Liturgie voor zondag 21 januari 2018

Liturgie voor zondag 21 januari 2018.

 Dienst van Woord en Gebed in het kader van de internationale bidweek voor de eenheid der kerken.

 Thema: Recht door Zee.

 Voorgangers:            diaken Jan Foesenek en ds. Willem Vermeulen.

Muzikale medewerking wordt verleend door cantorij Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels.

Organist:                   Piet de Kam.

  

Intredelied: gezang 287 : 1, 2, 3, 5. (nw liedboek) Rond het licht dat leven doet.

 Woord van welkom, votum en Groet                                

 Koorzang: Teach me, O Lord.

 Gebed                                                                                  

 Responsie: Kyrie: 301.h.

 Gloria: psalm 72 : 1, 2 + 7.

            “de jas van Luther”

            (aanvang kindernevendienst)

 Koorzang: chant psalm 46.

             Schriftlezing: exodus 15 : 1 – 6 + 21 - 21.                         

 Samenzang: Mogen alle één zijn. (GVL 498)

 Evangelielezing: Marcus ! : 14 - 20.                                 

 Responsie: U komt de lof toe. (gez. 339.a.)

 Koorzang: Wohin soll ich mich wenden.

 Verkondiging                                                                       

 Orgelmeditatief.

 Samenzang / credo: gezang 342 (nw liedboek) In God de vader op zijn troon

             Voorbede.                                                                            

 Responsie: Heer, onze God. (gez. 367.e.)

stil gebed

 Oecumenisch Onze Vader

 Onze Vader die in de hemel zijt,

uw naam worde geheiligd,

uw koninkrijk kome,

uw wil geschiede,

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood,

en vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven,

en leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid. Amen.

 

            Mededelingen.                                                                     

 Inzameling (De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.)

 Koorzang tijdens de inzameling: Verlei uns Frieden

             Slotgebed / zending en zegen.        

           

Slotlied: gezang 968 : 1, 2 + 5. De ware kerk des Heren.

Liturgie voor zondag 14 januari 2018

Orde van de dienst op zondag 14 januari 2018 om 10.00u. in de Ontmoetingskerk.

In deze dienst zal de heer A. Haasnoot worden herbevestigd als diaken.

 

Organist: hr. L. Sauter

Lector: heer W. van Sluijs

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Ps 96: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 96: 3+4

Gebed

Ps 96:7

Kindernevendienst: L 525: 1+5

Schriftlezing: Jesaja 62: 1-5

L 176: 1+2+3

Schriftlezing: Johannes 2, 1-11
L 525: 2+3+4

Verkondiging

L 526: 1+3+4

Inleiding op de herbevestiging

L 362: 1+2

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze vader

Inzameling van gaven

L 528: 1+4+5

Zegen

 

 

Liturgie voor zondag 7 januari 2018

Liturgie voor zondag 7 januari 2018.

  

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Annemiek Beukman.

Organist:       Johan Heuseveldt.

  

Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied gezang 513 : 1, 2 + 4. (God heeft het eerste woord)

             Votum en Groet

 Samenzang: psalm 100 : 1, 2 + 4. (Juich Gode toe, bazuin en zing)

 Gebed

 Samenzang: het klein gloria: gezang 195. (ere zij de Vader en de Zoon)

             Gesprekje met de kinderen

 Samenzang gezang 520. (De wijzen, de wijzen, die gingen samen reizen)

 Aanvang kindernevendienst

             Schriftlezing: 2 koningen 6 : 1 – 7.

 Samenzang: gezang 318. (Het word brengt de waarheid teweeg.)

             Schriftlezing: Mattheus 3 : 13 – 17.

 Samenzang: gezang 524 (Nu gij de doop ontvangt in de Jordaan.)

 Verkondiging

 Orgelmeditatief.

 Samenzang / credo: gezang 342 (In God de vader op zijn troon)

             Toespraakje door Rob Blesgraaf i.v.m. het nieuwe jaar.

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Slotgebed

 Slotlied: psalm 150.a. : 1, 3 + 4. (Geprezen zij God)

             Heenzending en zegen

Liturgie voor zondag 31 december 2017

Liturgie voor zondag 31 december 2017 / Het octaaf van kerst en oudjaar.

 Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Lia de Klerck.

Organist:       Louis Sauter.

  

Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied: gezang 488 : 1 + 2. (In den beginne was het woord)

             Votum en Groet

 Samenzang: gezang 474 : 1, 2 + 4. (Loof God, gij christnen, maak Hem groot)

 Gebed

 Samenzang: psalm 67.a. (Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer)

             Gesprekje met de kinderen over Herodes en aanvang kindernevendienst

             Schriftlezing: prediker 3 : 1 - 15

 Samenzang: gezang 496 (Een ster ging op uit Israël)

 Schriftlezing lucas 2 : 22 - 32

 Samenzang: gezang 159.a. (Nu is het woord gezegd)

 Schriftlezing lucas 2 : 33 – 40

 Samenzang: gezang 518 : 1, 3 + 6. (Hoe helder staat demorgenster)

 Verkondiging

 Orgelmeditatief.

 Samenzang: gezang 342 (In God de vader op zijn troon)

 Inzameling

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

             Slotgebed

 Slotlied: gezang 418 : 2, 3, 4. (God schenk ons de kracht)

             Heenzending en zegen

Liturgie voor zondag 24 december 2017

Orde van de dienst op zondag 24 december 2017 om 10.00u. in de Ontmoetingskerk

We vieren Zondag “Rorate”, ”Dauwt!”(Jesaja 45,8)

 

Organist: de heer L. Sauter

Lectrix: mevrouw A. Beukman.

Orgelspel

Oefenen: L 464

Welkom en afkondigingen

Vier kaarsen aan met gedicht

Ps 19: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 19: 3+4

Gebed

Ps 19: 5+6

Projectlied: alle coupletten tot en met 4

Schriftlezing: 2 Samuël 7,4-16

L 464: 1+2+3

Schriftlezing: Lukas 1, 26-38

L 464: 4+5+6

Verkondiging

Meditatief orgelspel

L437: 1-6

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze Vader

Inzameling van gaven

L 451: 1+2+3

Zegen

 

 

Liturgie voor de gezinsdienst 24 december 2017

Gezinsviering op zondag 24 december 2017 om 19.00u. in de Ontmoetingskerk

Organist: de heer J. Heuseveldt.

 

Muziek

Welkom en Gedicht: Grote kaars ik steek je aan.

L 477(Komt allen tezamen): 1+2

Gebed

L 477:3+4+5

Kerstvertelling door Janneke

Midden in de winternacht(GvL 497)

Lezing: Lukas 2, 1-20 (uit NBG) Oude vertaling!

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht: 1+2+3(Johannes de Heer 827)

Dankgebed en voorbeden en Onze Vader

L 487: 1+2

Zegen

 

 

 

Liturgie voor kerstmorgen 25 december 2017

Orde van de dienst op Kerstmorgen 2017 om 10.00u. in de Ontmoetingskerk

De Doop zal worden bediend aan Tyara Rosaura Jane La Reine, dochter van Alicia Blonk en Igmar La Reine, zusje van Dylan Angelino Jeremiah.

Met medewerking van Rejoice onder leiding van mevrouw A. Vogels, en een orkest uit Ekeren(België)

 

Organist: de heer W. van Kempen

Lector: de heer W. van Sluijs

 

Orgelspel

Welkom en afkondigingen

Ontsteken van de kaarsen + laatste couplet gedicht

Ps 98: 1+2

Groet Votum en aanvangstekst

Ps 98: 3+4

Gebed

Rejoice: Uns ist ein Kindleinheut geborn(Bach)

Schriftlezing: Jesaja 52, 7-10

L491: eerst Rejoice, daarna gemeente

Schriftlezing: Johannes 1, 1-14

L 492: 1+2+3 Rejoice, refrein door allen

Verkondiging

Rejoice: Nativity Carol(J.Rutter)

Laatste couplet van Projectlied.

Inleiding op de Doop

L 826: 1+2+3

Doopbediening aan Tyara Rosaura Jane La Reine

Doop

L 513: 1+2(staande gezongen)

Doopbelofte

L 513: 3+4(staande gezongen)

Overhandiging Doopkaars

Muziek

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, besloten met het samen bidden van het Onze Vader

Muziek

Inzameling van gaven

L 487: 1+2+3

Zegen

 

liturgie voor de kerstnachtdienst 24 december

Liturgie voor de kerstnachtdienst 2017.

 

Voorganger:  ds. Willem Vermeulen.

Lector:           mevr. Charlotte Verbraak.

Organist:       Dhr. Rein Ros.

m.m.v.:           Gemengd koor Innovation uit Ossendrechto.l.v. Renaat Dekkers.

 Klokgelui en orgelspel.

 Koorzang voorafgaande aan de dienst: The first Noël.

 

Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied gezang 477 : 1, 3 + 4. (komt allen tezamen)

             Votum en Groet

 Koor- en samenzang: gezang 479. (1 + 3 koor, 2 + 4 allen). (Een lied weerklinkt in deze nacht)

 Gebed

 Samenzang: gezang 739 : 1, 2, 3 + 6. (wat heeft Maria ons verteld.)

             Schriftlezing: Jesaja 9 : 1 - 6.

 Samenzang: gezang 498 : 1, 3 + 4. (Betlehem, o uitverkoren ..)

             Schriftlezing: Lucas 2 : 1 – 5

 Koorzang: Mary’s boy Child.

 Schriftlezing: Lucas 2 : 6 – 7

 Samenzang: gezang 505. (In de nacht gekomen)

 Schriftlezing: Lucas 2 : 8 – 14

 Koor- en samenzang: gezang 484. (Go tell it on the Mountains)

             Schriftlezing: Lucas 2 : 14 – 20

 Koorzang: Minuit Chrétien.

  1. O heilige nacht, waarin de sterren stralen. ’t Geheim van God wordt aan herders onthuld. Het Goede Nieuws vermeld in alle talen: wat duister is wordt niet langer geduld!

 Refrein: De wereld heeft er lang op moeten wachten, een koningskind dat ons de vrede leert, knielt voor Hem neer en looft hem in alle landen. O nacht, waarin vreugde alom regeert.

 Nacht van geluk, van licht en vuur op aarde, de Zoon des mensen wil zo zijn begroet. Het oude Woord, meldt ons die wond’re mare: het geeft die twijf’len weer levensmoed.

 Verkondiging

 Samenzang: gezang 496. (Een ster ging op uit Israel)

 Slotgebed

 Koorzang: Ave Verum Corpus.

 Ave verum corpus, natum

de Maria Virgine,

Vere passum, immolatum

In cruce pro homine,

Cuius latus perforatum

Fluxit aqua et sanguine,

Esto nobis praegustatum

In mortis examine.

O Iesu dulcis, O Iesu pie, O Iesu, fili Mariae!

  

Gegroet waarachtig lichaam

geboren uit de Maagd Maria

dat werkelijk heeft geleden

en voor de mens geofferd is aan het kruis.

Uit wiens doorboorde zijde

water met bloed vloeide.

Wees voor ons een voorsmaak

tijdens de beproeving van de dood.

O Jezus zoet, O Jezus getrouw, O Jezus, Zoon van Maria.

 Inzameling

 Orgelspel tijdens de inzameling.    

 Slotlied: gezang 487. (eer zij God in onze dagen)

             Heenzending en zegen

 Koorzang: Leave a light on.

 Vertaling/samenvatting:

Tuurlijk kan ik een licht aanlaten, het laten schijnen tot de ochtend komt, voor jou. Je moet met twee zijn om een uitweg te vinden. Geen twijfel mogelijk, ik kom terug. Als je het juiste pad kwijt bent leid ik je terug. Zoek niet om een glimlach te vinden. Loop niet gewoon om er op tijd te zijn. Wees verbaasd, simpelweg weggeblazen. Tuurlijk kan ik een zacht lied spelen, wat tokkelen, voor jou. Je moet met twee zijn om mijn hart te laten spreken, om lucht binnen te laten en te blijven ademen. Ik wacht op jou. We zijn beide hetzelfde. Maar ik kan de nacht niet veranderen naar dag. Wel kan ik een licht aanlaten voor jou.

 Na afloop van deze dienst bent U van harte welkom om elkaar te ontmoeten onder het genot van een “decemberversnapering”

 

 

Liturgie voor de Jazz-mass 22 december

Liturgie voor vrijdag 22 december, 19.00 uur.

 “Jazz-mass”

 Oecumenische musicale viering aan de vooravond van het kerstweekend.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

met medewerking van de May-day Jazzband

vleugel:          Tobias Vermeulen

Lezingen:       Jippe en Josephine.

 

 Intro: Lord, Lord, lord.

 Lord, Lord, Lord,                                                                                                                                                                                    You have sho’ been good to me

Lord, Lord, Lord,

You sho’ been good to me
Lord, Lord, Lord, You have sho’ been good to me
Lord You have done, You’ve done, what you said you would
 You woke me up this morning                                                                                                                                                    
You’re so good to me                                                                                                                                                                     
    You woke me up this morning                                                                                                                                                        You’ve been so good to me                                                                                                                                                               You woke me up this morning                                                                                                                                                        You’ve been good to me.                                                                                                                                                                 Lord You have done, have done, what you said you would

 

Woord van welkom

 

just a closer walk

 

just a closer walk with thee

granted Jesus, oh if you please

then he walks, close to me Lord

let it be, dear Lord, let it be

 

oh I, I am weak but thou are strong

sweet Jesus, keep me please from all the wrong

I'll be satisfied, just as long as

I'm walking, dear Lord, close to thee

 

Gebed / gedicht

 

Muzikaal intermezzo: Maryland to maryland.

 

            Vertelling, gelezen door Josephine.

 

Mary, don’t you wheep.

 

Well if I could I surely would Stand on the rock where Moses stood Pharaoh's army got drownded O Mary don't you weep O Mary, don't you weep, don't you mourn O Mary, don't you weep, don't you mourn Pharaoh's army get drownded O Mary, don't you weep Well Mary wore 3 links of chain on every link was a Jesus' name Pharaoh's army got drownded O Mary don't you weep Well one of these nights bout 12 o'clock this old world is gonna rock Pharaoh's army got drownded O Mary don't you weep Well Moses stood on the Red Sea shore And smote the water with a two by four Pharaoh's army got drownded O Mary don't you weep Well, old Mr. Satan he got mad Missed that soul that he thought he had Pharaoh's army get drownded O Mary, don't you weep Brothers and sisters don't you cry they'll be good times by and by Pharaoh's army got drownded O Mary don't you weep God gave Noah the rainbow sign Said, "No more water, but fire next time" Prahaoh's army got drownded O Mary don't you weep

 

            Vertelling, gelezen door Jippe.

 

Go tell it on the Mountains.

 

Refrein:           Go tell it on the mountain Over the hills and everywhere Go tell it on the mountain That Jesus Christ is born

  1. While shepherds kept their watching Over silent flocks by night, Behold throughout the heavens, There shone a holy light: 
  2. Refrain:
  3. Down in a lowly manger and brought us God's Salvation Refrain:
  4. that blessed Christmas morn'
  5. the humble Christ was born,

 

Verkondiging

 

roll, Jordan roll en battle hymn / glory, glory.

 

Roll Jordan roll, roll Jordan roll

I wanna go to heaven when I die, Yes Jordan roll…

 

Roll Jordan roll, roll Jordan roll

I wanna go to heaven when I die, Yes Jordan roll…

 

Oh brother, you wanna be there… Yes my Lord!

Sittin’ there on that golden stair… Yes my Lord!

 

Roll Jordan roll, roll Jordan roll

I wanna go to heaven when I die, Yes Jordan roll…

 

Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord,

He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stor’d

He hath loos’d the fateful lightning of His terrible swift sword

His truth is marching on…

 

Glory, glory Hallelujah. Glory, glory Hallelujah

Glory, glory Hallelujah. And his truth is marching on…

 

I have seen him in the watch-fires of a hundred circling camps.

They have builded Him an altar in the evening dews and damps

I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamps. His day is marching on…

 

I have read a fiery gospel writ in burnished rows of steel.

As you deal with my contemners so with You my grace shall deal

Let the Hero born of women crush the serpent with His heel. Since God is marching on…

 

He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat.

He is sifting out the hearts of men before His judgement seat

Oh, be swift, my soul, to answer Him! Be jubilent, my feet! Our God is marching on…

 

In the beauty of the lilies Christ was born across the sea.

With a glory in his bosom that transfigures you and me

As he died to make men holy let us die to make men free. While God is marching on…

 

Voorbede

 

Collecte voor de voerdselbank en voor de onkosten en de instandhouding van de Ontmoetingskerk.

 

Muziek tijdens de collecte: What a wonderfull world

I’m dreaming of a white Christmas.

 

            Zegen en zending.

 

Slot: Fly away.

Some bright morning when this life is over I'll fly away To that home on God's celestial shore I'll fly away

I'll fly away, oh glory I'll fly away in the morning When I die, Hallelujah by and by I'll fly away

When the shadows of this life have gone I'll fly away Like a bird from these prison walls I'll fly I'll fly away

I'll fly away, oh glory I'll fly away in the morning When I die, Hallelujah by and by I'll fly away

Oh, how glad and happy when we meet I'll fly away No more cold iron shackles on my feet I'll fly away

I'll fly away, oh glory I'll fly away in the morning When I die, Hallelujah by and by I'll fly away

I'll fly away, oh glory I'll…

 

 

 

 

 

Na de dienst is iedereen welkom om elkaar te ontmoeten onder genot van “koek en zopie”.

 

 

Liturgie voor zondag 17 december 2017

Liturgie voor zondag 17 december 2017, derde advent.

Zondag Gaudete, verblijdt U

 

 

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector:           Ellie Groeneveldt.

Organist:       Piet de Kam.

Muzikale medewerking wordt verleend door: Isja Domincus (dwarsfluit) en Sophie van Sluijs – van Leeuwen (vleugel).

 

 

Er worden drie lampen aangestoken.

 Ik steek drie lampen aan. Helder is hun schijn. 't Duurt nog een klein poosje, dan zal 't kerstfeest zijn.

 Samenzang gezang 444 : 1, 2 + 4. (Nu daagt het in het oosten)

 Welkom door de ouderling van dienst

 Intochtslied: gezang 443. (De engel Gabriël komt aangesneld)

             Votum en Groet

 Samenzang: psalm 95 : 1, 2 + 3 (Steek nu voor God de loftrompet)

 Gebed

 Samenzang: gezang 463 : 6, 7 + 8. (uit: Licht in onze ogen)

             Gesprekje met de kinderen en aanvang kindernevendienst

 Isja en Sophie: Franz Schubert Sonatine op. 137 Gm deel 3 Allegro moderato

             Schriftlezing: Jesaja 35 : 1 – 10.

 Samenzang: uit 119 gezangen: de dorre vlakte der woestijnen.

           Schriftlezing: Lucas 1 : 39 -56

 Samenzang: gezang 157.a. (Mijn ziel maakt groot de Heer)

 Verkondiging.

 Samenzang / credo: gezang 342. (In God de vader op zijn troon)

             Uitleg adventsaktie door de ZWO.

 Inzameling

 Isja en Sophie: Antonín Dvořák Sonatine op. 100 G deel 2 Lhargetto en deel 3 Scherzo.

 De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 Samenzang: projectlied Jesaja : 1, 4 + 5.

             Slotgebed

 Slotlied: gezang 442 (Op U, mijn Heiland)

             Heenzending en zegen.