ANBI - Gegevens

1. Naam gemeente:                      A. Protestantse Gemeente Bergen op Zoom
                                                          B. Diaconie van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom


2. RSIN-nummer:  
                         A. Protestantse Gemeente Bergen op Zoom                                  815 117 309
                                                          B. Diaconie van de Protestantse Gemeente Bergen op Zoom     824 124 571


3. Contactgegevens:
                    Ontmoetingskerk 
                                                          Bolwerk-Zuid 134
                                                          4611 DX Bergen op Zoom

                                                          Scriba:
                                                          dhr J. Voorsluijs
                                                          tel. 0164 – 256176
                                                          email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

4. Beleidsplan.

Het beleidsplan is terug te vinden op deze website
Link:     http://www.protestantsekerkbergenopzoom.nl/index.php/algemeen/wie-wij-zijn/beleidsplan

Tevens verwijzen wij U naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk: 
Link:    "Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 -2016 voor Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland"
                                          

5. Bestuurssamenstelling.

De Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom wordt bestuurd door een Kerkenraad bestaand uit:
2 predikanten, 8 ouderlingen, 8 diakenen en 3 ouderling-kerkrentmeesters (situatie 1-1-2018).
Daarnaast zijn er 9 kerkrentmeesters werkzaam in het College van Kerkrentmeesters.

 

6. Beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid is conform de richtlijnen van de landelijke kerk.
Link:     Actief in de Kerk - Arbeidsvoorwaarden

7. Verslag activiteiten.

a. College van Kerkrentmeesters:

Het college houdt op de maandelijkse vergadering bezig met het onderhoud van de gebouwen,
te weten de Ontmoetingskerk, het kerkelijk centrum Willianmstraat, de pastoriën en de kosterswoning en met het energiebeheer.
De zorg voor de Financiën betreft de diverse geldstromen, te weten: vaste Vrijwillige Bijdragen, Solidariteitskas, rente inkomsten, bijdragen voor pastorale bijstand, giften en overige inkomsten.
Aan de hand van het werkplan wordt geverifieerd of aan alle zaken van de afgelopen en de komende maand gedacht is. Te denken valt aan alle werkzaamheden inzake Actie Kerkbalans, Solidariteitskas en alle lopende financiele verplichtingen.
Tevens komen personele en juridische zaken aan de orde, alsmede de rapportage richting het Moderamen en de Kerkenraad.

 

b. Diaconie:

De Diaconie heeft in seizoen 2016-2017 activiteiten ontplooid zoals beschreven onder de tab “Diaconie”. Voorbeelden in dit seizoen waren het innen van collecten, de adventsviering senioren de kerstattenties en kerstpakketten, de kledingactie, de vakantie gehandicapten, de paas-attentie, het High Tea project, het inloophuis, de lustrumlunch en de webradio.

 

8. Financiële verantwoording.

De financiële verantwoording van de diverse gremia is aan de gemeente voorgelegd en goedgekeurd op 22 april 2018.

a. Kerk

Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom
College van Kerkrentmeesters Bankrekening: NL29 INGB 0006 9216 12

 

Toelichting:

Het tekort over 2017 bedraagt € 24.894.
Hiermede blijven wij ruimschoots binnen de marge zoals gesteld in ons beleidsplan, waarin wij er rekening mee houden dat wij gedurende 4 jaren, gemiddeld € 30.000 per jaar interen op ons vermogen. De economische malaise heeft geleid tot een lagere opbrengst van vrijwillige bijdragen en een lage rente opbrengst uit ons vermogen.

 

b. Diaconie

De jaarcijfers van de Diaconie Protestantse Gemeente Bergen op Zoom zijn in de kerkenraadvergadering van 18-4-2018 vastgesteld.

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Bergen op Zoom

College van diakenen
Bankrekening: NL93 INGB 0005 8635 48

Toelichting:

 

9. Voorgenomen bestedingen.

a. Kerk

Alle gebouwen verkeren in een goede staat van onderhoud. De energielasten worden scherp in de gaten gehouden. Daarom kunnen bijzondere lasten buiten beschouwing worden gelaten.
Fondsenwerving, de Vaste Vrijwillige Bijdragen en de Solidariteitskas vragen om aandacht.

 

b. Diaconie

Geen bijzonderheden.