegen.

 

Zang: Bleibet hier, und wachet mit mir.

 

Bleibet hier und wachtet mit mir. Wachet und betet. Wachet und betet (net zolang doorzingen totdat de aanwezigen excl. personeel de kerk verlaten hebben )

 

U mag in stilte de kerkzaal volgens het protocol verlaten.

 

 

 

 

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect 

 

 

 

 

Liturgie PAASJUBEL Zondag 4 april 2021

LITURGIE VOOR DE PAASJUBEL OP ZONDAG 4 APRIL 2021 IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

Medewerkers:

Organist: Piet de Kam

Zang: Een afvaardiging van “Rejoice”o.l.v. Annemiek Vogels

Lector: Annemiek Beukman

Voorgangers: Wim Lolkema, Ellen van Sluijs

 

Thema: In de Paastuin bloeit het hooglied.

 

DIENST VAN DE INTOCHT

Muziek op orgel/piano.

Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst.

Openingstekst

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

Samenzang: Lied 604:1 en 2

Bemoediging en drempelgebed:

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed.

Lied: Gij zijt voorbijgegaan. Lied 607 van Huub Oosterhuis. Muziek: Jean Tabourot

Kyriegebed.

Na de woorden:”daarom bidden wij”zingt Rejoice: Christus is opgestanden. Lied 616

Lofprijzing:

V: De Heer is opgestaan.

A: De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!

Lied: Christus onze Heer verrees. Lied 624: 1 en 2

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest.

Rejoice zingt: Wij zullen leven. God zij dank. Lied 611

Schriftlezing: Jesaja 25:6-9 (NBVvertaling)

Muzikaal intermezzo op orgel

Lezing: Johannes 20:1-18 (NBVvertaling)

Rejoice zingt: Toen ik daar zat, verweesd en zonder lied. Lied 609

Overweging.

Lied: In de Paastuin bloeit het hooglied. Melodie: Lied 791 Tekst: Sytze de Vries

 

In de Paastuin bloeien bloemen
in een taal die zich verstaat
met de kleuren van de liefde
en het licht in vol ornaat

In de Paastuin van de schepping
zingt het wie de tuinman is
lelie in een kroon van dorens
witte roos in de woestijn

Als een parel glanst het zilver
van het kruidje-roer-me-niet
schoongewassen door haar tranen
als gedoopt in haar verdriet

Want zij heeft haar naam vernomen
van haar Vriend de ereprijs
Hij zal alle tranen drogen
sleutelbloem van het paradijs

Laat nu de viool maar spelen
dat het altijd lente was
opgefleurd en opgetogen
zingt het door het groene gras

Fluit het kruid in klare tonen
Jezus is de ereprijs!
Hij het zaad, de vrucht van liefde
ridderspoor naar het paradijs

In de Paastuin bloeit het Hooglied
van verlangen, bloemtapijt
dat zijn kleur bewaart en doorbloeit
hemelsbreed en aardewijd!

Paasverhaal.

Lied: Dit is een morgen. Lied 216: 1 en 2

DIENST VAN DE OFFERANDEN.

Voorbeden.

Na de woorden :”daarom bidden wij”, spreken wij uit: “ Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons”.

Stil gebed.

Gezamenlijk Onze Vader.

Inzameling van de gaven/Muzikaal intermezzo op orgel

DIENST VAN DE UITTOCHT

Slotlied: U zij de glorie. Lied 634

Zegen.

De zangers zingen: Amen, amen, amen

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect 

 

 

 

 

 

 

Liturgie Witte Donderdag 15.30u

Ontmoetingskerk Bergen op Zoom

Witte Donderdag 01 april 2021, 15.30 uur

Dienst van Schrift en Tafel

Zang: Kees & Lia de Klerck

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Organist: dhr. Rein Ros

 

 

Orgelspel

Woord van welkom en Mededelingen

 

De VOORBEREIDING

 

We gaan staan.

Psalm 63: 1.

Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,

naar U Heer, strekt zich mijn verlangen.

Mijn hart wil niets dan U ontvangen,

die leven zijt en leven laat.

O Heer, mijn ziel en zinnen smachten

en dorsten naar U in een land,

waarop de zon verzengend brandt,-

schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

 

 

Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

Lied: Hoever wij ook gaan,…

Mel. Liedboek voor de Kerken Gezang 470 (Wat vlied’ of bezwijk’…)

Tekst: Fokkelien Oosterwijk

Hoe ver wij ook gaan, voorbij onze pijn,

zo sterk als wij staan, zo klein als wij zijn,

God, waar wij U zoeken en waar U ons vond,

daar staan onze voeten op heilige grond.

 

Het licht van uw stem, in vonken gehoord,

het richt ons door klemmend donker steeds voort.

Waar U onze weg naar een nieuw leven vond,

daar staan onze voeten op heilige grond.

 

De DIENST van het WOORD

 

Gebed

 

Eerste Schriftlezing: Hebreeën 10: 11 t/m 18

We ZINGEN: Lied 558: 1,4,6,7 en 10.

Jezus, om uw lijden groot,

om uw leven en uw dood

die volbrengen ’t recht van God,

Kyrie eleison.

 

Om het brood, Heer, dat Gij breekt,

om de beker die Gij reikt,

om de woorden die Gij spreekt,

Kyrie eleison.

 

Om het zwijgen, het geduld,

waarmee Gij de wet vervult,

als men vruchtloos zoekt naar schuld,

Kyrie eleison.

 

Om het woord van goddlijk recht

dat Gij tot uw rechters zegt,

zelf hebt G’uw geding beslecht,

Kyrie eleison.

 

Heer, om uw vijf wonden rood,

om uw onverdiende dood,

smeken wij in onze nood,

Kyrie eleison.

 

Tweede Schriftlezing: Lucas 22: 14 t/m 20

Lied 256 (uit Taizé): Blijf met uw genade… twee keer

Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.

O blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.

 

Overdenking en korte stilte

Lied 556: 1,4 en 5.

Alles wat over ons geschreven is,

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

alle geboden worden thans voldragen,

alle beproeving van de wildernis.

 

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,

aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,

ons is een lofzang in de mond gegeven,

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

 

Dit is uw opgang naar Jeruzalem

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,

vrede aan allen die uw Naam verhogen:

heden Hosanna, morgen kruisig Hem!

 

De DIENST van GEBEDEN en GAVEN

 

Gebeden: dankgebed - voorbeden - stilte - lofprijzing

Aandacht voor de collecten

 

De VIERING van de MAALTIJD van de HEER

 

Lied 395: 1 en 2.

Op de avond toen de uittocht 

uit Egypte werd gevierd,  

en de matze werd gebroken 

en de wijn werd ingeschonken,  

toen heeft Jezus aan zijn mensen 

een geheim geleerd:  

             (Refrein:)  

Wij gaan rond met het brood,  

wij gaan rond met de wijn,  

want iedereen mag leven en vrolijk zijn. 

Wij gaan rond met het brood,  

wij gaan rond met de wijn,  

want iedereen mag leven en vrolijk zijn. 

 

Op de avond van het Paasfeest 

heeft Hijzelf ons uitgelegd,  

dat het brood ons werd gegeven 

als een teken van zijn leven,  

dat Hij uitdeelt aan zijn mensen,  

dat heeft Hij gezegd. 

Refrein: Wij gaan rond…  

 

De VIERING van de MAALTIJD van de HEER

 

Nodiging

 

De grote lofprijzing

v. De Heer zal bij u zijn.

ALLEN DE HEER ZAL U BEWAREN.

v. Verheft uw harten.

ALLEN WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER.

v. Laten wij de Heer, onze God, danken.

ALLEN HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG.

 

v. .......... begin van het tafelgebed …….

v. …en zingen vol vreugde U toe: Lied 575: 1.

Jezus, leven van ons leven,

Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven,

Gij neemt op U angst en nood,

Gij moet sterven aan uw lijden

om ons leven te bevrijden.

Duizend, duizendmaal o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.

 

v. Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer.

Hosanna in den hoge.

v. ………… vervolg van het tafelgebed ….

v. …want in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:

Dit is mijn lichaam voor jullie.

Doet dit tot mijn gedachtenis.

Evenzo ook de beker nadat de Maaltijd was afgelopen

en Hij zei:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.

Doet dit, zo dikwijls jullie die drinken,

tot mijn gedachtenis.

 

ALLEN zeggen:

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,

verkondigen wij Zijn dood en leven - totdat Hij komt.

v. Maranatha! KOM, HEER JEZUS, KOM!

v. Gebed om de Heilige Geest over de gaven van brood en wijn Het Onze Vader

v.

Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,

ontferm U onzer;

Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,

ontferm U onzer;

Christus, heilig Godslam, die der wereld zonden draagt,

geef ons uwe vrede! Amen.

 

De Vredegroet:

we wensen elkaar de vrede, op veilige afstand, met de hand op ons hart.

 

De woorden over brood en wijn

De gemeenschap van brood en wijn

Korte dankzegging

 

Slotlied: Lied 895, twee keer.

Wij gaan de nacht door, het duister,

op zoek naar het levend water.

Enkel de dorst zal ons licht zijn,

enkel de dorst zal ons licht zijn…

Hierna gaan we zitten.

 

De overgang naar de Goede Vrijdag

 

Lezing van Lucas 22: 39 t/m 46

 

Lied, twee keer

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.

Vertaling:

In uw handen, Vader, beveel ik mijn geest.

In uw handen, Vader, beveel ik mijn geest.

 

We verlaten hierna in stilte de kerk.

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 28 maart 2021

 

LITURGIE VOOR DE VIERING VAN DE ZONDAGMORGENDIENST OP 28 MAART 2021

in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

 

 Zondag Palmarum.

 Medewerkers:

Orgel: Piet de Kam

Lector: Ellie Groeneveld

Piano: Sophie van Sluijs

Zang: Ineke en Wim van Sluijs

Kinderzang: Lizzy Barber, Julia van Sluijs, Marit Verhulst

Palmpasenstokken: Paulien Honkoop

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

LET OP, vanaf heden worden de kerkdiensten (geluid) uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
en niet meer via kerkomroep.nl

.

 

DIENST VAN DE INTOCHT

 Orgelspel

 Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

 Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

 

Intochtslied: Een mens te zijn op aarde. Lied 538: 1 en 3.

 Bemoediging en drempelgebed.

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer.

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed.

 Kinderlied: Er liggen bolletjes in de grond.

 Er liggen bolletjes in de grond

Er liggen  bolletjes in de grond te slapen, te slapen

Er liggen bolletjes in de grond, overal in t rond

wakker worden, wakker worden

alle vogeltjes zingen

alle vogeltjes fluiten

zet de bloemetjes buiten.

 Kyriegebed.

Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij…”, wordt het refrein van lied 547 gezongen.

 Kyrie eleison, wees met ons begaan. Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

 DIENST VAN HET WOORD.

 Gebed om de Heilige Geest.

 Lezing: Tobit 2:7 .

 Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk.

 Psalmlezing: Psalm 72

 Lied: Psalm 72: 1 en 2.

 Lezing:  Marcus 11:1-11

 Lied: Hef op uw hoofden, poorten wijd.  Lied: Lied 435:2 en 4.

 Overweging.

 Muzikaal intermezzo.

 Lied: Verheug u, gij dochters van Sion.  Lied 550: 1 en 3.

 DIENST VAN DE OFFERANDEN.

 Voorbeden, stil gebed, Onze Vader.

 Collecte

 Mededelingen en collecte.

Tijdens de collecte stellen de kinderen zich op met hun Palmpasenstokken in de foyer en mogen de kinderen uit de crèche worden gehaald om mee te doen met de optocht.

 De kinderen komen in optocht binnen met hun Palmpaasstokken, terwijl we luisteren naar: Hosanna, Hosanna, de Heer komt voorbij. Van Elly en Rickert.    (dit wordt afgespeeld via een stick via de geluidsinstallatie)

 www.youtube.com/watch?v=eOlpUzMl5fI

  

Over de Palmpaasstokken en het 40dagenproject van de kinderen.

 Enkele kinderen zingen: Klap maar in je handen.

 Klap maar in je handen

Maak een lange rij

Zwaai maar met je armen, want de koning komt voorbij.

Zing zo hard je kunt, zodat iedereen je hoort

Kijk, daar komt de koning, de koning door de poort.

  

DIENST VAN DE UITTOCHT.

 Slotwoorden:

 Slotlied: Zolang wij ademhalen.  Lied 657: 2 en 3.

 Zegen.

Allen: Amen.

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect 

 

 

Liturgie - Avondgebed 28 maart - Een zondag met twee gezichten

EEN ZONDAG MET TWEE GEZICHTEN

 

Avondgebed

Palmzondag 28 maart 2021

 

Medewerkenden:

Voorganger                 Wim Lolkema

Orgel                           Edu de Goffau

Blokfluit                       Elsbeth Huffmeijer

                                    Annemiek Vogels

Zang                            Lia en Kees de Klerck

                                    Ineke en Wim van Sluijs

                                    Jan Verswijveren

Muzikale leiding           Annemiek Vogels

Blokfluitsolo: Adagio Cantabile (H.M. Linde)

 

 

Woord van welkom

 

Openingsvers (Dienstboek 1, pag. 968)

Heer, open mijn lippen.

Mijn mond zal zingen van uw eer.

God, kom mij te hulp.

Heer haast U mij te helpen.

 

Openingslezing: Jesaja 50: 4 t/m 7. Wat voor een dag wordt het?

         God, de HEER, gaf mij een vaardige tong,

         waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.

         Elke ochtend wekt hij mijn oor,

         zodat het toegerust is om aandachtig te horen.

         God, de HEER, heeft mijn ogen geopend

         en ik heb geen verzet geboden,

         ik ben niet teruggedeinsd.

         Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars,

         wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan.

         Ik heb mijn gezicht niet verborgen

         toen ze mij beschimpten en bespuwden.

         God, de HEER, zal mij helpen,

         daarom word ik niet gekwetst

         en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots,

         want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.

 

Korte toelichting

 

Zang: Uit uw hemel zonder grenzen (ZZZ 699b)

 

Uit uw hemel zonder grenzen                Als een kind zijt Gij gekomen,

komt Gij tastend aan het licht,                als een schaduw die verblindt,

met een naam en een gezicht                onnaspeurbaar als de wind

even weerloos als wij mensen.               die voorbijgaat in de bomen.

 

Als een vuur zijt Gij verschenen,            Als een bron zijt Gij begraven,

als een ster gaat Gij ons voor,               als een mens in de woestijn.

in den vreemde wijst uw spoor,              Zal er ooit een ander zijn,

in de dood zijt Gij verdwenen.                ooit nog vrede hier op aarde?

 

Als een woord zijt Gij gegeven,

als een nacht van hoop en vrees,

als een pijn die ons geneest,

als een nieuw begin van leven.

 

 

Lezing: Marcus 11: 1 – 4. Het wordt een feestdag!

         Toen ze Jeruzalem naderden en in de buurt waren van Betfage en Bethanië

         bij de Olijfberg, stuurde hij twee van zijn leerlingen vooruit.

         Hij zei tegen hen: “Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra jullie er binnenkomen

         zul je daar een ezelsveulen zien staan, dat nog nooit door iemand bereden is;

         maak het los en breng het hier. En als iemand jullie vraagt waarom jullie dat doen, zeg dan: “De Heer heeft het nodig, hij zal het meteen weer terugsturen.”

         Ze gingen op weg en vonden een veulen dat buiten op straat bij een deur was vastgebonden en maakten het los.

 

Korte toelichting

 

Zang: Zum Gloria (Deutsche Messe, F.P. Schubert 1797 - 1828)

Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!

Singet der Himmlischen selige Schar.

Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!

Stammeln auch wir, die die Erde gebar.

Staunen nur kann ich und staunend mich freu’n,

Vater der Welten! Doch stimm’ ich mit ein:

Ehre sei Gott in der Höhe!

 

Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!

Kündet der Sterne strahlendes Heer.

Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!

Säuseln die Lüfte brauset das Meer.

Feiernder Wesen unendlicher Chor

jubelt in ewigen Danklied empor:

Ehre sei Gott in der Höhe!

 

Lezing: Marcus 11: 5 – 7. Wordt het een feestdag?

         Er stonden een paar mensen die vroegen: “Waarom maken jullie dat veulen los?” Ze zeiden wat Jezus hun had opgedragen te zeggen en de mensen lieten hen begaan. Ze brachten het veulen naar Jezus en legden hun mantels op het dier en hij ging erop zitten.

 

Korte toelichting

 

Zang: Alles wat over ons geschreven is (Liedboek 556)

Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,

alle geboden worden thans voldragen,

alle beproeving van de wildernis.

 

Gods schepping die voor ons gesloten bleef

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,

die zoon van David zijt en man van smarte,

koning der Joden die de dood verdreef.

 

Jezus, de haard van uw aanwezigheid

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,

Gij hogepriester in der eeuwigheid.

 

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,

aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,

ons is een lofzang in de mond gegeven,

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

 

Dit is uw opgang naar Jeruzalem

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,

vrede aan allen die uw naam verhogen:

heden hosanna, morgen kruisig Hem!

 

Lezing: Marcus 11: 8 – 10. Wat een enthousiasme! Maar … we moeten ons ook        bezinnen.

Velen spreidden hun mantels uit op de weg, anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. Allen die voor hem uit liepen of achter hem aankwamen, riepen luidkeels: “Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David.”

 

Korte toelichting

 

Blokfluitduet: Andante (G .F. Telemann 1681 – 1767)

 

Lezing: Jesaja 53: 4 en 5. Er klinkt nog meer in onze oren: de Joodse Geschriften

         Maar hij was het die onze ziekten droeg

         die ons lijden op zich nam.

         Wij echter zagen hem als een verstoteling,

         door God geslagen en vernederd.

         Om onze zonden werd hij doorboord,

         om onze wandaden gebroken.

         Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,

         zijn striemen brachten ons genezing.

 

Korte toelichting

 

IN MANUS TUAS (Taizé)

 

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.

In uw handen, Vader, beveel ik mijn geest.

En het wordt stil …

 

Avondgebed

 

Zang: Gib dich zufrieden und sei stille (J. S. Bach 1685 - 1750)

 

Gib dich zufrieden und sei stille

in dem Gotte deines Lebens,

in ihm ruht aller Freuden Fülle,

ohn’ ihn mühst du dich vergebens.

Er ist dein Quell und deine Sonne,

scheint täglich hell zu deiner Wonne.

Gib dich zufrieden, zufrieden.

Er hört die Seufzer deiner Seelen

und des Herzens stille Klagen,

und was du keinem darfst erzählen,

magst du Gott gar kühnlich sagen,

er ist nicht fern, steht in der Mitten,

hört bald und gern der Armen Bitten.

Gib dich zufrieden, zufrieden.

 

Voorbeden – Stilte – Onze Vader

 

Korte afsluitende overweging: Een dag met twee gezichten

 

Zang: Hier zwijgt het hoge denken (Liedboek 581)

Hier zwijgt het hoge denken:

God trad in ons gemis

om volheid ons te schenken,

zijn dorst bracht lafenis.

 

Die liefhad bovenmate,

die zich gevangen gaf,

bevrijdt ons uit ons haten,

breekt onze ikzucht af.

Zijn zwijgen voor de rechter

wordt nog door ons gehoord:

voor ons het pleit beslechtend

als zijn vrijsprekend woord.

 

Die vol was van genade

is onze weg gegaan,

het spoor van onze daden

klaagt ons niet langer aan.

 

 

 

Gebed om zegen

 

 

Gezongen Amen

 

 

Orgelspel met blokfluitspel

 

 

Liturgie voor zondag 21 maart 2021

Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Liturgie voor zondag 21 maart 2021

Zondag Iudica = Doe mij recht

Mmv

mw. Annemiek Beukman, lector

ds. Wim Lolkema, voorganger

dhr. Rein Ros, organist

 

Motto: Wij willen Jezus zien!

 

 

Orgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Vrede voor jou. Mel. Gezang 276

Vrede voor jou, hierheen gekomen, U die ons kent, U die ons aanvoelt,

zoekend met ons om mens te zijn. U die de hele wereld draagt:

Jij maar alleen, jij met je vrienden, kom naar ons toe, leer ons te leven,

jij met je last, verborgen pijn. help ons te zien wat ieder vraagt,

Vrede, genade, God om je heen, tijd om te leven, kans om te zijn,

vergeving, nieuwe moed, een plek om nu en ooit,

voor jou en iedereen. gezien, aanvaard te zijn.

 

Moment van stilte en Voorbereiding

Voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

ALLEN : Amen

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: De Heer zij met u;

Gem. : ook met u zij de Heer.

Voorganger: Amen

 

Lied: Psalm 43: 3 en 4

Gebed

Lied: Wonderwereld vol geheimen, verzen 1 en 4

Een lied uit Iona. Mel: All Through the Night

Wonderwereld, vol geheimen,

schepping van God,

al wat ons verbaast, verbijstert,

leeft van uw zorg:

vormen, kleuren, klank te over,

tastbaar weefsel, veelbelovend,

alles wat ons hart verovert –

schepping van God.

 

Gods gerechtigheid en vrede

gaan hand in hand,

gaan met liefde hier en heden

en houden stand;

liefde van de liefste lippen,

liefde tegen alle klippen,

liefde, liggend in een kribbe –

hand over hand.

 

Moment met de kinderen

Orgelspel: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

 

Eerste Schriftlezing: Exodus 16: 13 t/m 18

Gezang 981: 1,2 en 5

Tweede Schriftlezing: Johannes 12: 20 t/m 25

Gezang 895 - lied uit Taizé – twee keer

Wij gaan de nacht door, het duister,

op zoek naar het levend water.

Enkel de dorst zal ons licht zijn,

Enkel de dorst zal ons licht zijn.

 

Overdenking

Meditatief orgelspel Gezang 650: 1,2,3,4 en 7

Aandacht voor de collecten

Bericht van overlijden:

dhr. Jan Hoogeveen, Zonneplein 39

Hij overleed op zaterdag 13 maart in de leeftijd van 76 jaar.

Gebeden en Onze Vader

Slotlied: Gezang 556: 1 en 4

Wegzending en Zegen, gesproken Amen

Orgelspel

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect 

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 21 februari 2021

Orde van dienst Bergen op Zoom 21 februari 2021

Thema: Elk mens waardevol

 

Orgelspel; Welkom en mededelingen; Aansteken v/d kaarsen

Intochtslied: 209: 1 & 2 Heer, Jezus, o Gij dageraad

 

Groet en bemoediging

De Heer zij met u

OOK MET U ZIJ DE HEER

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Die niet loslaat het werk van zijn handen

DIE TROUW IS IN EEUWIGHEID

Drempelgebed

 

Gebed om ontferming (Kyriegebed)

Gloria: 147: 1 & 3 Lof zij de Heer, goed is het leven

 

Gebed van de zondag

Inleiding op de lezing

Schriftlezing: Marcus 1:39-45

Lied: 530: 1 t/m 4 De Geest des Heren is op hem

 

 

Overdenking

Lied: 920: 1 t/m 3 Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild

 

Gebeden (Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

 

Slotlied: 827: 1 t/m 4 Mensen, wij zijn geroepen om te leven

 

Zegen

 
 
Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect 

Liturgie voor de middagdienst op zondag 22 november 2020

Liturgie voor zondag 22 november 2020, zondag voleinding.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Lia de Klerck.

Organist / pianist: Edu de Goffau.

Fluitspel: Elsbeth Huffmeijer en Annemiek Vogels.

zang: Annemiek Vogels en Kees de Klerck.

 

Bij binnenkomst: bezoekers van de dienst krijgen gelegenheid tot het aansteken van gedachteniskaarsen tijdens vleugel- en fluitspel: J.S. Bach, Andante.

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: gezang 463 : 1, 2, 4, 5 + 6. (Licht in onze ogen)

Votum en Groet / Gebed

Aan de vooravond van advent noemen de namen van hen die zijn overleden sinds vorige advent.

 

07-12-2019

Dhr. Alewijn (K.A.) Rehorst

79 jaar

23-12-2019

Mevr. Helena Johanna Christina van Zweden – Minderhout

79 jaar

27-12-2019

Mevr. Nellie den Boef – den Engelsman

81 jaar

01-01-2020

Mevr. Lijntje Gerdina Bezemer

87 jaar

25-01-2020

Dhr. Katharinus Erasmus Jacobus Lisapaly

83 jaar

Responsie:

 

29-01-2020

Dhr. Nicolaas Johannis van Luijk

87 jaar

30-01-2020

Mevr. Ine Fincke den Exter – van den Brink

85 jaar

31-01-2020

Dhr. Wim Blaaubeen

58 jaar

24-02-2020

Dhr. Jakob Hendrik Jeroense

87 jaar

Responsie:

05-03-2020

Mevr. Geertruida den Besten - Jansen

90 jaar

07-03-2020

Mevr. Helena Adriaantje Hage - Hoek

84 jaar

10-03-2020

Mevr. Ida Marijke Adeline Helmig -Mathijsen Gerst

93 jaar

22-03-2020

Dhr. Pieter Wagenaar

83 jaar

Responsie:

24-03-2020

Dhr. Johannes Antonius Scheepers

88 jaar

20-04-2020

Dhr. Lukas Arend Francken

85 jaar

20-04-2020

Mevr. Nelly Jacoba Verkerke

86 jaar

25-05-2020

Dhr. Daniël Charles Greiner

75 jaar

Responsie:

24-06-2020

Mw Trudy Reijndorp

66 jaar

04-07-2020

Dhr. Cor Burgers

88 jaar

16-07-2020

Mw. Bep de Wolf

79 jaar

18-07-2020

Mw, Sietje van der Ree - Westermen

95 jaar

05-05-2020

Mw. Brigitte Barto - van Nispen

50 jaar

Responsie:

11-08-2020

Dhr. Jacobus Jan Verweij

92 jaar

26-08-2020

Dhr. Cornelis Poots

89 jaar

20-09-2020

mv. Petronella Theodora Koster van Groos – Bins.

81 jaar

22-09-2020

Mw. Janny Prins - Labeur

95 jaar

29-09-2020

Mw. Johanna Nicoline Stoffelen - Krook

65 jaar

Responsie:

01-10-2020

Dhr. Nico Berkhout

82 jaar

22-10-2020

Dhr. Engelbert Lebbing

85 jaar

23-10-2020

Mv Petronella Dijkshoorn - Poot

84 jaar

23-10-2020

mv. Marie Anna Wilderom

98 jaar

30-10-2020

mv. Christien Staal - Groeneveld

82 jaar

 

 

 

Responsie:

Schriftlezing: psalm 23.

zang: gezang 730. (Heer, herinner U de namen)

Schriftlezing: Johannes 14 : 1 - 6

zang: gezang 753 : 1, 2, 5 + 6. (Er is een land van louter licht)

Verkondiging

Muzikaal meditatief: Lamento van Thomas Morley voor 2 blokfluiten.

Mededelingen over de inzameling e.d.

Slotgebed

Slotlied: ps. 146.c. : 1, 3 + 7. (Alles wat adem heeft)

Heenzending en zegen.

Muziek tijdens vertrek: Handel: Sonate in Bes, voor vleugel en blokfluit.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief! 

Online collecte

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

liturgie voor zondag 8 november 2020

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 8 november 2020 10.00 uur

Lector: mw. Ellie Groeneveld

Organist: dhr. Johan Heuseveldt

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Mmv het Rejoice-kwartet olv mw. Annemiek Vogels

Motto: Vele talenten, één Heer!

 

Orgelspel

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

 

We gaan staan: Gezang 18 A

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,

mijn schild, mijn behoud, mijn bescherming.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,

dan doet geen vijand mij kwaad.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,

verheerlijkt zij God, mijn verlosser.

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij.

 

Moment van stilte en Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: De Heer zij met U;

Allen : ook met U zij de Heer.

Voorganger : AMEN.

We gaan zitten.

 

Vrede voor jou - mel. Gezang 276.

Vrede voor jou, hierheen gekomen,

zoekend met ons om mens te zijn.

Jij maar alleen, jij met je vrienden,

jij met je last, verborgen pijn.

Vrede, genade, God om je heen,

vergeving, nieuwe moed,

voor jou en iedereen.

 

U die ons kent, U die ons aanvoelt,

U die de hele wereld draagt:

kom naar ons toe, leer ons te leven,

help ons te zien wat ieder vraagt,

tijd om te leven, kans om te zijn,

een plek om nu en ooit,

gezien, aanvaard te zijn.

 

 

Gebed van verootmoediging

Gezang 836: 1 en 4

O Heer, die onze Vader zijt,

vergeef ons onze schuld.

Wijs ons de weg der zaligheid,

en laat ons hart, door U geleid,

met liefde zijn vervuld,

met liefde zijn vervuld.

 

Leg Heer uw stille dauw van rust

op onze duisternis.

Neem van ons hart de vrees, de lust,

en maak ons innerlijk bewust

hoe schoon uw vrede is,

hoe schoon uw vrede is.

 

Woord van vergeving

Gezang 150-B

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Loof God in zijn heilig domein,

loof Hem in zijn groots firmament,

loof Hem om zijn daden van macht,

loof Hem krachtens zijn mateloze grootheid.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Loof Hem met de stoot op de ramshoorn,

loof Hem met harp en met citer,

loof Hem met handtrom en reidans,

loof Hem met snaren en fluit.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Loof Hem met slaande cimbalen,

loof Hem met klinkend cimbels.

Alles wat adem heeft, love de Heer! Godlof!

Alles wat adem heeft, love de Heer.

Alles wat adem heeft, love de Heer.

 

Leefregel

Gezang 973: 1 en 4

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,

te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,

en op te vangen wie zijn thuis verloor, halleluja,

 

roept U ons, Christus, uw gezocht te zijn,

gerechtigheid en vrede, brood en wijn,

uw liefde, hoop, geloof - uw zonneschijn. Halleluja!

 

Gebed bij de opening van de Schriften

 

Moment met/voor de kinderen

 

Eerste Schriftlezing: Psalm 131

Gezang 568-A

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

(Waar vriendschap is en liefde, daar is God.)

 

Tweede Schriftlezing: Matthéüs 25: 14 t/m 30

Gezang 833

Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn,

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Take, o take me as I am; summon out what I shall be;

set your seal upon my heart and live in me.

 

Overdenking

 

Gezang 754:

Liefde Gods die elk beminnen, hemelhoog te boven gaat

Love Divine, all loves exceling…

Love divine, all loves excelling, joy of heaven to earth come down,

fix in us thy humble dwelling, all thy faithful mercies crown.

Jesu, thou art all compassion, pure unbounded love thou art.

Visit us with thy salvation, enter every trembling heart.

 

Come, almighty to deliver, let us all thy life receive;

suddenly return, and never, never more thy temples leave.

Thee we would be always blessing, serve thee as thy hosts above,

pray and praise thee without ceasing, glory in thy perfect love.

 

Finish then thy new creation, pure and spotless let us be;

let us see thy great salvation, perfectly restored in thee,

changed from glory into glory, till in heaven we take our place,

till we cast our crowns before thee, lost in wonder, love, and praise.

 

 

We staan stil bij de Collecten

 

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

 

We gaan staan.

Slotlied: Gezang 912: 1,3,5 en 6

Neem mijn leven, laat het Heer,

toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

 

Neem mijn stem, opdat mijn lied

U, mijn koning, hulde biedt.

Maak, o Heer, mijn lippen rein,

dat zij uw getuigen zijn.

 

Neem mijn wil en maak hem vrij,

dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,

dat uw heilge Geest er woon’.

 

Neem ook mijn liefde, Heer,

k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.

 

Wegzending en Zegen, gesproken AMEN

Orgelspel

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief! 

Online collecte

 ------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Liturgie voor zondag 25 oktober 2020

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 25 oktober 2020 10.30 uur

Voorganger: ds. W. Lolkema

Organist: dhr. Piet de Kam

Mmv Gerard & Ineke de Vries, zang

Motto: Op weg naar bevrijding!

 

Orgelspel

 Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

 Gezang 280: 1,2 en 3

De vreugde voert ons naar dit huis

waar ’t Woord aan ons geschiedt.

God roept zijn Naam over ons uit

en wekt in ons het lied.

 

Dit huis van hout en steen, dat lang

de stormen heeft doorstaan,

waar nog de wolk gebeden hangt

van wie zijn voorgegaan,

 

dit huis, dat alle sporen draagt

van wie maar mensen zijn,

de pijler die het alles schraagt,

wilt Gij die voor ons zijn?

 

Moment van stilte en Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

Gezang 280: 4,5 en 7

Zal dit een huis, een plaats zijn waar

de hemel open gaat,

waar Gij ons met uw eng’len troost,

waar Gij U vinden laat?

 

Onthul ons dan uw Aangezicht,

uw Naam, die mèt ons gaat

en heilig ons hier met uw licht,

uw voorbedachte raad.

 

Dit huis slijt mèt ons aan de tijd,

maar blijven zal de kracht

die wie hier schuilen verder leidt

tot alles is volbracht.

 

Gebed

Gezang 412: 1

 

Moment met/voor de kinderen

 

Eerste Schriftlezing: Exodus 22: 20 t/m 26

Gezang 418: 1 en 3

 

Tweede Schriftlezing: Matthéüs 22: 34 t/m 40

Gezang 339-A

 

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

 

We staan stil bij de Collecten

 

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

 

We gaan staan.

Slotlied: Gezang 416: 1,3 en 4

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn Naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Wegzending en Zegen, gesproken AMEN

Orgelspel

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief! 

Online collecte

 ------------------------------

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Kerkdienst gemist (geluid) tijdens dienst live volgen

Kerkdiensten

zondag 18 april 10:00u
BOLWERK ZUID 134 - Tot max. 30 bezoekers
Kerkdienst met als voorganger ds. Wim Lolkema
zondag 25 april 10:00u
BOLWERK ZUID 134 - Tot max. 30 bezoekers
Kerkdienst met als voorganger ds. Ellen van Sluijs
zondag 2 mei 10:00u
BOLWERK ZUID 134 - Tot max. 30 bezoekers
Kerkdienst met als voorganger ds. Wim Lolkema