Liturgie voor zondag 17 oktober 2021

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 17 oktober 2021 10.00 uur

Lector: mw. Helma van Balen

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Organist: dhr. Rein Ros

Mmv cantorij Rejoice olv mw. Annemiek Vogels

MOTTO: HEERSEN???

 

 

Orgelspel

 

Welkom en Mededelingen

 

Bundel Gezangen voor Liturgie 643

Rejoice

Vol van verwachting zijn wij gekomen,

om weer te weten waartoe wij bestaan.

Verstillend van binnen, verlangend te horen

het levende Woord dat opnieuw wordt geboren

waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

 

ALLEN

Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,

toekomst wordt nu, maar altijd blijft het Woord:

herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,

herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,

die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

 

ALLEN

Samengekomen om te gaan vieren

uur van gemeenschap, van Woord en van Geest,

dat warm en met liefde en licht is doorweven,

ons helpt om ons leven gestalte te geven.

Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

 

Stilte - Beginwoorden - Groet

v: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen.

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: De Heer zij met u;

A: ook met u zij de Heer.

 

Rejoice: antifoon - Lied 711-B en Psalm 119: 1

ALLEN: Psalm 119: 12 en 40

Rejoice: antifoon - Lied 711-B

 

Smeekgebed

Lied 146-A

Rejoice: 1

ALLEN: 7

 

Gebed bij de opening van de Schriften:

Lied 275

Rejoice 1 en 2

ALLEN: 3

Rejoice 4

ALLEN: 5

 

Moment met de kinderen

 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 66: 10 t/m 14

Lied 1005

Rejoice: 1,2 en 4

ALLEN: drie maal het Refrein (als het kan Engelstalig)

 

Tweede Schriftlezing: Marcus 10: 32 t/m 45

Rejoice Psalm 19-A

 

Uitleg en verkondiging

Lied 653

Rejoice: verzen 1 en 2

ALLEN: vers 7

 

Herbevestiging van mw. Jannie Hulsbergen tot diaken

We ZINGEN staande: Lied 568-A, drie maal (Ubi Caritas)

 

Kort gebed en door Rejoice gezongen: Onze Vader Verborgen

(Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal)

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

 

Aandacht voor de collecten

We gaan staan. We ZINGEN Lied 825: 1 en 5

 

Wegzending en Zegen, door ons allen gezongen AMEN.

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

 

Liturgie voor zondag 10 oktober 2021

LITURGIE VAN DE DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL OP ZONDAG 10 OKTOBER 2021 IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

ZWODIENST IN HET KADER VAN HET MOLDAVIËPROJECT

 

Medewerkers:

Organist: Johan Heuseveldt

Lector: Marlies Blesgraaf

Gebed: Alison Jolley

Gedicht: Ingrid Bras

Koster: Ans de Laater

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

DIENST VAN DE INTOCHT

Orgelspel.

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

 

Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer

V: Domnul sa fie cu tine

A: De asemenea, alaturi de tine fii Domnul

 

Lied: Psalm 121:1

 

Bemoediging en drempelgebed:

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed.

Over de viering

Gedicht

Als we weer het brood gaan breken

Dat gij, Heer, ons geeft

Leer ons dan met hen te delen

Die geen deel van leven heeft

 

Als wij van de feestwijn drinken

Die Gij, Heer, ons geeft

Leer ons dan om te gedenken

Wie een lege beker heeft.

 

Als wij samen in de kring staan

om wat Gij ons geeft

leer ons dan om vast te houden

wie geen hand in handen heeft.

 

Als wij weer de lofzang zingen

Om wat God ons geeft

Leer ons dan om voor hen te roepen

Die geen stem meer over heeft.

 

Als wij zo de toekomst vieren

Die Gij, Heer, ons geeft

Leer ons dan vandaag te zorgen

Voor wie zelfs geen morgen heeft.

 

Lied: Aan U behoort, o Heer der heren. Lied 978 (tijdens dit lied worden er foto’s van Moldavië getoond)

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest.

Gesprekje met de kinderen, waarna ze naar de nevendienst mogen.

De kaars wordt aangestoken, terwijl we zingen:

Wij gaan voor even uit elkaar.

 

Wij gaan voor even uit elkaar,

en delen nu het licht.

Dat licht verteld ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

 

Wij geven Gods verhalen door,

En wie zich open stelt,

ervaart misschien een beetje licht,

door wat er wordt verteld.

 

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar.

Het is voor allemaal.

 

Evangelielezing: Johannes 5:1-18

Lied: Hij, die de blinden weer liet zien. Lied 534

Overweging.

Muzikaal intermezzo.

Tijdens dit intermezzo komen de kinderen terug van de nevendienst.

Muziek: Ik wens jou een dak boven je hoofd. Tekst en muziek: Trinity.

Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft

een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

 

DIENST VAN DE OFFERANDEN.

Voorbeden.

Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”zingen we Laudate omnes gentes. Lied 117D

Stil gebed.

DIENST VAN HET WOORD

Nodiging en gesproken tafelgebed

Tafellied: Lied 365 Wij dragen onze gaven. Lied 365: 4,5 en 6.

Vredegroet:

Voorganger: Pacea lui Hristos este cu voi

Allen: De Vrede van Christus is met U.

 

Instellingswoorden over het brood

Tijdens het eten van het brood, wordt er gemusiceerd op orgel.

Instellingswoorden over de wijn.

Tijdens het drinken van de wijn, wordt er gemusiceerd op orgel.

 

We luisteren samen naar het Onze Vader, zoals dat in Moldavië gebeden wordt.

DIENST VAN DE UITTOCHT

Slotlied: In Christus is noch west noch oost. Lied 969

Allen: Amen, amen, amen.

We luisteren naar Moldavische muziek.

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

 

Liturgie voor zondag 3 oktober 2021

 

L I T U R G I E

 

voor de dienst

 

op zondag 3 oktober 2021

voorganger : ds. W. Bisschop

lector : mevr. Lia de Klerck

organist : dhr. Martijn Pieterman

koster : mevr. Ans de Laater

 

 

 

ORGELSPEL

 

MEDEDELINGEN

 

INTOCHT

 

PSALM VAN DE ZONDAG: Psalm 8a: 1en 2

 

BEMOEDIGING

v.: onze hulp is in de naam van de heer

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft

v.: die trouw is in eeuwigheid

a.: en niet loslaat wat zijn hand begon

 

GROET

v.: de Heer zij met u

a.: ook met u zij de Heer

 

VERVOLG : Psalm 8a: 6

 

SMEEKGEBED.

Elke intentie wordt beantwoord met :

Gezang 299e


v.:laten we de Heer om ontferming aanroepen

voor de nood van de wereld en onze

eigen nood

want zijn barmhartigheid heeft geen

grenzen

……..

daarom roepen wij tot U en zingen:

 

GLORIA

 

v.: Ere zij God in de hoge en vrede op aarde voor mensen in wie Hij behagen schept

 

GLORIALIED: Gezang 304

 

HOREN

 

GEBED VAN DE ZONDAG

 

AANDACHT VOOR DE KINDEREN

 

AANSTEKEN PAASKAARS

 

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op hem zijn wij gericht

 

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar

het is voor allemaal.

 

DE KINDEREN GAAN NAAR DE NEVENDIENST

 

LEZING UIT HET OUDE TESTAMENT:

Spreuken 8 : 22 – 31

ZINGEN: Psalm 111 : 1 en 6

 

LEZING UIT HET EVANGELIE :Johannes 3: 1-16

 

ZINGEN: Gezang : 834

 

OVERWEGING

 

ORGELSPEL

 

ZINGEN: Gezang 675

 

BIDDEN EN GEVEN

 

VOORBEDEN, GEBED IN STILTE, ONZE VADER

 

(DE KINDEREN KOMEN TERUG UIT DE NEVENDIENST)

 

OP WEG

 

SLOTLIED: Gezang 423

ZEGEN 

ORGELSPEL

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

 

 

 

Liturgie voor zondag 26 september 2021


LITURGIE VOOR DE VIERING IN DE ONTMOETINGSKERK OP DE STARTZONDAG d.d. 26 september 2021

VAN U IS DE TOEKOMST

 

Medewerkers:

Orgel: Piet de Kam

Hobo: Eric v.d. Geer

Zang: Ineke en Gerard de Vries

Lector: Charlotte Verbraak

Kosters: Ans de Laater; Ellie Groeneveld; Evelien Op Den Dries

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

In deze viering worden (her)bevestigd: Geert de Haan en Rindert Peerbolte

Tevens nemen we afscheid van diaken Deetje de Jong en ouderlingen Attie Swart en Loes Proveniers.

 

 

DIENST VAN DE INTOCHT

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.

Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer

Intochtslied: Zing een nieuw lied voor God de Here. Lied 971: 1 en 3: Gemeente. Couplet 2: Solozang

Bemoediging en drempelgebed:
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed.

Muziek: Sorge. Trio II

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest.

Solozang: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor. Lied 973

Lezing: Romeinen 12:9-21

Muziek: Händel Sonate II, deel 2.

Psalmlezing: Psalm 127:1 en 2.

Muziek: Sanderman, variatie op psalm 127.    

Overweging.

Samenzang: Geef vrede, Heer, geef vrede. Lied 1010: 1 en 4

DIENST VAN DE BEVESTIGING.

Inleiding op de bevestiging.

Bevestigingsvragen aan Geert de Haan en Rindert Peerbolte

Zegen.

Lied: Hij, die gesproken heeft. Lied 362: 1 en 2.

Vraag aan de gemeente.

Enkele woorden.

Afscheid van Deetje de Jong door Kees de Klerck

Afscheid van Attie Swart en Loes Proveniers door Ria v.d. Geer

Loeillet, sonata in C, deel 4.    

DIENST VAN DE OFFERANDEN

Voorbeden.

Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”zingen de solozangers: Houd mij in leven. Lied 368A.

Stil gebed.

Gezamenlijk Onze Vader.

Aandacht voor de collecte.

DIENST VAN DE UITTOCHT

Slotlied: Wat de toekomst brengen moge. Lied 913: Couplet 1 en 3: Solozang

2 en 4: Gemeente.

Zegen.

Allen: Amen, amen, amen.

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 19 september 2021

LITURGIE VOOR DE ZONDAGSDIENST OP 19 SEPTEMBER 2021 IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

 

Met medewerking van:

Rejoice o.l.v. Annemiek Vogels

Organist: Martijn Pieterman

Lector: Nico van de Beukel

Kosters: Ans de Laater, Ellie Groeneveld, Evelien Op Den Dries

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

 

DIENST VAN DE INTOCHT

 

Inleidend orgelspel

 

Mededelingen door de ouderling van dienst.

 

Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

 

Intochtslied door Rejoice: Uit Uw verborgenheid.

Uit: Zingend geloven IV:2

 

Uit uw verborgenheid, voorbij aan onze grenzen,

straalt lichte eeuwigheid als daglicht voor de mensen.

Uw wijde hemel welft zich rond over de aarde.

Gij zult op vaste grond ons voor het donker sparen.

 

Uit uw verborgenheid, nu aan de dag getreden,

hebt Gij uw heil gezocht bij mensen, hier en heden.

Zoals Gij kwam om ons met vrede te ontmoeten.

Laat het ook vrede zijn, waarmee wij U begroeten.

 

Uit uw verborgenheid, ons zo te na gekomen,

deelt Gij in onze nacht en zaait er nieuwe dromen.

Zolang het donker duurt, de moed ons wordt ontnomen-

voed ons dan met de hoop dat Gij voorgoed zult komen.

 

Bemoediging:

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed.

 

Over de viering.

Kyriegebed.

Na de woorden:”daarom bidden en zingen wij”, zingt Rejoice de acclamatie:

Kyrie eleison. Lied 301A.

 

Lofprijzing.

Glorialied: Alle eer en alle glorie.

Couplet 1: Rejoice.

Couplet 2 en 3: Allen.

De kindernevendienstkaars wordt aangestoken en de kinderen mogen na enkele woorden naar hun eigen ruimte.

DIENST VAN HET WOORD.

 

Gezongen gebed om de Heilige Geest: Hij, die gesproken heeft.

Uit: Zingend geloven V:79. Couplet 1 en 2. Rejoice Couplet 3: Gemeente

 

Hij, die gesproken heeft een woord dat gaat.

Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.

Een spoor van licht dat als een handschrift staat,

Tegen de zwartste hemel aan geschreven.

Hij schept ons hier een nieuwe dageraad.

Hij roept ons aan:”Ik zal jou niet begeven”.

 

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,

Die het gewaagd heeft onze hand te vragen.

Die ons uit angst en doem heeft weg getild

En ons tot hier op handen heeft gedragen.

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt-

Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

 

Van U is deze wereld, deze tijd.

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.

Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid.

Uw woord de bron waaruit wij willen drinken.

Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt-

Dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

 

Lezing: Esther 8:1-8, 10-11, 16-17

 

Lied: Als de dag niet meer glanst.

Uit: Liederen voor de toekomst. Door Marijke de Bruijne. Nummer 27

Rejoice: Coupletten: Gemeente: Refrein.

 

Als de dag niet meer glanst en de nacht ons geen rust brengt.

Het zonlicht voor anderen schijnt.

Wij in vreemdelingschap deze aarde bewonen, de eenzaamheid blijft.

 

Refrein:

Wie draagt ons en hoedt ons.

Wie troost ons, omarmt ons.

Wie anders dan Jij. Geest van God.

 

Als het uur is verdwaald en de tijd lijkt verdwenen.

Verleden in nu steeds verschijnt.

En de toekomst gehuld is in mist van niet weten, op drift in de tijd.

Refrein.

 

Als wij zien als van ver en de stemmen niet horen.

De roep langs onzichtbare grens.

Om terug naar de wereld van mensen te komen en onmacht ons kwelt.

Refrein.

 

Tot het duister verdwijnt en de ballingschap eindigt.

Wij door rouw en verdriet zijn gegaan.

En in huiver en vreugde opnieuw leren leven, tot dan en daarna:

Refrein.

 

Lezing: Esther 9: 1-5 en 16-19

 

Lied: Kom zing. Lied 738

Couplet 1 en 3: Rejoice.

Couplet 2 en 4: Allen.

 

Overweging.

 

Samenzang; Psalm 92: 1,4, 6, 7

 

Enkele afsluitende woorden over Esther n.a.v. Esther 9 en 10.

 

Samenzang: Psalm 92:8

 

Tijdens dit lied komen de kinderen terug van de nevendienst.

Enkele woorden met de kinderen.

 

DIENST VAN DE OFFERANDEN.

 

Voorbeden.

Na de woorden:”daarom bidden wij”zingt Rejoice: Luister naar ons roepen.

 

Stil gebed.

 

Gezamenlijk Onze Vader.

 

DIENST VAN DE UITTOCHT

 

Slotlied: O lieve Heer, geef vrede. Lied 1009

 

Zegen

Allen: Amen, amen, amen.

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 5 september 2021

muziek

 

welkom + mededelingen

 

openingslied lied 511

 

bemoediging

Onze hulp is de Naam van de Heer,

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

 

groet ♫ Gegroet, jij, jij, die om liefde komt en licht, 
gegroet!

 

inleiding op de dienst over Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

 

gebed

Mensen gaan tot God in hun nood,

smeken om hulp, vragen geluk en brood,

redding uit ziekte, schuld en dood;

Allen doen zo, christen of heiden.

 

Mensen gaan tot God in zijn nood,

vinden hem arm, veracht, zonder huis en brood,

zien hem ten prooi aan zonde, zwakheid en dood,

christenen staan naast God in zijn lijden.

 

God gaat tot alle mensen in hun nood,

verzadigt lichaam en ziel met Zijn brood,

sterft voor christen en heiden aan ’t kruis de dood,

en vergeeft hen beiden.

Amen

(tekst van Bonhoeffer)

 

zingen psalm 73 : 8 en 9

 

inleiding op de lezing

 

zingen psalm 19 : 1 en 3

 

lezing Jakobus 1,1-12;19-27 (lector)

 

overdenking uit een preek van Bonhoeffer

 

muziek

 

gebeden gebed van Bonhoeffer / Onze Vader

 

slotlied lied 313 : 1, 2 en 5

 

zegen De vrede van God,

die alle verstand te boven gaat,

zal uw harten en gedachten behoeden

in Christus Jezus.

lied 416 : 1

 

muziek

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 29 augustus 2021

Kerkdienst

in de Ontmoetingskerk

te Bergen op Zoom

Zondag 29 augustus 2021 10.00 uur

Lector: mw. Marlies Blesgraaf

Organist: dhr. Piet de Kam

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Mmv mw. Paulien Honkoop

Zang: Rejoice, olv. mw. Annemiek Vogels

MOTTO: Meedoen, zoals je bent,…maakt ruimte!

 

 

Orgelspel

 

Welkom en Mededelingen

 

Zang: Gezang 710-D en Psalm 139

Antifoon: Gezang 710-D - Rejoice

Doorgrond mij, ken mijn hart,

God, leid mij op uw weg.

Psalm 139: 1 - Rejoice

Psalm 139: 2 en 3 - allen

Psalm 139: 14 - Rejoice

Antifoon: Gezang 710-D - Rejoice

 

Stilte - Beginwoorden - Groet

v: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen.

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: De Heer zij met u;

A: ook met u zij de Heer.

 

Smeekgebed

Zang: Gezang 839

1 en 3 - Rejoice

4 - allen

 

Gebed bij de opening van de Schriften

Zang: Gezang 534: 1,3 en 4 - Rejoice

Aandacht voor VOL-kerk

Moment met / voor de kinderen

 

Eerste Schriftlezing: 2 Corinthiërs 11: 30 t/m 12: 10

Zang: Gezang 909

1 - Rejoice

3 - allen

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 6: 67 t/m 71

Zang: Gezang 339-F - Rejoice

Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven; wij danken U.

 

Uitleg en verkondiging

 

 

Zang: Gezang 391

1 - Rejoice

2 en 3 - allen

4 - Rejoice

 

Gebeden en Onze Vader

Aandacht voor de collecten

We gaan staan. We ZINGEN samen ons slotlied: Gezang 755 geheel.

 

Wegzending en Zegen, door ons allen gezongen AMEN.

 

  Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?

Dat kan via SKG-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 15 augustus 2021

LITURGIE VOOR DE DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL OP 15 AUGUSTUS IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

 

Medewerkers:

Organist: Johan Heuseveldt

Lector: Ellie Groeneveld

Kosters: Ans de Laater; Ellie Groeneveld; Evelien op den Dries.

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

CDmuziek: Esther. Componist: G.F. Händel. (versie 1718)

Door: The sixteen ochestra of the sixteen. Dirigent: H. Christophers

 

 

DIENST VAN DE INTOCHT.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

Intochtslied: Psalm 31:1

Bemoediging:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer.

Drempelgebed.

Over de viering.

Gezongen kyriegebed: Psalm 31:2

Lofprijzing.

Loflied: Dit is een dag van zingen. Lied 552:1

DIENST VAN HET WOORD.

Gebed om de Heilige Geest.

Lezing: Esther 6

CDmuziek: Chorus: He comes. (Track 14 CD 2)

He comes, he comes to end our woes.

And pour his vengeance on our foes.

Earth trembles, lofty mountains nod.

Jacob, arise to meet thy God.

He comes, he comes to end our woes.

And pour his vengeance on our foes.

 

Lezing: Esther 7.

CDmuziek: Aria van Esther (Track 17 CD2)

 

Flatt’ring tongue, no more I hear thee.

Vain are all thy cruel wiles.

Bloody wretch, no more I fear thee.

Vain thy frowns, and vain thy smiles.

Tyrant, when of power possess’d.

Now thou tremblest, when distress’d.

Flatt’ring tongue, no more I hear thee.

Vain are all thy cruel wiles.

Bloody wretch, no more I fear thee.

Vain thy frowns, and vain thy smiles.

 

Overweging.

Muzikaal intermezzo op orgel.

DIENST VAN DE OFFERANDEN.

Voorbede.

Na de woorden:”daarom bidden en zingen we”, zingt de gemeente:”Ubi caritas”. Lied 568A.

Stil Gebed.

Aandacht voor de collecte

DIENST VAN DE TAFEL

Nodiging en gesproken tafelgebed.

Gezongen tafelgebed: Het brood in de aarde gevonden. Liled 390

1 en 2: Allen 3: Vrouwen. 4: Mannen. 5. Allen.

Vredegroet

Instellingswoorden over het brood.

Eten van het brood.

Tijdens het eten van het brood wordt er gemusiceerd op orgel

Instellingswoorden over de wijn.

 Drinken van de wijn.

Tijdens het drinken van de wijn wordt er gemusiceerd op orgel.

 Gezamenlijk Onze Vader.

 DIENST VAN DE UITTOCHT

Slotlied: Dit is een dag van zingen. Lied 552: 2 en 3.

Zegen.

Allen: Amen, amen, amen.

Uitleidend orgelspel

 

  Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?

Dat kan via SKG-

 

 

 

Liturgie voor zondag 8 augustus 2021

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 08 augustus 2021 10.00 uur

Lector: mw. Ellie Groeneveld

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Organist: dhr. Piet de Kam

Zang: wij allemaal en… Ineke & Wim van Sluijs

MOTTO: Kwetsbaar. Dus goed bruikbaar!

 

 

Orgelspel

Welkom en Mededelingen

We ZINGEN ingetogen: Psalm 42: 1 en 3

Stilte - Beginwoorden - Groet

v: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen.

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: De Heer zij met u;

A: ook met u zij de Heer.

 

Gezang 218: 1,3 en 5, gezongen door Wim & Ineke

 Gebed

Moment met / voor de kinderen

 

Eerste Schriftlezing: Psalm 116: 1 t/m 9

Gezang 909: 1 en 2

Tweede Schriftlezing: 2 Corinthiërs 4:7 t/m 5:2

Wij ZINGEN: Gezang 961

Eén keer gezongen door Wim & Ineke

Eén keer gespeeld door Piet de Kam

Eén keer gezongen door ons allen

 

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Ineke & Wim zingen Lied 428

Overvloedig geef Ik u;

zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.

Ga en deel mijn liefde uit:

vrede zij u.

Life so full I give to you;

as the Father sends me, so I send you.

Spread my light throughout all life;

peace be with you.

 

Gebeden en Onze Vader

Aandacht voor de collecten

We gaan staan. We ZINGEN, opnieuw ingetogen: Gezang 981 MEL. Psalm 140

Vers 1: gezongen door Ineke & Wim

Verzen 2 en 5 gezongen door ons allen

 Wegzending en Zegen, door ons allen gezongen AMEN.

 

 

  Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?

Dat kan via SKG-

 

 

Liturgie voor zondag 25 juli 2021

Kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Zondag 25 juli 2021 10.00 uur

Lector: mw. Charlotte Verbraak

Voorganger: ds. Wim Lolkema

Organist: dhr. Rein Ros

Zang: wij allemaal en… Ineke & Gerard de Vries

MOTTO: De liefde…, da’s pas spannend!!

 

 

Orgelspel

Welkom en Mededelingen

We ZINGEN ingetogen: Psalm 116: 1 en 8

Stilte - Beginwoorden - Groet

v: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

A: Amen.

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

v: De Heer zij met u;

A: ook met u zij de Heer.

We ZINGEN Lied 212

Gerard en Ineke: vers 1

Allen: vers 4

Gebed

Moment met / voor de kinderen

Eerste Schriftlezing: Jeremia 31: 1 t/m 6

Gerard en Ineke zingen: Psalm 124: 1 en 4

Tweede Schriftlezing: 1 Corinthiërs 13

Wij ZINGEN: Lied 793: 1 en 2

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Ineke en Gerard zingen Lied 791:1,4 en 6

Gebeden en Onze Vader

Aandacht voor de collecten Extra aandacht: de diaconale collecte is vandaag bestemd voor Giro 777, voor de velen die in de afgelopen weken zijn getroffen door de overstromingen in Limburg.

We gaan staan. We ZINGEN, opnieuw ingetogen: Lied 423 geheel

Wegzending en Zegen, door ons allen gezongen AMEN.

Orgelspel.

 

  Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?

Dat kan via SKG-

 

Liturgie voor zondag 11 juli 2021

LITURGIE VOOR DE VIERING VAN DE ZONDAGMORGENDIENST OP 11 JULI 2021 IN DE ONTMOETINGSKERK TE BERGEN OP ZOOM

 

 

Medewerkers

Organist: Johan Heuseveldt

Zang en piano: Leonie en Carina Wigman

Lector: Nico van den Beukel

Kosters: Ans de Laater; Ellie Groeneveld en Evelien Op Den Dries

Voorganger: Ds. Ellen van Sluijs

 

DIENST VAN DE INTOCHT.

Orgelspel.

Groet:

V: De Heer zij met U

A: Ook met U zij de Heer

Intochtslied: Rond het licht dat leven doet. Lied 287: 1,2 en 5.

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

A; die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed.

Over de viering.

Kyriegebed

Na de woorden: “daarom bidden en zingen wij”zingt de gemeente als acclamatie: Kyrie eleison Lied 301 de E-versie

Lofprijzing.

Loflied: Psalm 150

DIENST VAN HET WOORD.

Gebed om de Heilige Geest.

Solozang: Cover me in sunshine. Door Pink en dochter Willow

Cover Me In Sunshine

I've been dreaming of friendly faces
I've got so much time to kill
Just imagine people laughing
I know some day we will
And even if it's far away
Get me through another day

Cover me in sunshine
Shower me with good times
Tell me that the world's been spinning since the beginning
And everything will be alright
Cover me in sunshine

From a distance all these mountains
Are just some tiny hills
Wildflowers, they keep living
While they're just standing still
I've been missing yesterday
But what if there's a better place?

Cover me in sunshine
Shower me with good times
Tell me that the world's been spinning since the beginning
And everything will be alright

Cover me in sunshine…

 

Korte inleiding op de lezing

Lezing: Ester 2:1-11 (NBVvertaling)

Solozang: Kom zing. Lied 738.

Lezing: Ester 2:12-23 (NBVvertaling)

Lied: Zolang wij ademhalen Lied 657:1 en 2.

Overweging.

Solozang: True Colors. Van Phil Collins

True Colors

You with the sad eyes
Don't be discouraged
Oh I realize
It's hard to take courage
In a world full of people
You can lose sight of it all
And the darkness, inside you
Can make you feel so small

But I see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors
True colors are beautiful,
Like a rainbow

Show me a smile then,
Don't be unhappy, can't remember
When I last saw you laughing
If this world makes you crazy
And you've taken all you can bear
You call me up
Because you know I'll be there

And I'll see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let them show
Your true colors
True colors are beautiful,
Like a rainbow

So sad eyes…

 

DIENST VAN DE OFFERANDEN

Aandacht voor de overvliegers van de Basisschool naar de Middelbare School

Aandacht voor de eindexamenkandidaten.

Kort muzikaal intermezzo op orgel

Voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

DIENST VAN DE UITTOCHT

Slotlied: Ga met God. Lied 416

Zegen.

Allen: Amen, amen, amen.

Uitleidend orgelspel

 

  Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?

Dat kan via SKG-

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 6 juni 2021

Liturgie voor de dienst op zondag 6 juni, de 2e zondag na Pinksteren in de Protestantse gemeente te Bergen op Zoom.eusden

10.00 uur 201

 

Dienst van de voorbereiding

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm van de intocht: psalm 82, 1 en 3.

Stil moment

Bemoediging en groet.

Drempelgebed.

Lied: gezang 281, 1, 2 en 3.

Gebed om ontferming.

Kyrie: gezang 299d ( alleen Kyrie – koorstem: voorganger; allen: leden cantorij )

Vg. Zo prijzen wij uw Naam, Heer, onze God, want wij weten: uw barmhartigheid heeft geen einde!

( Gloria ) Lofprijzing: gezang 648.

Dienst van de Schriften

Gebed bij de Schriften

Lezing Oude Testament 2 Samuël 21, 1-14

Lied: psalm 33, 8.

Nieuwe Testament Matth. 25, 31-46 ( de werken der barmhartigheid )

Acclamatie: gezang 333 ( 2x )

Verkondiging.

Meditatief orgelspel

Lied: gezang 996

Dienst van de gebeden

Dienst van de gebeden - dankgebed- voorbeden - stil gebed - Onze Vader

Dienst van de gaven

 Slotlied: gezang 704, 3.

 Heenzending en zegen. Gem. AMEN

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-

 

 

Liturgie voor zondag 18 april 2021

Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Liturgie voor zondag 18 april 2021

 

Mmv

mw. Helma van Balen, lector

ds. Wim Lolkema, voorganger

dhr. Martijn Pieterman, organist

zang: Ineke & Gerard de Vries

 

Motto: De liefde van een mens voor Hem.

 

 

Orgelspel

 

Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst

 

Aanvangslied: Psalm 33: 1 en 2

 

Moment van stilte en Voorbereiding

Voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

ALLEN : Amen

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: De Heer zij met u;

Gem. : ook met u zij de Heer.

Voorganger: Amen

 

Lied: Dit is de dag…(Jan van Opbergen) Mel: Lied 632

Dit is de dag van het licht

en van lente, nieuw leven,

van nieuwe adem, van geest

die ons toekomst zal geven.

Dit is het uur

dat ons doet zingen van vuur,

aan dood en duister ontheven.

 

Wij vieren God

als het licht in de mensen ontstoken,

de zon van vrede en vrijheid in ons aangebroken.

Zij gaat ons voor.

gerechtigheid is haar spoor,

tot vrede zal zijn ontloken.

 

Gebed

Moment met de kinderen

Lied± Gezang 839: 1

 

Eerste Schriftlezing: 1 Johannes 1: 1 t/m 7

Gezang 836: 1 en 4

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 21: 15 t/m 24

Lied: In dit ene leven. Mel: Lied 415 (Zegen ons, Algoede.)

In dit ene leven,

mij te leen gegeven,

moet ik sterven zevenmaal,

ik verloren: nieuw verhaal .

 

Van dit ene leven,

mij voor kort gegeven,

mag ik zingen honderduit,

tot uw toekomst mij omsluit.

 

Op dit ene leven,

mij om niet gegeven,

rust uw zegen duizendvoud:

mensen aan mij toevertrouwd.

 

Overdenking

Lied: 637: 1 en 4

 

Aandacht voor de collecten

Slotlied: Gezang 654: 1 en 6

Wegzending en Zegen, gesproken Amen

Orgelspel

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

 

Liturgie voor zondag 21 maart 2021

Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Liturgie voor zondag 21 maart 2021

Zondag Iudica = Doe mij recht

Mmv

mw. Annemiek Beukman, lector

ds. Wim Lolkema, voorganger

dhr. Rein Ros, organist

 

Motto: Wij willen Jezus zien!

 

 

Orgelspel

Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Vrede voor jou. Mel. Gezang 276

Vrede voor jou, hierheen gekomen, U die ons kent, U die ons aanvoelt,

zoekend met ons om mens te zijn. U die de hele wereld draagt:

Jij maar alleen, jij met je vrienden, kom naar ons toe, leer ons te leven,

jij met je last, verborgen pijn. help ons te zien wat ieder vraagt,

Vrede, genade, God om je heen, tijd om te leven, kans om te zijn,

vergeving, nieuwe moed, een plek om nu en ooit,

voor jou en iedereen. gezien, aanvaard te zijn.

 

Moment van stilte en Voorbereiding

Voorganger: In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

ALLEN : Amen

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer

ALLEN : die hemel en aarde gemaakt heeft.

Voorganger: De Heer zij met u;

Gem. : ook met u zij de Heer.

Voorganger: Amen

 

Lied: Psalm 43: 3 en 4

Gebed

Lied: Wonderwereld vol geheimen, verzen 1 en 4

Een lied uit Iona. Mel: All Through the Night

Wonderwereld, vol geheimen,

schepping van God,

al wat ons verbaast, verbijstert,

leeft van uw zorg:

vormen, kleuren, klank te over,

tastbaar weefsel, veelbelovend,

alles wat ons hart verovert –

schepping van God.

 

Gods gerechtigheid en vrede

gaan hand in hand,

gaan met liefde hier en heden

en houden stand;

liefde van de liefste lippen,

liefde tegen alle klippen,

liefde, liggend in een kribbe –

hand over hand.

 

Moment met de kinderen

Orgelspel: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

 

Eerste Schriftlezing: Exodus 16: 13 t/m 18

Gezang 981: 1,2 en 5

Tweede Schriftlezing: Johannes 12: 20 t/m 25

Gezang 895 - lied uit Taizé – twee keer

Wij gaan de nacht door, het duister,

op zoek naar het levend water.

Enkel de dorst zal ons licht zijn,

Enkel de dorst zal ons licht zijn.

 

Overdenking

Meditatief orgelspel Gezang 650: 1,2,3,4 en 7

Aandacht voor de collecten

Bericht van overlijden:

dhr. Jan Hoogeveen, Zonneplein 39

Hij overleed op zaterdag 13 maart in de leeftijd van 76 jaar.

Gebeden en Onze Vader

Slotlied: Gezang 556: 1 en 4

Wegzending en Zegen, gesproken Amen

Orgelspel

 

Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

 

 

 

 

 

Liturgie voor zondag 21 februari 2021

Orde van dienst Bergen op Zoom 21 februari 2021

Thema: Elk mens waardevol

 

Orgelspel; Welkom en mededelingen; Aansteken v/d kaarsen

Intochtslied: 209: 1 & 2 Heer, Jezus, o Gij dageraad

 

Groet en bemoediging

De Heer zij met u

OOK MET U ZIJ DE HEER

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Die niet loslaat het werk van zijn handen

DIE TROUW IS IN EEUWIGHEID

Drempelgebed

 

Gebed om ontferming (Kyriegebed)

Gloria: 147: 1 & 3 Lof zij de Heer, goed is het leven

 

Gebed van de zondag

Inleiding op de lezing

Schriftlezing: Marcus 1:39-45

Lied: 530: 1 t/m 4 De Geest des Heren is op hem

 

 

Over denking

Lied: 920: 1 t/m 3 Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild

 

Gebeden (Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

 

Slotlied: 827: 1 t/m 4 Mensen, wij zijn geroepen om te leven

 

Zegen

 
 
Wilt u een online gift of aan een collecte geld geven?!

Dat kan via SKG-collect

Liturgie voor de middagdienst op zondag 22 november 2020

Liturgie voor zondag 22 november 2020, zondag voleinding.

Voorganger: ds. Willem Vermeulen.

Lector: Lia de Klerck.

Organist / pianist: Edu de Goffau.

Fluitspel: Elsbeth Huffmeijer en Annemiek Vogels.

zang: Annemiek Vogels en Kees de Klerck.

 

Bij binnenkomst: bezoekers van de dienst krijgen gelegenheid tot het aansteken van gedachteniskaarsen tijdens vleugel- en fluitspel: J.S. Bach, Andante.

Welkom door de ouderling van dienst

Intochtslied: gezang 463 : 1, 2, 4, 5 + 6. (Licht in onze ogen)

Votum en Groet / Gebed

Aan de vooravond van advent noemen de namen van hen die zijn overleden sinds vorige advent.

 

07-12-2019

Dhr. Alewijn (K.A.) Rehorst

79 jaar

23-12-2019

Mevr. Helena Johanna Christina van Zweden – Minderhout

79 jaar

27-12-2019

Mevr. Nellie den Boef – den Engelsman

81 jaar

01-01-2020

Mevr. Lijntje Gerdina Bezemer

87 jaar

25-01-2020

Dhr. Katharinus Erasmus Jacobus Lisapaly

83 jaar

Responsie:

 

29-01-2020

Dhr. Nicolaas Johannis van Luijk

87 jaar

30-01-2020

Mevr. Ine Fincke den Exter – van den Brink

85 jaar

31-01-2020

Dhr. Wim Blaaubeen

58 jaar

24-02-2020

Dhr. Jakob Hendrik Jeroense

87 jaar

Responsie:

05-03-2020

Mevr. Geertruida den Besten - Jansen

90 jaar

07-03-2020

Mevr. Helena Adriaantje Hage - Hoek

84 jaar

10-03-2020

Mevr. Ida Marijke Adeline Helmig -Mathijsen Gerst

93 jaar

22-03-2020

Dhr. Pieter Wagenaar

83 jaar

Responsie:

24-03-2020

Dhr. Johannes Antonius Scheepers

88 jaar

20-04-2020

Dhr. Lukas Arend Francken

85 jaar

20-04-2020

Mevr. Nelly Jacoba Verkerke

86 jaar

25-05-2020

Dhr. Daniël Charles Greiner

75 jaar

Responsie:

24-06-2020

Mw Trudy Reijndorp

66 jaar

04-07-2020

Dhr. Cor Burgers

88 jaar

16-07-2020

Mw. Bep de Wolf

79 jaar

18-07-2020

Mw, Sietje van der Ree - Westermen

95 jaar

05-05-2020

Mw. Brigitte Barto - van Nispen

50 jaar

Responsie:

11-08-2020

Dhr. Jacobus Jan Verweij

92 jaar

26-08-2020

Dhr. Cornelis Poots

89 jaar

20-09-2020

mv. Petronella Theodora Koster van Groos – Bins.

81 jaar

22-09-2020

Mw. Janny Prins - Labeur

95 jaar

29-09-2020

Mw. Johanna Nicoline Stoffelen - Krook

65 jaar

Responsie:

01-10-2020

Dhr. Nico Berkhout

82 jaar

22-10-2020

Dhr. Engelbert Lebbing

85 jaar

23-10-2020

Mv Petronella Dijkshoorn - Poot

84 jaar

23-10-2020

mv. Marie Anna Wilderom

98 jaar

30-10-2020

mv. Christien Staal - Groeneveld

82 jaar

     

Responsie:

Schriftlezing: psalm 23.

zang: gezang 730. (Heer, herinner U de namen)

Schriftlezing: Johannes 14 : 1 - 6

zang: gezang 753 : 1, 2, 5 + 6. (Er is een land van louter licht)

Verkondiging

Muzikaal meditatief: Lamento van Thomas Morley voor 2 blokfluiten.

Mededelingen over de inzameling e.d.

Slotgebed

Slotlied: ps. 146.c. : 1, 3 + 7. (All es wat adem heeft)

Heenzending en zegen.

Muziek tijdens vertrek: Handel: Sonate in Bes, voor vleugel en blokfluit.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collecte:
Voor de mensen die thuis meeluisteren en toch ook iets in de collectezak willen doen, hier is een alternatief!

Online collecte

 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail