Het is #RedWednesday

Foto: Kees de Klerck
 
 
Vanavond kleurt onze kerk ROOD. Het is #RedWednesday.
 
RedWednesday® is bedoeld om mensen wereldwijd bewust te maken van de #wereldwijd afnemende vrijheid om te geloven.
Ook dit jaar vragen we aandacht voor de vele schendingen die vooral minderheden lijdzaam ondergaan.
 
Door op woensdag 25 november gebouwen rood aan te lichten, buttons te dragen en op andere manieren aandacht te vragen, staan we op voor de vrijheid van alle mensen - en in het bijzonder de meest vervolgde groep, de Christenen - om te geloven wat zij willen.
Wij doen mee!

Creadames - Verkoop van creatieve cadeautjes

Zoals u weet, doen wij het hele jaar ons best om leuke creatieve cadeautjes te maken. Dat doen wij omdat wij er erg veel plezier in hebben om iets te maken.

Dit alles wordt dan te koop aangeboden in onze crea winkel, in de grote zaal van de kerk. Deze opbrengsten komen ten goede voor het onderhoudsfonds van de kerk.
Nu hebben wij natuurlijk nog niet zo heel veel kunnen verkopen dit jaar. Maar wij willen u in de gelegenheid stellen om toch iets te kopen.

Op zaterdag 19 december staan wij voor u klaar in de grote zaal van de ontmoetingskerk van 10.00 -16.00u.
Voor kerstkaarten en kerstbakjes en voor allerlei cadeautjes, o.a knuffels rode en witte wijn en nog veel meer .

U kunt u kerststukje ook van te voren bestellen.

Voor meer
informatie:

Mevr. Ans de laater
tel 0630194696 of email: fam.de

Creadames - Bestellen van oliebollen

Op woensdag 30 december verkopen de Crea dames oliebollen.
De oliebollen worden gebakken en gesponsord door FORT SMAKELIJK

De kosten zijn 6 oliebollen voor € 3,50
Kan eventueel thuis bezorgt worden voor € 1,00 extra per bestelling/adres

Afhalen:
U kunt de bestelde oliebollen afhalen woensdag 30 december tussen 16.00u en 18.00u
In de Ontmoetingskerk (Ingang Thomas de Rouckstraat)

 

Opgave/bestellen voor 24 december via onderstaand formulier:

Helaas is het nu na 24 december en kunt u niet meer bestellen

ReliVisie - uitzending van vrijdag 13 oktober 2020

Hieronder de een link naar aflevering van ReliVisie van vrijdag 13 november 2020

klik op de afbeelding om de video te bekijken

Voor de overige uitzendingen verwijzen we u graag naar de website van ZuidwestTV

Zuid West TV Update - Interview met onze nieuwe dominee van Sluijs

Zuid West TV Update:

BERGEN OP ZOOM - De protestantse kerk in Bergen op Zoom houdt zich de komende jaren bezig met een nieuw plan. Ellen van Sluijs wordt de nieuwe predikant van Bergen op Zoom. Ze is één van de personen die de ver anderingen in goede banen moet leiden. De huidige predikant van De Baai in Etten-Leur verwacht eind februari de overstap te maken en 7 maart in te treden.

Klik HIER of op de afbeelding om de korte reportage op ZuidWest TV te zien.

INSCHRIJVEN VOOR corona-proof TELEFOONSPEL op 13 december: Strijden voor Moldavië!


Klik op de bovenstaande afbeelding voor het introductie filmpje.

 

 


Voor wie?
Voor iedereen die mee wil doen! Je kunt het individueel spelen of als team: als stel of met het gezin of groep waarmee je woont.
Wanneer?
Zondag13 december van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Wat heb je nodig?
Een smartphone met WhatsApp. Heel veel zin in een middag plezier!

Meld je aan voor 10 december!
Stuur een WhatsApp bericht (1 per deelnemend team) naar de spelleider Ingrid Bras 06-51776440. Vermeld hier in het aantal leden voor jouw team met hun namen.
Ingrid zal van alle teams een groepsapp aanmaken en via die groepsapp wordt het spel gespeeld.

Wat gaan we doen?
Via de groepsapp zullen er allerlei opdrachten worden verzonden die je binnenshuis gaat uitvoeren. De opdrachten worden ingeleverd door middel van antwoorden, foto’s en filmpjes. Dat wordt GENIETEN! Je gaat zelf met je team met de opdrachten aan de slag gaat EN je ontvangt allerlei foto en filmmateriaal van de andere deelnemers!

Kosten?
Ieder deelnemend team ontvangt achteraf een betaalverzoek om een vrijwillige bijdrage te leveren voor het deelnemen aan het spel. Je bepaalt dus zelf wat een middag plezier waard is en welk bedrag je hiervoor over wil maken
De opbrengst is geheel voor het goede doel van de ZWO: Brabant voor Moldavië; Home care. Home care geeft zorg aan sociaal kwetsbare mensen in Moldavië en komt op voor hun rechten, door middel van het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijk zieken en het ondersteunen van mantelzorgers. Mensen worden ondersteund op fysiek gebied, maar ook op emotioneel, spiritueel en sociaal vlak.

De ZWO-commissie: Alison, Ingrid, Jo, Kees en Marlies

ZONDAG VOLEINDING - 22 NOVEMBER 2020 - Twee herdenkingsdiensten

ZONDAG VOLEINDING - 22 NOVEMBER 2020 - Twee herdenkingsdiensten
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Zondag Voleinding, herdenken we alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Vanwege de Corona-maatregelen mogen er niet meer dan 30 mensen in onze kerk komen. Er worden om die reden twee diensten gehouden: een dienst om 10.00 uur en een vesper om 16.30 uur.

In beide diensten zullen de namen van alle overleden gemeenteleden genoemd worden. U bent zeker ook welkom wanneer u te maken heeft gehad met het verlies van een dierbare, die niet in onze gemeente kerkte. Herdenken en herinneren stopt niet bij de kerkdeuren.
De voorganger voor beide diensten is ds. Willem Vermeulen.


U bent van harte welkom in één van beide diensten.

Wel wordt u verzocht zich op te geven bij Ans de Laater , telefonisch, via de mail of via het onderstaande formulier.
Geef bij bijzonderheden het tijdstip van de dienst aan.Afscheidsdienst ds. Willem Vermeulen en intrededienst ds. Ellen van Sluijs

SAVE THE DATES:

Afscheidsdienst ds. Willem Vermeulen op 28 februari 2021 - Intrededienst ds. Ellen van Sluijs op 7 maart 2021

Tot onze grote vreugde heeft ds. Ellen van Sluijs het beroep naar onze gemeente aangenomen. Met ingang van 1 maart 2021 zal zij haar werkzaamheden hier beginnen. Op zondag 7 maart zal zij bevestigd worden en zal zij intrede doen. Wij wensen haar en haar man een goede overgangsperiode toe, waarin zij afscheid zullen nemen van de gemeente te Etten-Leur, waar zij bijna 10 jaar hebben gewoond en zij als predikant de gemeente heeft gediend.

Met haar komst zal ds. Willem Vermeulen zijn werkzaamheden gaan afronden. Op zondag 28 februari zal zijn afscheidsdienst zijn. Op welke wijze het afscheid verder vorm krijgt, daarover wordt u later geïnformeerd.

Namens de kerkenraad, Eric van der Geer, scriba

 

Verslag van de gemeentevergadering van 18 oktober 2020

Het was een bijzondere gemeentevergadering: naast de goedkeuring over de financiën 2019 werd de gevolgde procedure van het beroepingswerk toegelicht en de te beroepen predikant aan de gemeente voorgesteld. Vanwege Corona waren er rond de 30 gemeenteleden in de kerkzaal, volgden 10 leden de ver gadering via een beeldverbinding in de gemeentezaal en deden 22 leden digitaal via ZOOM aan de vergadering mee.

Onze voorzitter, Charlotte Verbraak, mijdt vanwege haar gezondheid groepen mensen, Jaap van Dam, de vice-voorzitter, was door ziekte afwezig, met als gevolg dat ondergetekende, die de vergadering mede had voorbereid, de vergadering leidde.

Kees Bijl heeft de cijfers van het college van kerkrentmeesters gepresenteerd. Verheugd hebben wij kunnen melden dat U als gemeente € 101.362 aan vaste vrijwillige bijdragen bijeen hebben gebracht. Dat is meer dan wij hebben durven dromen. Bij de geldmiddelen hebben wij een 3 tal rekeningen toegevoegd in het kader van de ANBI regels. Daarmee zijn uw bijdragen aan deze rekeningen fiscaal aftrekbaar.
Het betreft de SKG (Stichting Kerkelijke Gelden) rekening, die rekeninghouder is bij de Rabobank, waarop de gelden voor vaste vrijwillige bijdragen, de digitale collecten (met name in corana tijd), bestelling van collecten bonnen en speciale inzamelingsacties voor de ZWO verzamelen. Saldo per ultimo van het jaar bedraagt € 11.530.
Het saldo op de rekeningcourant en de spaarrekening van het onderhoudsfonds van de Ontmoetingskerk bedraagt in totaal € 83.401.

De opbrengsten voor de rekening Onderhoud Ontmoetingskerk komen o.a. door de boekenmarkt, de wijnverkoop uit het winkeltje van Ans en de door de Creadames vervaardigde cadeautjes en ontvangen giften.
De opbrengsten voor Onderhoud Orgel komen voor een belangrijk deel uit de giften die U doet via het verjaardagfonds. Eenmaal in de 2 jaren worden de ingezamelde giften uit het verjaardagfonds als volgt verdeeld: 60 % gaat naar het orgelfonds en 40 % gaat naar de diaconie (speciaal bestemd voor het wijkwerk).
Voorts zijn nog wat detailcijfers toegelicht van diverse posten, zowel uit de balans als uit de verlies- en winstrekening.
Alle gebouwen verkeren in een uitstekende staat van onderhoud.
Het tekort over het boekjaar 2019 bedraagt € 24.436, dat is € 5.559 lager dan begroot.
Met dit tekort blijven wij binnen de grenzen van ons beleidsplan, waarin wordt gesteld dat het tekort in een termijn van 4 jaren jaarlijks gemiddeld niet meer mag bedragen dan € 30.000 per jaar.
De presentatie is afgesloten door woorden van dank uit te spreken naar de vele vrijwilligers, die zich tomeloos inzetten; zij zijn van ONSCHATBARE WAARDE voor onze kerk.

Het balanstotaal van Diakonie en ZWO bedroeg op 31 december 2019 € 158.825,-, met een reserve van € 151.054,-. Over 2019 zijn er € 18.305,- aan baten ontvangen, en is er € 21.086,- besteed. Daarvan is € 10.829,- naar het plaatselijk Diaconaal werk gegaan en € 7.720 naar bestemmingen buiten de eigen gemeente (voornamelijk via Kerk in Actie). Het tekort over 2019 bedroeg daarmee € 2.781 (2018: tekort van € 3.583). Het tekort was daarmee lager dan het begrote tekort over 2019 (€ 5.650,-) en dat lagere tekort is met name te danken aan een zeer geslaagde adventsactie ten behoeve van de Diakonie. Diaconie en ZWO kunnen hun vele activiteiten en ondersteuning mede mogelijk maken door uw bijdragen; denkt u ook in 2020 weer aan hen?

De jaarrekeningen van CvK, Diakonie en ZWO werden met luid applaus onder grote dank aan Kees en Marcel goedgekeurd.

 

Als voorzitter van de beroepingscommissie heeft Piet Jille de gevolgde procedure toegelicht. De commissie kon van start gaan nadat de landelijke PKN de zgn. solvabiliteitsverklaring had afgegeven, wat inhoudt dat de financiële situatie van onze kerkelijke gemeente is getoetst en dat de beroepingsprocedure kan worden opgestart. Het traject van 9 maanden werd begonnen met een training voor de gehele commissie, verzorgd door het Landelijk Dienstencentrum. Vanuit onze gemeente waren er geen kandidaten voorgesteld aan de cie. Er is een advertentie geplaatst in diverse media. Vanuit Utrecht zijn 22 namen van predikanten doorgegeven die pasten in ons profiel. Deze zijn schriftelijk benaderd. Vijf van hen hebben een brief geschreven. Drie van hen zijn voor een gesprek uitgenodigd, waarvan twee uiteindelijk daadwerkelijk gesprekken met de cie hebben gehad. Begin september heeft de commissie besloten welke predikant aan kerkenraad zou worden voorgesteld. Eerst is er nog een gesprek geweest tussen ds. Wim Lolkema en de te beroepen predikant. Dit gesprek is in aanwezigheid van Piet Jille en Ellen Peerbolte naar tevredenheid verlopen. De kerkenraad heeft in de vergadering van 16 september ingestemd met de voorgestelde kandidaat, ds. Ellen van Sluijs te Etten-Leur.

Er volgde een vraag waarom nu pas haar naam bekend geworden is. Dit is in afstemming met ds. Van Sluijs afgesproken. Het is niet wenselijk voor haar huidige gemeente dat zij in een beroepingsprocedure zit, waarbij de gemeentevergadering de laatste stem heeft. Er is aangegeven dat - schriftelijk en ondertekend - bezwaar tegen de gevolgde procedure bij de scriba kan worden ingediend tot vrijdag 23 oktober 14.00 uur.

Ds. Ellen van Sluijs kwam samen met haar man onder applaus de kerkruimte binnen en heeft zich uitgebreid aan ons voorgesteld. In haar jeugd heeft ze in Halsteren gewoond en op het Rijks gezeten. Na haar studie theologie te Kampen is ze predikant geweest in Noordwijk, Vught, Eindhoven en nu 9,5 jaar in Etten-Leur. Op vragen ging ze uitgebreid in; deze onderwerpen zullen, wanneer ze het beroep aanneemt, vast nog eens in nieuwsbrieven aan de orde komen. Ze verliet daarna de kerkruimte en is de manier van stemmen voorgesteld. De aanwezigen gingen akkoord met stemmen bij acclamatie. Daarna kwam ze weer terug onder applaus en bedankte ze de aanwezigen voor dit besluit.

Vrijdag 23 oktober zal het beroep aan haar worden uitgebracht. We mogen terugzien op een goede en inspirerende vergadering en hopen dat ds. Van Sluijs het beroep zal aannemen.

Indien u vragen heeft over dit verslag, dan kunt u met ondergetekende contact opnemen, telefonisch of via .

Namens de kerkenraad, Eric van der Geer, scriba.

 

Kinderkwartier op zondag 1 november - Gezinnen hebben voorrang met inschrijving

Op 1 november hebben gezinnen voorrang bij het inschrijven voor de kerkdienst in de Ontmoetingskerk van Bergen op Zoom.
A.s. zondag, 1 november, willen we de dienst met een kinderkwartier beginnen. Mirjam Wakkee verteld weer een mooi verhaal .

Meldt je aan; WELKOM!

Gemeentevergadering - zondag 18 oktober 2020 om 11.30 uur - aanmelden noodzakelijk

De gemeenteleden worden van harte uitgenodigd voor de gemeentevergadering op zondag 18 oktober, na de kerkdienst. Tijdens de gemeentevergadering worden besluiten die eerder door de kerkenraad genomen zijn, bekrachtigd met uw goedkeuring. Er komen 2 belangrijke onderwerpen aan de orde. Ten eerste worden de jaarrekeningen over 2019 met u doorgenomen. Door Corona was het niet mogelijk om deze te bespreken in april, zoals de gewoonte is.

Ten tweede wordt de voortgang van het beroepingswerk besproken. De beroepingscommissie zal de gevolgde procedure toelichten. Ver volgens zal de te beroepen predikant zich aan de gemeente voorstellen. De kerkenraad heeft unaniem besloten om deze predikant aan de gemeente voor te stellen. Tijdens deze vergadering nemen we als gemeente het besluit om deze predikant te beroepen. Belijdende leden en doopleden die ouder dan 18 jaar zijn, mogen hierover beslissen.

Voor de kerkdienst is met ingang van vorige week het aantal bezoekers teruggegaan naar maximaal 30. Dat geldt ook voor de dienst van 18 oktober. De gemeentevergadering is echter een belangrijk moment; dit geldt zeker wanneer een predikant beroepen wordt. De noodmaatregelen bieden voor dergelijke situaties de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor het aantal deelnemers. Maximaal 80 gemeenteleden mogen aanwezig zijn, met in achtneming van de preventieve maatregelen (1,5m afstand, gezondheidscheck bij binnenkomst, bij Coronaklachten niet komen, mondkapje op bij binnenkomst). De mogelijkheid wordt ook geboden om via ZOOM de vergadering bij te wonen. Wel dient u zich – zowel daadwerkelijk aanwezig zijn als via ZOOM – bij de scriba op te geven, telefonisch of via de mail. Uw deelname aan de vergadering zien wij met belangstelling tegemoet.

Eric van der Geer, scriba.

Tel: 0164-259321 of 06-25097721

Noodklok voor de vluchtelingenkinderen Griekenland - dinsdag 29 september 09.30 uur

 

Op dinsdag 29 september om half tien ‘s ochtends luiden kerken rond het Plein in Den Haag en in heel Nederland acht minuten en 20 seconden de kerkklokken.
Deze dag wordt de petitie #500kinderen overhandigd aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer.
Deze petitie is mede ondertekend door veel plaatselijke gemeenten, predikanten en kerkleden.

Ook de Ontmoetingskerk zal op dinsdag 29. september om 09.30 de klokken luiden voor de vluchtelingenkinderen uit Griekenland.
Acht minuten en 20 seconden, dat is precies 500 tellen. 500 is het aantal minderjarige asielzoekers dat Nederland op zou moeten nemen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.


Voor meer informatie: klik HIER

 

 

 

 

 

 

ReliVisie - uitzending van vrijdag 25 september 2020

Hieronder de een link naar aflevering van ReliVisie van vrijdag 11 september 2020

klik op de afbeelding om de video te bekijken

Voor de overige uitzendingen verwijzen we u graag naar de website van ZuidwestTV

ReliVisie - uitzending van vrijdag 9 oktober 2020

Hier onder de een link naar aflevering van ReliVisie van vrijdag 9 oktober 2020

klik op de afbeelding om de video te bekijken

Voor de overige uitzendingen verwijzen we u graag naar de website van ZuidwestTV

Aankondiging gemeentevergadering 18 oktober 2020 - beroep nieuwe dominee

Zoals u weet is het gebruikelijk om in het najaar een gemeentevergadering te houden. Een vergadering waarin de financiën en de jaarrekening van de gemeente worden gepresenteerd en beleidsmatige zaken aan de orde worden gesteld.

Deze vergadering is gepland op 18 oktober aanstaande, aansluitend aan de kerkdienst zal deze om half 12 starten. Echter deze keer is er een belangrijk en bijzonder extra agendapunt op de agenda: De kerkenraad heeft een advies en voorstel voor het beroepen van een nieuwe dominee van de beroepingscommissie ontvangen en ze heeft besloten dit voorstel te aanvaarden. Daarom willen we tijdens de gemeentevergadering met u overleggen over het uit te brengen beroep, de kandidaat aan u voorstellen en - nadat we u gehoord hebben - vragen om met het beroep in te stemmen.

We verheugen ons enorm op dit feit. Het is tenslotte een belangrijke én heugelijke gebeurtenis voor onze gemeente, waarin we met elkaar de toekomst inkijken. Tegelijkertijd willen we u de ruimte geven om een eigen mening te vormen, kennis te maken en vragen te stellen.

Omdat we ieder gemeentelid de gelegenheid willen geven om deel te nemen aan deze vergadering, vragen wij om u aan te melden bij de scriba Eric van der Geer. De vergadering vindt corona-proof plaats in de kerkzaal. En bij grote belangstelling zal de groep zelfs gesplitst worden.

Ook willen we gemeenteleden die niet naar de kerk willen of kunnen komen de gelegenheid geven om middels een video-verbinding met ons mee te “ZOOMEN”! U kunt zich hier voor ook inschrijven en te zijner tijd ontvangt u de inloggegevens en link.

Kortom: Aanmelden voor zowel de vergadering als de video-meeting bij Eric van der Geer:

We verheugen ons om u allen te mogen ontmoeten op 18 oktober en we rekenen op een grote belangstelling en opkomst!

 

Tot dan, met vriendelijke groeten,

namens de kerkenraad,
Charlotte Verbraak

NIEUWS VAN DE PCOB

PROTESTANTSE OUDERENBOND
Het bestuur heeft in de vakantie periode nog wel een vergadering gehad,
helaas gaat de reis naar Friesland niet door,deze is verzet naar september 2021.
De diakonie en PCOB reis van 16 september is ook geannuleerd .
ook is er al gekeken naar volgende bijeenkomsten,maar helaas kunnen wij u die nog niet aanbieden,er mogen nog geen bijeenkomsten gehouden worden in de Ontmoetingskerk.
Zodra wij weer kunnen beginnen hoort u van ons

 
What do you want to do ?
New mail

Wanneer dansen de muizen?

Wanneer dansen de muizen?

Dat was misschien een leuke vraag geweest voor onze pubquiz tijdens de High Tea begin augustus. Ik moest aan die vraag denken toen ik hoorde dat heel wat Nederlanders zich momenteel niet al te best houden aan de anderhalve-meter-regel.

U weet het: de muizen dansen als de kat van huis is! Met all e respect gezegd: het leek er wel op dat deze situatie in ons land ging heersen toen premier Rutte en minister De Jonge op vakantie gingen.

Ik dacht dat ze, na die slopende maanden vanaf februari/maart, al lang op reces waren toen ik (zelf op vakantie) op de camping hoorde dat Mark Rutte rond 18 juli nog zeer aanwezig was, dagen lang, op de Europese Top in Brussel.

Het kabinet doet te weinig en is onvoldoende zichtbaar, bromt de oppositie. Zo gaan de voorschriften slijten! Sorry, maar hoe volwassen zijn we nu met ons allen? Zit die 1 ½ meter na vijf maanden nu nòg niet in onze genen? Kan de kat niet van huis?

We zijn een mondig volkje en hebben allemaal onze mening en onze bedenkingen, gevoed door de media. Top-viroolog prof. Marion Koopmans zei een paar maanden geleden: Een probleem is wel dat we in ons land zo’n 17 miljoen zelfbenoemde amateur-virologen hebben!

Maar soms is het goed om te luisteren naar mensen die ècht verstand van zaken hebben. En de muizen? Die stoppen voorlopig even met dansen.

W. Lolkema.

Gezinsdienst 12 juli 2020 - aanmelden noodzakelijk

 

Op zondag 12 juli vind er in de Ontmoetingskerk een gezinsdienst plaats.
Voorganger is: Ds. Willem Vermeulen. Welkom!

Aanmelden via onderstaand formulier

ReliVisie - uitzending van vrijdag 19 juni 2020

Hieronder de een link naar aflevering van ReliVisie van vrijdag 19 juni 2020

klik op de afbeelding om de video te bekijken
 

Voor de overige uitzendingen verwijzen we u graag naar de website van ZuidwestTV

ReliVisie - uitzending van vrijdag 11 september 2020

Hieronder de een link naar aflevering van ReliVisie van vrijdag 11 september 2020

klik op de afbeelding om de video te bekijken

Voor de overige uitzendingen verwijzen we u graag naar de website van ZuidwestTV

ReliVisie - uitzending van vrijdag 12 juni 2020

Hieronder de een link naar aflevering van ReliVisie van vrijdag 12 juni 2020

klik op de afbeelding om de video te bekijken
 

Voor de overige uitzendingen verwijzen we u graag naar de website van ZuidwestTV

ReliVisie - uitzending van vrijdag 5 juni 2020

Hieronder de een link naar aflevering van ReliVisie van vrijdag 5 juni 2020

 

klik op de afbeelding om de video te bekijken
 

Voor de overige uitzendingen verwijzen we u graag naar de website van ZuidwestTV

Corona: een ramp van ongekende omvang

 
 In veel landen in Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich daar een ramp die veel grotere gevolgen kan hebben. Door verplichte lockdowns hebben mensen nu geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.
We want food! Dat schreeuwen kinderen naar de politie die in Zuid- Afrika de orde probeert te handhaven. En een predikant in Rwanda zegt: We verdelen het voedsel maar we hebben niet genoeg voor iedereen.


Kerk in Actie volgt de situatie in deze landen en probeert te helpen. Niet alleen in Rwanda en Zuid-Afrika maar ook in Indonesië, Moldavië, Colombia en het Midden-Oosten. Men ondersteunt kerken die opstaan zodat mensen niet omkomen.
U kunt Kerk in Actie helpen om te helpen. Tijdens onze regionale Pinksterdienst op 31 mei in Halsteren (aanvang tien uur, uitgezonden via ZuidWest-tv) zal er aandacht zijn voor de collecte voor dit doel.

U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van uw eigen plaatselijke diaconie onder vermelding van Pinkstercollecte KiA.
Klik op DEZE link (onder vermelding van Pinkstercollecte KiA.) om gemakkelijk geld over te maken. Doe dit voor of tijdens de Pinksterdagen! Mogen wij op u en jou rekenen?

Uw diaconie

 

 

Nieuws en Beleid omtrent de kerkdiensten 1 juli (aangepast bericht)

Geel gearceerd zijn de aanpassingen in de tekst.

 

De overheid heeft besloten de coronamaatregelen per 1 juni te versoepelen, en per 1 juli nog verder.

Dit betekent voor ons als gemeente dat we gelukkig weer kerkdiensten mogen houden per 1 juli met 80.
De richtlijn staat 100 kerkgangers toe, maar met 1,5 m afstand is de capaciteit van de kerkruimte niet groter dan 80.

Het is verplicht dat kerkgangers zich van tevoren aanmelden.
Dat kan bij de koster, Ans de Laater - dit kan op twee manieren:

1. Via het onderstaande aanmeld-formulier:
Pas na terugkoppeling hoort u of er voldoende plaats is en of u welkom bent.


2. Via de telefoon op telefoonnummer 06 30194696, in de week voor de kerkdienst van ‘s maandags 10 uur tot vrijdags 17 uur. Als het maximum is bereikt, worden bellers – indien gewenst – bovenaan de lijst van de week erna geplaatst.

Bij het telefoongesprek wordt u gevraagd de volgende vragen beantwoorden:
 - Heeft u recent of momenteel klachten die corona-gerelateerd kunnen zijn, zoals hoesten, keelpijn, smaak- reukverlies, koorts?
 - Bent u de afgelopen 7 dagen in contact geweest met iemand die positief is getest voor corona? 

Indien een van deze vragen (of beide) met ja wordt beantwoord, mag u niet worden geregistreerd.
Deze vragen zullen opnieuw gesteld worden bij betreding van de kerk voor de kerkdienst.

U wordt op het hart gedrukt zondags tijdig te verschijnen, gezien het feit dat u door de toelatingsprocedure zult moeten wachten voor u de kerk in kunt.
Vóór de kerk wacht u in een rij, op anderhalve meter afstand. Bij verwachte neerslag, wordt aangeraden een paraplu mee te nemen.

U betreedt een voor een het halletje (huisgenoten tegelijk) en wordt daar gecheckt op registratie en op uw actuele gezondheidssituatie. Als dat allebei in orde wordt bevonden, wordt u naar uw plaats in de kerkruimte begeleid. De leen-liedboeken worden niet gebruikt. De garderobe ook niet, evenmin als de toiletten, tenzij het niet anders kan. In de kerk geldt een strikt eenrichtingsverkeer: ingang Bolwerk, uitgang Thomas de Rouckstraat. Heen door de kerkzaal, terug door de gang.

Ook bij de zitplaatsen wordt anderhalve meter afstand aangehouden (behalve voor huisgenoten). De plekken worden gemarkeerd door liturgieën.

Vanaf augustus is er tijdens de kerkdienst weer beperkte gemeentezang, naar aanleiding van een risicometing is deze positief voor ons kerkgebouw uitgevallen. Het betekent dat het verantwoord lijkt om ongeveer 20 minuten per kerkdienst kunnen zingen met maximaal 80 personen.
Voor meer informatie omtrent de gemeentezang: Protocol: Zingen in de kerk

We handhaven nog wel dat er geen collectezakken rondgaan en is er geen koffiedrinken achteraf.

Bovenstaande is een sterk verkorte samenvatting van het verplichte Gebruiksplan, dat is goedgekeurd door de kerkenraad. Het hele document zal worden gepubliceerd op de website. Deze is HIER terug te vinden.

De kerkenraad heeft verder besloten geen openstelling te geven voor de boekenmarkt en het inloophuis.
Voor meer informatie: Inloophuis en boekenmarkt - openstelling kerk


Bij dit alles houden we ons strikt aan de regels die de rijksoverheid stelt. Die kunnen veranderen en dan passen we ons aan. Dat doen we óók, als uit de praktijk blijkt dat dat nodig is. Het is de verantwoordelijkheid van de kerkgangers zich goed te informeren over de overheidsregels en adviezen.

Al met al blijven we zitten met een dubbel gevoel. Aan de ene kant blijdschap dat we weer gezamenlijk naar de kerk mogen. Aan de andere kant voelt het vreemd dat dat gepaard moet gaan met zoveel restricties. Laten we er samen het beste van maken, met de grootst mogelijke zorg voor de gezondheid van onszelf en onze naasten.

Rindert Peerbolte

 

 

Gebruiksregels1.pngGebruiksregels2.png

 

ReliVisie - uitzending van vrijdag 29 mei 2020

Hieronder de een link naar aflevering van ReliVisie van vrijdag 29 mei 2020

 

klik op de afbeelding om de video te bekijken
 

Voor de overige uitzendingen verwijzen we u graag naar de website van ZuidwestTV

ReliVisie - uitzending van vrijdag 22 mei 2020

Hieronder de een link naar aflevering van ReliVisie van vrijdag 22 mei 2020

klik op de afbeelding om de video te bekijken
 

Voor de overige uitzendingen verwijzen we u graag naar de website van ZuidwestTV

ReliVisie - uitzending van vrijdag 15 mei 2020

Hieronder de een link naar aflevering van ReliVisie van vrijdag 8 mei 2020

klik op de afbeelding om de video te bekijken
 

Voor de overige uitzendingen verwijzen we u graag naar de website van ZuidwestTV

ReliVisie - uitzending van vrijdag 8 mei 2020

Hieronder de een link naar aflevering van ReliVisie van vrijdag 8 mei 2020

klik op de afbeelding om de video te bekijken
 

Voor de overige uitzendingen verwijzen we u graag naar de website van ZuidwestTV

ReliVisie - uitzending van vrijdag 1 mei 2020

Hieronder de een link naar aflevering van ReliVisie van vrijdag 1 mei 2020

klik op de afbeelding om de video te bekijken
 

Voor de overige uitzendingen verwijzen we u graag naar de website van ZuidwestTV

ReliVisie - uitzending van 24 april 2020

Hieronder de een link naar aflevering van ReliVisie van vrijdag 24 april 2020

 

klik op de afbeelding om de video te bekijken
 

Voor de overige uitzendingen verwijzen we u graag naar de website van ZuidwestTV

Kerkdienst van 12 april - Paas zondag uitgezonden door ZuidwestTV

De kerkdienst van de Paas zondag (12 april) de dienst werd live uitgezonden door ZuidwestTV.
Voorgangers waren ds. Willem Vermeulen en ds. Wim Lolkema

De dienst terug op beeld en geluid kijken?!
Dat kan via deze LINK naar ZuidwestTV

 

 

 

 

Aankondiging eerste Paasdag - uitzending op ZuidwestTV

ZuidwestTV zend de diverse kerkdiensten en missen rond de paasdagen uit.

Witte donderdag 9 april, Goede Vrijdag 10 april en Paas Zaterdag  11 april om 19.00 uur vanuit de Lievevrouweparochie – Lourdeskerk te Bergen op Zoom uit.

Op paaszondag 12 april zal ds. Willem Vermeulen voorgaan vanuit de Ontmoetingskerk.
Deze dienst begint om 10.00 uur en wordt live uitgezonden op ZuidwestTV

 

 

ReliVisie - uitzending 20 maart

Hieronder de een link naar aflevering van ReliVisie van vrijdag 20 maart 2020


klik op de afbeelding om de video te bekijken
 

Voor de overige uitzendingen verwijzen we u graag naar de website van ZuidwestTV

ReliVisie - uitzending 27 maart

Hieronder de een link naar aflevering van ReliVisie van vrijdag 20 maart 2020


klik op de afbeelding om de video te bekijken
 

Voor de overige uitzendingen verwijzen we u graag naar de website van ZuidwestTV

Klokken (luiden) van Troost en Hoop

Ook wij als Protestantse gemeente vertegenwoordigd in de Raad van kerken in Bergen op Zoom doen ook aan dit mooie initiatief mee.

Raad van Kerken
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.    

Wanneer:
woensdag 18 maart.      tussen 19.00 en 19.15 uur.
woensdag 25 maart.      tussen 19.00 en 19.15 uur.
woensdag 1 april           tussen 19.00 en 19.15 uur.

 

Lees het volledige artikel van de raad van kerken

Digitale kerkdienst door Ds. Wim Lolkema vanuit de Ontmoetingskerk - 15 maart 2020

Op het laatste moment is de kerkdienst in Bruinisse waar Ds. Willem Vermeulen voor zou voorgaan afgelast.

Dit zoals aangekondigd in het artikel Maatregelen Coronavirus voor onze kerk - tot eind maart.

 

Ds. Wim Lolkema heeft vanmorgen een mededeling en meditatie vanuit de Ontmoetingskerk gedaan.

Deze is digitaal terug te luisteren via de webradio.

Klik HIER voor de dienst in de Ontmoetingskerk (zonder bezoekers)

 

Wilt u ook andere diensten digitaal terug luisteren?

Dat is mogelijk via de pagina Kerkradio

Bemoediging Cornavirus door ds Wim Lolkema

Beste gemeenteleden,

In deze tijd, waarin het coronavirus rondgaat door de wereld en door ons land, vallen grote delen van het normale sociale leven uit. Wat niet meer kan en mag wordt op verschillende manieren bekend gemaakt via de media.

Als moderamen van onze Bergse Gemeente hebben we moeten besluiten om allerlei activiteiten (inclusief de zondagse kerkdiensten) tijdelijk af te gelasten. Wel komt er een eenvoudige liturgie vanuit de Ontmoetingskerk op de zondagen 22 en 29 maart, maar zonder kerkgangers. Het spijt ons bijzonder dat wij nu niet op de gebruikelijke manier ons gemeente-zijn kunnen beleven. Maar we hebben geen keuze. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor onze gemeenteleden en voor onszelf; uiteraard zonder elkaar in de steek te laten! Vandaar deze brief.

En terwijl ik dit opschrijf denk ik aan eerdere momenten in mijn jaren als dominee waarop ik zelf gescheiden was van geloofsgenoten. Zo’n situatie was er in de jaren tachtig in ons gemeentecontact vanuit Twente met een Gemeente in Eisenach, DDR. Elke keer als wij weer terug waren in West-Duitsland, voelden we de afstand. Heel veel jaren later bezocht ik gevangenen met een Nederlands paspoort in Colombia. Na een pastoraal bezoek stapte ik de zwaar beveiligde gevangenis weer uit, meestal opgelucht. Maar de gedetineerde (met vaak heel wat op haar of zijn kerfstok) bleef achter. Voor jaren.

Maar altijd wist ik: de Heilige Geest doet haar/zijn werk. Die houdt zich niet aan grenzen. De Heilige Geest vindt altijd weer wegen om zijn heilzaam en verbindend werk te blijven doen. En zo is het nog steeds. Ook in deze moeilijke weken waarin het virus heerst. Onze drie-enige God heerst óók en vindt wegen die wij niet kennen en die ons verrassen.

Wij wensen jou en u zulke ervaringen toe. De beleving van Gods aanwezigheid langs ongedachte wegen. De ervaring dat onze God ons aan elkaar verbindt en ons bijeen houdt, ook nu gebruikelijke momenten van ontmoeting tijdelijk weg vallen. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar allen die door het coronavirus of door de maatregelen hieromtrent getroffen worden. Wij bidden om Gods nabijheid en zegen in deze onzekere tijden.


We houden ons vast aan de woorden van Jezus: ‘En zie, Ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.’ En we bidden:

Heer, geef ons vrede, geef de wereld vrede,

dat uw Geest van liefde en mededogen vaardig mag worden

over regeringsleiders en andere mensen.

Dat uw Geest over ons mag komen en hoop mag geven.

Wees Gij zelf onze sterke rots.

Door onze Heer, Jezus Christus. Amen

 

Vrede en alle goeds gewenst!

Namens het moderamen van de Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom,

W. Lolkema, 13 maart 2020.

Maatregelen Coronavirus voor onze kerk

 

Maatregelen Coronavirus voor onze kerk
Gisteren heeft de Nederlandse regering een aantal maatregelen afgekondigd om het coronavirus in te dammen. Deze maatregelen hebben directe gevolgen voor het kerkelijk leven in onze gemeente. Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart 2020. Daarna volgt een update: Verlengde maatregelen Coronavirus voor onze kerk

Het moderamen van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom heeft besloten dat wij als kerkgemeente de richtlijnen van het RIVM zullen volgen en daarnaast de richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland én de classis Noord-Brabant/Limburg. Juist veel oudere gemeenteleden bezoeken onze diensten en zij zijn het meest kwetsbaar. Risico op besmetting blijft aanwezig, ook wanneer we ons verspreiden in het gebouw. We begrijpen dat we als kerk juist in tijden van nood er voor onze mensen willen zijn, dit moeten we vooral niet uit het oog verliezen. We kunnen echter niet om de realiteit van de huidige situatie heen. We moeten ook onze verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van al onze leden. Met deze brief stellen wij u daarvan op de hoogte.

 

 1. Kerkdiensten en ALLE andere samenkomsten afgelast

Er vinden GEEN kerkdiensten en andere samenkomsten in onze kerk plaats. Het RIVM verbiedt bijeenkomsten met 100 mensen of meer. Daarnaast geldt voor de provincie Brabant dat we zeer terughoudend moeten zijn met sociale contacten, en als het niet nodig is, géén sociale ontmoetingen te hebben. Dat betekent ook dat vergaderingen, koorrepetities, vespers, inloophuis, kerkcafé, The Passion samen kijken, de sobere maaltijden, leerhuis, gespreksgroepen, lezingen NIET DOORGAAN.

 

 1. Rouwdiensten en trouwdiensten zo mogelijk in besloten kring

Rouw- en trouwdiensten worden zo veel mogelijk in besloten kring gehouden. Met betrekking tot het condoleren gelden de richtlijnen van het RIVM, waarbij direct lichamelijk contact sterk wordt afgeraden.

 

 1. Bezoeken aan kwetsbare mensen worden dringend ONTRADEN

We verzoeken u om het bezoeken van oudere mensen, mensen met verminderde weerstand en zieken stop te zetten en uit te stellen. Pastorale bezoeken aan de kwetsbare doelgroep in onze kerk zullen alleen in hoge pastorale nood worden afgelegd.

 

Alternatieven voor onze gemeente.

 

Televisiedienst NPO

Dominee De Reuver leidt op zondag 15 maart a.s. op NPO 2 om half 10 vanuit de kapel van Protestantse Kerk in Utrecht een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet doorgaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

Extra uitzendingen van Reli Visie

Vanaf aanstaande vrijdag 20 maart zal er een extra uitzending van Reli Visie zijn op ZuidWestTV. Deze uitzending wordt op zondagmiddag herhaald. Het is mogelijk om gebedsintenties in te sturen naar de redactie van Reli Visie.

Uitzending van 20 maart: ReliVisie - uitzending 20 maart
Uitzending van 27 maart: ReliVisie - uitzending 27 maart

Eerdere uitzendingen zijn terug te bekijken via de website van ZuidWestTV via de volgende link

 

Kerkdiensten terugluisteren via de website

 • Op 15 maart a.s. zal de kerkdienst uit Bruinisse, waarin ds. W. Vermeulen voorgaat, worden geplaatst op de website. Ds. Vermeulen zal in deze dienst ook de gemeente Bergen op Zoom op afstand betrekken. 

  Op het laatste moment is de kerkdienst in Bruinisse waar Ds. Willem Vermeulen voor zou voorgaan afgelast.

  Ds. Wim Lolkema heeft vanmorgen een mededeling en meditatie vanuit de Ontmoetingskerk gedaan.

  Deze is digitaal terug te luisteren via de webradio.

  Klik HIER voor de dienst in de Ontmoetingskerk (zonder bezoekers)

 • Op 22 en 29 maart a.s. zullen onze predikanten een gebedsdienst inspreken en deze dienst wordt ook op de website gepubliceerd.
  De dienst van 22 maart vanuit de Ontmoetingskerk kunt u online beluisteren (dienst zonder bezoekers)
  Klik HIER voor meer informatie en de liturgie

  De dienst van 29 maart vanuit de Ontmoetingskerk kunt u online beluisteren (dienst zonder 
  bezoekers)
  Klik HIER voor meer informatie en de liturgie; voor de kinderen is er een blog; via deze LINK kunt u het blog bekijken 

 

Centraal contactpunt via de voorzitter en de predikanten

Voor vragen of meer informatie over deze maatregelen en de gevolgen voor onze gemeente neemt u bij voorkeur contact op met ondergetekende, voorzitter van de kerkenraad , telefoon 06-48178992.

Daarnaast staan onze predikanten volledig tot uw beschikking. Zowel ds. W. Vermeulen (06-22 218 521) en ds. W. Lolkema (06-17 246 410) zijn bereikbaar ook voor pastorale zorg en ondersteuning.
 

Actualiteiten en updates via de website

Volgt u de berichtgeving via onze website https://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl/ of via onze facebookpagina Protestante kerk Bergen op Zoom. Ook de informatieborden bij de kerk zullen regelmatig geactualiseerd worden.

Wanneer mensen besluiten om wel bij elkaar moeten komen, gelden de richtlijnen van het RIVM, zoals bekend.

 • Thuisblijven bij neusverkoudheid en/of hoesten en eventueel koorts.
 • Regelmatig handen wassen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Geen handen schudden, gebruik papieren zakdoekjes.
 • Houd tenminste 2 meter afstand van elkaar.

 

Tenslotte

De kerkenraad wil natuurlijk het beste voor onze gemeente. Juist in tijden van nood hebben we elkaar zo hard nodig. We kunnen angstig worden, eenzaam en onrustig. We willen onze gemeente niet in de steek laten en het sluiten van een kerk is een verregaande noodmaatregel, die zelden in de geschiedenis is voorgekomen.

We doen er alles aan om niemand in de steek laten, er voor elkaar zijn, om te zien naar elkaar en elkaar te steunen. Tegelijkertijd moeten we dat op een afgewogen manier doen en verstandig omgaan met ieders gezondheid. We wensen een ieder sterkte en wijsheid toe.


 

De gehele brief is via de volgende link terug te lezen.
link complete brief - Corona Maatregelen Protestantse Kerk Bergen op Zoom

Verlengde maatregelen Coronavirus voor onze kerk

VERLENGDE MAATREGELEN

 

Verlengde maatregelen Coronavirus voor onze kerk

De situatie rondom het coronavirus is doorgedrongen en de gevolgen voor de manier waarop wij kerk zijn de komende periode ook.
We sluiten aan bij de maatregelen van de regering en het RIVM. We zullen daarom voorlopig tot 1 juni 2020 op de huidige wijze doorgaan met kerk zijn.

Dit betekent dat tot en met 1e Pinksterdag 31 mei alle kerkdiensten zijn verboden. 
Ook alle andere kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen kunnen niet doorgaan.
Alleen zo kunnen kerken waar mogelijk de mobiliteit verminderen en de fysieke ontmoeting vermijden, nodig om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Een uitzondering wordt gemaakt voor uitvaarten en huwelijken, hierover hebben we al eerder bericht.
Maatregelen Coronavirus voor onze kerk - tot eind maart bij punt 2.

 

 

 

Oud papier ( jaaroverzicht)

Eén van de acties van de Ontmoetingskerk is het inzamelen van oud papier. De inkomsten daarvan zijn bestemd voor de kerk.In 2019 was de opbrengst  € 21.920 kg goed voor een bedrag van 
€ 1.073. Dit is aanmerkelijk minder dan voorgaande jaren. In 2017 was het € 2.200 en in 2018 € 1.486. Dit komt door de sterk gedaalde prijs op de wereldmarkt. Hartelijk dank  voor alle medewerkers en beladers en ook de mensen van de actie boekentafel die de niet verkoopbare boeken naar de oud papier container brengen. Ook dank aan Jaap en Ans de Laater  die iedere maand zorgen voor de pakkeerplek van de container en  voor de koffie voor de beladers.Het inzamelen is een goede actie voor het milieu en de Ontmoetingskerk. Dus spaar he oud papier op en breng het op de eerste zaterdag van de maand tussen 10.00 uur en 12.00 uur naar de Ontmoetingskerk.
Bram Otto namens de kerkrentmeesters.

Witte donderdagviering en aansluitend The Passion kijken

IVM de corona-crisis kan de Evensong helaas niet doorgaan.

Bekijk het volgende artikel voor meer informatie:

Verlengde maatregelen Coronavirus voor onze kerk
Op witte donderdag, 9 april ben t u van harte welkom in de Ontmoetingskerk - Bolwerk-Zuid 134 Bergen op Zoom

De kerkdienst begint om 19.00 uur aansluitend is er de mogelijkheid om samen naar de live-uitzending van The Passion te kijken.

 

 

23ste Oecumenische Vastenavendkerkdienst 2020 - Dweil d'oeuw neus mar achternaar

Oecumenische Vastenavendkerkdienst 2020
 
"Dweil d'oew neus mar achternaar" was ook het thema van de 23e oecumenische viering in het weekend van Vastenavend in de Gertrudiskerk in het Krabbegat.
Voorgangers waren pastor Paul Verbeek en ds. Willem Vermeulen.
Muzikaal werden de Krabben bijgestaan door het leutorkest "de Leutige Krabben" die dit jaar hun 66 jarig jubileum vieren. En het grote projectkoor en combo o.l.v. Marielle Tempelaars.
 
Ook de Peperbus sprak een woordje mee en het carillon, bespeeld door Janno den Engelsman, liet van zich horen.
Solisten zongen de sterren van de hemel met nummers zoals "Oceaan"van Racoon , "Laat het los laat het gaan" en "Brand new day " en de leutige Krabben" lieten van zich horen tijdens de collecte. Het "Halleluja" van Leonard Cohen werd door de vele aanwezige Krabben mee gezongen.
 
De Peperbus wilde het schoone lied "Dweilen met de Peperbus" nog eens horen en het carillon speelde diverse vastenavendliedjes.
Traditioneel werd de leutige dienst afgesloten met het Berregse Volkslied "Merck toch hoe sterck" waar voor de 23e keer een couplet aan toegevoegd werd en natuurlijk het liedje van 2020.
 
De vele vrijwilligers van parochie en protestantse gemeente mogen weer trots zijn op deze goed verlopen viering.
Iedereen weer reuze bedankt !!
 
Hieronder een fotoimpressie van de vastenavendkerkdienst
 
 
IMG_6069.JPGIMG_6070.JPGIMG_6073.JPGIMG_6076.JPGIMG_6080.JPGIMG_6081.JPGIMG_6096.JPGIMG_6102.JPGIMG_6105.JPGIMG_6108.JPGIMG_6128.JPGIMG_6139.JPGIMG_6147.JPGIMG_6152.JPGIMG_6159.JPGIMG_6161.JPGIMG_6169.JPG

Gedicht tijdens de dienst van 16 februari

 

De vinger die je uitsteekt,
de dingen die je zegt,
gedachten die je koestert,
de zaak waarvoor je vecht,
de bloemen die je uitdeelt,
de blik op je gezicht, 
't bepaalt wat je teweegbrengt:
het duister of het licht.
En de wereld ademt op
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op 
als je doet wat nodig is.

Het mailtje op de website,
de koffie die je drinkt ,
het ene glaasje minder,
het liedje dat je zingt,
de giro die je uitschrijft,
't persoonlijke gedicht,
't bepaalt waar je naar toe gaat:
het duister of het licht.
En de wereld ademt op
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op 
als je doet wat nodig is.

De toegewijde aandacht,
't vertrouwen dat je geeft,
de eenvoud van je handelen,
het voelen dat je leeft,
het trilt in heel de kosmos;
jouw daad als tegenwicht
geeft net die andere wending: 
het duister of het licht.
En de wereld ademt op
als je laat wat overbodig is.
En de wereld ademt op 
als je doet wat nodig is.

 

( bron; lied van Marten Kamminga)

(naar) Torgau: wat een belevenis!

Veel leden van onze kerkgemeenschap kennen –veelal vanuit de verte- de traditie van het jaarlijks bezoek over en weer van leden van beide kerken. Zo ook dit jaar waar op 28 september 11 deelnemers vertrokken en maandag 1 oktober terugkeerden.

Een prachtige stad, een prachtige kerk en een grote gastvrijheid van de St. Marienkerk viel ons ten deel. Tijdens de reis leer je je medereizigers op een meer persoonlijke manier leren en ontstaat een directe band.

De bijzonderheden van de vroeg 13eeeuw kerk werden door Pastor Christiane Schmidt met liefde getoond, gevolgd door een uitgebreide stadswandeling onder stralend weer langs alle monumentale gebouwen en langs de Elbe met onze gastvrouwen/heren. Het bezoek aan een befaamde paardenfokkerij, ook niet alledaags, was indrukwekkend. In de middag werd in de kerk 14 koraal bewerkingen van Johann Sebastian Bach met verbindende teksten uitgevoerd op het fraaie orgel. Met een ‘geselliger abend’ met buffet werd de zaterdag feestelijk afgesloten.

Een bijzonder zondag omdat in de kerk het ‘Erntedankfest ’ (Dankdag voor gewas en arbeid)werd gevierd met veel zingen zoals de Lutherse traditie wil met aansluitend het traditionele buffet(‘Kaffeetafel’) in het looppad van de kerk. Heel bijzonder! In de middag werd via een wandeltocht langs de Elbe het kleine dorpje Losswig bezocht waar de traditie meebrengt dat in alle voortuinen een oogst tafereel wordt gebouwd.

Op maandagmorgen werd na het ontbijt voor enkelen de terugreis aanvaard, maar ook een bezoek aan het nabij gelegen Lutherstadt Wittenberg was mogelijk. De legende wil dat Luther zijn 95 ‘Thesen’ (stellingen) op de deur van de slotkerk bevestigde. Een fraaie stad, doortrokken met alles wat Luther is van gebak tot bier. Op de fraaie kerk staat het zo bekende ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ hoog rondom de toren. De beroemde schilderijen van Lucas Cranach de jongerezijn zeer bijzonder en maken het bezoek extra interessant.

Een belevenis? Ja, in kerkelijk en recreatief opzicht. Een niet te missen lang weekend tussen mensen die een hartelijke ontvangst, gezellig met elkaar eten en de dagen doorbrengen. U hebt allemaal 2 jaar om na te denken of u deze bijzondere gebeurtenis wil mee maken. Doen! Vast en zeker!

Eric Goossen.