Liturgie voor zondag 23 februari 2020

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 23 februari 2020 10.00 uur

Lector: mw. L. de Klerck

Voorganger: ds. W. Lolkema

Organist: dhr. L. Sauter

Motto: Het Woord achterna!

 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 6


Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

We ZINGEN: Gezang 283: 1,2 en 4.

 

Gebed

We ZINGEN: Gezang 413: 1 en 3.

 

Eerste Schriftlezing: Exodus 22: 20 t/m 26

We ZINGEN: Psalm 25: 10.

 

Tweede Schriftlezing: Mattéüs 5: 33 t/m 48

We ZINGEN: Gezang 326: 1,2,3 en 6.

 

Uitleg en Verkondiging

We ZINGEN: Gezang 315: 1 en 3.

 

Collecten en orgelspel

 

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

 

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Gezang 423: 1,2 en 3.

 

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

 

Orgelspel

 

 

 

18.02.2020 – wim lolkema.

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 23 februari 2020 10.00 uur

Lector: mw. L. de Klerck

Voorganger: ds. W. Lolkema

Organist: dhr. L. Sauter

Motto: Het Woord achterna!

 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 6


Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

We ZINGEN: Gezang 283: 1,2 en 4.

 

Gebed

We ZINGEN: Gezang 413: 1 en 3.

 

Eerste Schriftlezing: Exodus 22: 20 t/m 26

We ZINGEN: Psalm 25: 10.

 

Tweede Schriftlezing: Mattéüs 5: 33 t/m 48

We ZINGEN: Gezang 326: 1,2,3 en 6.

 

Uitleg en Verkondiging

We ZINGEN: Gezang 315: 1 en 3.

 

Collecten en orgelspel

 

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

 

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Gezang 423: 1,2 en 3.

 

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

 

Orgelspel

 

 

 

18.02.2020 – wim lolkema.

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 23 februari 2020 10.00 uur

Lector: mw. L. de Klerck

Voorganger: ds. W. Lolkema

Organist: dhr. L. Sauter

Motto: Het Woord achterna!

 

Welkom door de ouderling van dienst

 

Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 6


Voorbereiding

Voorganger : In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

Gemeente : AMEN

Voorganger : Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden

Allen : en doe ons weer in vrede leven.

Voorganger : AMEN.

 

We ZINGEN: Gezang 283: 1,2 en 4.

 

Gebed

We ZINGEN: Gezang 413: 1 en 3.

 

Eerste Schriftlezing: Exodus 22: 20 t/m 26

We ZINGEN: Psalm 25: 10.

 

Tweede Schriftlezing: Mattéüs 5: 33 t/m 48

We ZINGEN: Gezang 326: 1,2,3 en 6.

 

Uitleg en Verkondiging

We ZINGEN: Gezang 315: 1 en 3.

 

Collecten en orgelspel

 

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader

 

We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Gezang 423: 1,2 en 3.

 

Wegzending en Zegen, driemaal gezongen AMEN

 

Orgelspel

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 16 februari 2020

Liturgie voor zondag 16 februari 2020, zesde zondag na epifanie.

 

Werelddiakonaats zondag

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Nico v.d. Beukel.

Organist: Wim van Kempen.

Medewerking wordt verleend door cantorij Rejoicer o.l.v. mevr. Annemiek Vogels.

Deze dienst is mede voorbereid door de ZWO commissie.

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied gezang 352 : 1, 2, 3, 6 + 7. (a.k.a.k.a)

Voorbereiding

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

Koor/Samenzang: gezang 848. (k.a.k.a.a.)

Gebed

Samenzang / gloria: gezang 151 : 1, 3 en 5. (a.k.a.)

Wat is ZWO ?: Gesprekje met de kinderen.

Ingrid (van de ZWO) leest een gedicht.

Tijdens het aansteken van de kindernevendienst kaars zingen we:  we gaan voor even uit elkaar.

Wisselzang: psalm 18.a.

Schriftlezing: Deutronomium 30 : 15 - 20

Koor/Samenzang: gezang 765. (k.a.k.a.a.a.).

Schriftlezing: Mattheus 5 : 17 - 26

Koor/samenzang: gezang 843. (k.a.k.a.)

Verkondiging

Orgelmeditatief.

Samenzang / credo: gez. 342. (In God de vader op zijn troon)

Informatie over de inzameling door Kees de Klerck.

Inzameling

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Voorbede door Alison Joley.

Slotlied: gezang 416. (Ga met God en hij zal met je gaan)

Heenzending en zegen

Na de dienst/tijdens de koffie is er een cakeverkoop t.b.v. de ZWO en ziet U een powerpoint over het project. Welkom !!

 

 

Liturgie voor zondag 9 februari 2020

Dienst van Schrift en Gebed op zondag Setuagesima,

Bergen op Zoom, 9 februari 2020 A.D.

 DE VOORBEREIDING

 orgelspel                 

 welkom + mededelingen

 intochtslied                         lied 892

 bemoediging                     

Onze hulp is de Naam van de Heer,

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

 rempelgebed                    Voor U belijden wij, Almogende God,

                                               voor heel uw kerk en voor elkaar

                                               dat wij gezondigd hebben

                                               in gedachte, woord en werk.

                                               ONTFERM U OVER ONS.

                                               Vergeef ons onze zonden

                                               en geleid ons tot het eeuwige leven.

                                               DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.

                                               AMEN

 psalm van de zondag       psalm 82

 smeekgebed                      

kyrië                                      uit 299d (in beurtzang)

uw Naam willen wij groot maken

                                               door te zingen:

 glorialied                              lied  117a 

 DE DIENST VAN DE SCHRIFT

 groet                                    

De Heer zal bij u zijn

DE HEER ZAL U BEWAREN

 

gebed van de zondag      Laat ons vol zijn, God,

                                               van eerbied en liefde voor uw Naam,

                                               want nooit trekt Gij uw handen af

                                               van hen die Gij gegrondvest hebt

                                               op de vaste bodem van uw Liefde.

                                               Amen

 met de kinderen    

 kinderlied                             Alles wordt nieuw, Verzamelbundel, p.45 Niet, maar: We gaan voor even uit elkaar      

 de kinderen gaan naar de nevendienst

 Torah-lezing                        uit Exodus 33 en 34 (voorganger)

 zingen                                   psalm 95 : 1, 2, 3 en 4

 Evangelielezing                 Johannes 17,1-8 (lector)

 acclamatie                           lied 339a

 preek                        

orgelmeditatie

credo                                    lied 340b

 DE DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

 collecten

 de kinderen komen terug

 gebeden                                / stil gebed / ONZE VADER

 slotlied                                 lied  512

 wegzending                       

 zegen     De genade van onze Heer, Jezus Christus

en de liefde van God

en gemeenschap met heilige Geest

 zal met u allen zijn. AMEN

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor de intrededienst van ds. Lolkema

De VOORBEREIDING

 

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 89 : 1 en 7

Groet en bemoediging

Voorganger: In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

ALLEN : Amen.

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

ALLEN : en laat ons weer in vrede leven.

Voorganger: Amen.

Drempelgebed

 

Rejoice zingt: Ave Verum (W.A. Mozart)

als inleiding op het:

Gebed

Samenzang / Glorialied: Gezang 304 geheel

 

De DIENST van de VERBINTENIS

Inleiding:

In deze dienst zal ds. Wim Lolkema, bevestigd tot Dienaar des Woords te Goor op 25 mei 1986, worden verbonden aan onze Gemeente.

Aan de voorzitter van de kerkernaad wordt gevraagd of de beroepingsprocedure zonder bezwaar is verlopen en of de gemeente en de classis hier naar behoren bij betrokken zijn

geweest.

Voorganger:

Dan stel ik vast dat er geen bezwaren zijn. Wij mogen hem verbinden aan onze gemeente, waartoe de kerk van Christus hem geroepen heeft.

Gemeente, laten wij dan horen en overwegen wat de kerk aan een dienaar des Woords heeft toevertrouwd. (Dit gebeurt door middel van gesproken woord en door het zingen van Gezang 287, geheel.)

 

GELOFTE

voorganger

Eenmaal bent u in het ambt van Dienaar des Woords bevestigd. Daarbij hebt u uitgesproken dat u de heilige Schrift aanvaardt als de bron van de prediking en als enige regel van het geloof en dat u zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. U hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk.

Nu u uw ambtsbediening in deze gemeente zult voortzetten, vraag ik u daarom: - Gelooft u dat u in uw beroeping door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen? - - En belooft u uw ambt ook op deze plaats waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

beroepen dienaar

Ja, dat beloof ik.
Daartoe helpe mij God.

Samenzang / gezongen gebed: Veni Sancte Spiritus. (Gezang 681)

Rejoice één maal - en Allen twee maal.

Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.

Veni sancte Spiritus, veni snacte Spiritus.

Vertaling:

Kom tot ons, o heilge Geest. Ontsteek (in ons) het vuur van uw liefde.

Kom tot ons, o heilge Geest, kom tot ons, o heilge Geest.

 

VERBINTENIS

voorganger

God, onze hemelse Vader,
die u naar deze plaats heeft geroepen,
verbinde u
aan deze gemeente
en geve u de genade,
dat u daarin trouw en vruchtbaar werkzaam mag zijn.

 

AANVAARDING EN VERWELKOMING

Allen staan

voorganger

Gemeente, dit is uw predikant.
Wilt u ds. Wim Lolkema
als herder en leraar in uw midden ontvangen
en
hem hooghouden in zijn ambt?

Allen: Ja dat willen wij van harte.

Samenzang: Gezang 418: 1 en 3

De nieuw-verbonden dienaar neemt de leiding van de dienst over.

Voorganger: De Heer zij met u.

ALLEN : Ook met u zij de Heer

 

De DIENST van het WOORD

 

Rejoice zingt, als gezongen gebed bij de opening van de Schriften:

Teach me, o Lord (Thomas Attwood)

Moment met de kinderen en aanvang kindernevendienst

Samenzang: Wij gaan voor even uit elkaar…. / Straks zoeken wij elkaar weer op

Eerste Schriftlezing: 1 Samuël 1: 24 t/m 28

Samenzang: Gezang 833 Neem mij aan zoals ik ben…

Eén maal door Rejoice, twee maal door ons ALLEN

Tweede Schriftlezing:

-Matthéüs 5: 1 en 2, gelezen

-Matthéús 5: 3 t/m 10, gezongen door Rejoice. (Chant, Gezang 989)

Gelukkig de armen van geest

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde beërven.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.

Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Gelukkig wie vervolgd worden om de gerechtigheid,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

-Matthéüs 5: 11 en 12, gelezen

Lezing van Lucas 2: 22 en 23

Uitleg en Verkondiging

Meditatief orgelspel

Samenzang, als Geloofsbelijdenis - terwijl we (zo mogelijk) staan: Gezang 412: 1 en 3.

 

De DIENST van GAVEN en GEBEDEN

Inzameling

Tijdens de collecten zingen we drie maal: Gezang 568A.

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

(Vertaling: Waar vriendschap is en liefde, daar is God.)

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Gebeden:

dankgebed - voorbeden - stilte - oecumenisch Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid.

In eeuwigheid. AMEN

Slotlied: Lied 150A: 1,2 en 4.

Heenzending en zegen – gezongen Amen

 

 

 

ezang 418: 1 en 3

 

De nieuw-verbonden dienaar neemt de leiding van de dienst over.

Voorganger: De Heer zij met u.

ALLEN : Ook met u zij de Heer

 

De DIENST van het WOORD

 

Rejoice zingt, als gezongen gebed bij de opening van de Schriften:

Teach me, o Lord (Thomas Attwood)

 

Moment met de kinderen en aanvang kindernevendienst

Samenzang: Wij gaan voor even uit elkaar…. / Straks zoeken wij elkaar weer op

 

Eerste Schriftlezing: 1 Samuël 1: 24 t/m 28

Samenzang: Gezang 833 Neem mij aan zoals ik ben…

Eén maal door Rejoice, twee maal door ons ALLEN

 

Tweede Schriftlezing:

-Matthéüs 5: 1 en 2, gelezen

-Matthéús 5: 3 t/m 10, gezongen door Rejoice. (Chant, Gezang 989)

Gelukkig de armen van geest

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.

Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen de aarde beërven.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.

Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Gelukkig wie vervolgd worden om de gerechtigheid,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

-Matthéüs 5: 11 en 12, gelezen

 

Lezing van Lucas 2: 22 en 23

Uitleg en Verkondiging

 

Meditatief orgelspel

Samenzang, als Geloofsbelijdenis - terwijl we (zo mogelijk) staan: Gezang 412: 1 en 3.

 

De DIENST van GAVEN en GEBEDEN

 

Inzameling

Tijdens de collecten zingen we drie maal: Gezang 568A.

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

(Vertaling: Waar vriendschap is en liefde, daar is God.)

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Gebeden:

dankgebed - voorbeden - stilte - oecumenisch Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid.

In eeuwigheid. AMEN

Slotlied: Lied 150A: 1,2 en 4.

Heenzending en zegen – gezongen Amen

 

Liturgie voor zondag 19 januari 2020

Liturgie voor zondag 19 januari 2020, tweede zondag na epifanie.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Charlotte Verbraak.

Organist: Piet de Kam.

m.m.v. Rejoice onder leiding van Annemiek Vogels.

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied gezang 526 : 1, 3 + 4. (Juich voor de koning van de joden)

Voorbereiding

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

Wisselzang: gezang 516 : 1, 2, 4 + 5 (Van’t vroeglicht van de dageraad) (k.a.k.a.)

Kyrie-gebed

Wisselzang / gloria: psalm 96.a. (Zing een nieuw lied) (Refrein allen)

Gesprekje met de kinderen en aanvang kindernevendienst

Samenzang: Wij gaan voor even uitelkaar

Schriftlezing: Jesaja 62 : 1 – 5.

Wisselzang: gezang 176 : 1, 2, 3 + 6. (Om Sions wil zwijg ik niet stil) (k.a.k.a.)

Schriftlezing: Johannes 1 : 51 tm 2 : 11

Samenzang: gezang 525 (Wij willen de bruiloftsgasten zijn)

Verkondiging

Koorzang: ave verum van Mozart.

Samenzang / credo gezang 342. (In God de vader op zijn troon).

Inzameling

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Slotgebed

Slotlied / wisselzang: gezang 791. (Liefde eenmaal uitgesproken) (k.a.k.a.k.a.)

Heenzending en zegen

Liturgie voor zondag 5 januari 2020

Liturgie voor zondag 5 januari 2020, zondag drie koningen.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Ellie Groeneveld.

Organist: Rein Ros.

 

 

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: gezang 496. (Een ster ging op uit Israel)

Voorbereiding

Voorganger: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

gemeente: amen.

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

voorganger: Heer, vergeef ons al wat wij misdeden,

gemeente: en laat ons weer in vrede leven,

voorganger: amen.

 

Samenzang: gezang 498 : 1, 3 + 4 (Betlehem, o uitverkoren)

 

Gebed

 

Samenzang: gezang 476 : 1, 2 + 4. (Nu zijt wellekome)

 

Gesprekje met de kinderen

 

Tijdens het aansteken van de kaars zingen we: we gaan voor even uit elkaar.

 

aanvang kindernevendienst

 

Schriftlezing: Jesaja 60 : 1 tm 6.

 

Samenzang: psalm 72 : 1 + 2. (Geef, Heer de koning uwe rechten …)

 

Epistel lezing: Efeziers 3 : 1 tm 12.

 

Samenzang: gez. 521. (Hij komt niet uit de grote stad)

 

Evangelielezing: Mattheus 2 : 1 tm 12.

 

Samenzang: gezang 468 (Prijs de Heer die herders prijzen).

 

Verkondiging

 

Samenzang: gezang 515 : 1, 3, 4 + 7. (Een kind, geboren te Betlehem)

 

Inzameling

 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

 

Slotgebed

 

Slotlied: gezang 518 : 1, 6 + 7. (Hoe helder staat de morgenster)

 

Heenzending en zegen

Liturgie voor zondag 17 november 2019

Dienst van Schrift en Gebed op de tweede zondag van de Voleinding,

Bergen op Zoom, 17 november 2019 A.D.

 

DE VOORBEREIDING

orgelspel

welkom + mededelingen

intochtslied lied 825

bemoediging

Onze hulp is de Naam van de Heer,

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

 

drempelgebed

Voor U belijden wij, Almogende God,

voor heel uw kerk en voor elkaar

dat wij gezondigd hebben

in gedachte, woord en werk.

ONTFERM U OVER ONS.

Vergeef ons onze zonden

en geleid ons tot het eeuwige leven.

DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER.

AMEN

 

de zondagspsalm               psalm 90 :1 en 6

smeekgebed

Daarom roepen wij:

kyrië uit 299d (in beurtzang)

uw Naam willen wij groot maken

door te zingen:

glorialied lied 150a

 

DE DIENST VAN DE SCHRIFT

groet

De Heer zal bij u zijn !

DE HEER ZAL U BEWAREN !

 

gebed van de zondag

Gij, die boven alle machten staat

en in alle tijden onze God bent,

één ding vragen wij U:

dat Gij ons in staat stelt

ieder moment uw wil te doen

en van ganser harte U te dienen.

DOOR JEZUS CHRISTUS,

ONZE HEER. AMEN

met de kinderen

kinderlied Wij gaan voor even uit elkaar

de kinderen gaan naar de nevendienst

TeNaCh      Prediker 3 (voorganger)

lied lied 720

Evangelie Matteus 6,25-34 (lector)

acclamatie lied 339a

preek

orgelmeditatie 

 

DE DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

mededelingen

collecten

lied lied 847

de kinderen komen terug

gebeden … / stil gebed / ONZE VADER

slotlied lied 538

wegzending

ter meditatie gedicht

zegen

De genade van onze Heer, Jezus Christus

en de liefde van God

en gemeenschap met heilige Geest

zal met u allen zijn. AMEN