De jas van Luther tijdens de internationale bidweek

`De jas van Luther ` gemaakt door Ward Warmoeskerken. Getooid met stellingen.
Deze was te bewonderen in de Oecumenische kerkdienst in het kader van de internationale bidweek voor de eenheid der kerken, in de St.Gertrudiskerk.

Zie onderstaande afbeeldingen

De_jas_van_Luther1.JPGDe_jas_van_Luther2.JPGDe_jas_van_Luther3.jpgDe_jas_van_Luther4.jpg

Kerkbalans

De Protestantse Gemeente Bergen op Zoom heeft veel tijd en energie gestoken in het maken van plannen voor onze kerk van morgen. Die plannen zijn samengevat in ons nieuwe beleidsplan. Aan de uitvoering daarvan wordt hard gewerkt, maar momenteel, in tijden van corona, gaat alle aandacht nog meer dan anders uit naar de kern: omzien naar elkaar.  Dit pastorale en diaconale werk doen we onder leiding van Ds. Wim Lolkema en onze nieuwe predikante Ds. Ellen van Sluijs. 

 

 

Kerk-zijn brengt flink wat kosten met zich mee: voor ons zo’n twee ton. De grootste post is het Pastoraat. Daar valt de afdracht aan de landelijke kerk onder, naar rato van het aantal predikantsplaatsen.

De belangrijkste inkomsten zijn uw bijdragen.

Uw financiële bijdrage is belangrijk!

U kunt uw (extra) bijdrage meteen overmaken via deze link:
https://site.skgcollect.nl/328/gift/8f630ebd50c288f2aa59aa7043f70890

 

U kunt ook deze QR-code scannen met de algemene QR-code scanner van uw smartphone (niet die van uw bank-app).

Hartelijk dank!  

 

Links

Onze zustergemeente in Torgau
Evangelische Kirchengemeinde Torgau
Torgau
   

 

Stichting Protestantse Begraafplaats

DOELSTELLING:

De activiteiten, die de Stichting Protestantse Begraafplaats ontplooit, zijn gebaseerd op de geformuleerde doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten van 18 december 1984, te weten het beheren en onderhouden van de Protestantse Begraafplaats te Bergen op Zoom.

Protestantse-begraafplaats-bergen-op-zoom.jpg

(Klik op de foto voor een vergroting)

 

CONTACTGEGEVENS:

Indien u contact wilt opnemen met de Stichting Protestantse Begraafplaats, dan kunt u zich wenden tot:

Stichting Protestantse Begraafplaats
p/a dhr. R.J.H. Franssen
       0164 - 252501. 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:  41104095

Fiscaalnummer:  0074.37.961

De Stichting Protestantse Begraafplaats staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Zij hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen deze organisaties geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.  Een gift aan een ANBI is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (IB).

 

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter: drs. A. Petermeijer
Secretaris: drs. E.R. van der Geer
Penningmeester / Beheerder: dhr. R.H.J. Franssen
   
 Overige beheerders dhr. C. J. de Klerck
  drs. J. Petermeijer-ter Borg
  dhr. T.H Veenvliet
  dhr. G. de Vries

 

BELEIDSPLAN:

Klik hier voor het beleidsplan 2018-2028

 

Tarievenlijst 2021

Klik op bovenstaande afbeelding of hier voor een vergroting


REGLEMENT:

Klik hier voor het reglement

 

Finianciële gegevens begraafplaats:

Klik hier voor de finianciële gegevens over 2019

Klik hier voor de finianciële gegevens over 2018

Klik hier voor de financiële gegevens over 2017

Klik hier voor de financiële gegevens over 2016

Klik hier voor de financiële gegevens over 2015

Klik hier voor de financiële gegevens over 2014

Klik hier voor de financiële gegevens over 2013

 

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, beheersouderlingen en predikanten.

De kerkenraad komt een keer of 8 per jaar samen. 

Deze vergaderingen worden voorbereid door het moderamen.

Tijdens de kerkenraadsvergaderingen komt het leven der gemeente in brede zin aan de orde. 

Het pastorale werk van de ouderlingen wordt gecoördineerd in de pastorale raad, de diakenen werken vanuit de diakonie en de beheersouderlingen vanuit het college van beheer. Al deze geledingen komen ook ongeveer 8 keer per jaar bij elkaar. De beide predikanten hebben wekelijks overleg.U treft informatie over al deze geledingen elders op de site aan.

Vergaderen is nodig maar het doel moet altijd het werk zijn dat ieder op zich heeft genomen. Het moet staan in dienst van het gemeente van Christus zijn. Op onze avondmaalsborden staat waar het om gaat: een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. De Protestantse Gemeente van Bergen op Zoom probeert dat: heel bescheiden: licht der wereld, zout der aarde .... tot heelheid van de ander en van onszelf, en tot eer van God.

 

College van Kerkrentmeesters

De zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters.

Kort samengevat zijn dit de volgende werkzaamheden :

 

  • A) Zorgen dat het geld binnenkomt om haar gebouwen, functionarissen en activiteiten te kunnen bekostigen. Deze inkomsten komen hoofdzakelijk uit: de vrijwillige bijdrage; collectes en giften en evt. inkomsten uit bezittingen van de gemeente.
  • B) Zorgen voor de salarissen van alle functionarissen werkzaam in de gemeente zoals: predikanten, kosters en organisten.
  • C) Het beheren/ onderhouden van de onroerende goederen: kerkgebouw(en), pastorieën e.d.

 

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door tot kerkrentmeester aangewezen ouderlingen en tot kerkrentmeester verkozen lidmaten.De ouderlingen zijn lid van de kerkenraad terwijl de voorzitter van het college ook lid is van het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad.

 

De leden van het college zijn momenteel:

Naam: Functie
dhr. R Peerbolte 1e voorzitter
dhr. R. Franssen 1e secretaris
mw. R. Franssen- v Hassent 2e secretaris/ouderling
mw. J.M. Koster-Verburg 1e penningmeester
dhr. J.L. Koster 2e penningmeester
dhr. K.J. Bijl boekhouder
dhr. G.J Swart ledenadministratie/ LRP
vacant juridisch medewerker
dhr. B. Otto gebouwenbeheer
dhr. J. van Dam kerkrentmeester - ouderling

 

U kunt de kerkrentmeester (voorzitter) bereiken via het volgende e-mailadres:

 

Adressen / Contact


Predikanten


ds. Ellen van Sluijs
Bolwerk-Zuid 136
4611 DX Bergen op Zoom
tel: (0164) 785608
Email ds. van Sluijs

ds. Wim Lolkema
Lepelaar 34
4617 KK Bergen op Zoom
tel: (0164) 314466 /  06 1724 6410
Email ds. Lolkema


Jeugdwerker

mevrouw Paulien Honkoop 

tel: 06 51 59 26 37
Email Paulien Honkoop

 

 

Kerkenraad

Voorzitter
Mevr. Charlotte Verbraak
Tel: 06-48178992
Email Mevr. Charlotte Verbraak


Scriba
Dhr. E.R. van de Geer

Tel: (
0164) 259321 of 06-25097721
Email Dhr. E.R. van der Geer

Ledenadministratie
Dhr. Gert Jan Swart
Email  ledenadministratie


Kerkrentmeesters (Voorzitter)
Dhr. R. Peerbolte

Email Kerkrentmeesters

 

Kerkgebouw

Ontmoetingskerk
Protestantse Gemeente van Bergen op Zoom

Bolwerk-Zuid 134

4611 DX
Bergen op Zoom

tel: (0164) 236165
Google MAPS  link: Protestantsekerk Bergen op Zoom om adres op een grotere kaart weer te geven

 

Kosteres

Mevr. Ans de Laater-van den Hul
Drabbestraat 1
4611 EB Bergen op Zoom
Tel: (0164) 244563
Email Mevr. Ans de Laater


Mevr. Ellie Groeneveld
Primulaveld 15
4613 CC Bergen op Zoom
Tel: (0164) 251375
Email Mevr. Ellie Groeneveld

 

Kerkelijk Centrum Williamstraat
Kerkelijk Centrum Williamstraat
Williamstraat 7
4611 CN Bergen op Zoom

 Google MAPS  link: Williamstraat  om adres op een grotere kaart weer te geven

 

 

 

Webmasters

ds. Willem Vermeulen
Marathonstraat 6
4624 AD Bergen op Zoom
tel: (0164) 241712
Email Ds. Willem Vermeulen


ds. Bert ten Kate
Noordzijde Zoom 77
4614 AG Bergen op Zoom
tel: (0164) 240259
Email Ds. Bert ten Kate

Dhr Henk van Vliet
Dhr Wim van Sluijs
Dhr Kees de Klerck
Dhr Marcel Smidt

E-mail de webmasters

 

 

Welkom

Goedendag, welkom op de website van de Protestantse Gemeente van Bergen op Zoom. 


Vanaf maart 2021 zijn er hele lichte versoepelingen van kracht.

De kerkdiensten kunnen tot 30 bezoekers gehouden worden.
Kwetsbaren en risicogroepen worden geadviseerd de dienst online te (blijven) volgen

Door de vernieuwde coronamaatregelen zullen alle diensten maart 2021 in de kerk en online te volgen zijn.

 Klik op de volgende link voor de huidige regels en meer informatie:
COVID Protocol en Gebruiksplan

 


Voor meer informatie over de kerkdiensten, de alternatieven voor de kerkdiensten
en activiteitenvergaderingen binnen onze kerk bekijk onze agenda
door te klikken op een agenda item vind u meer informatie terug!

 

Het volledige gebruiksplan vind u hier

 

 

 Uitgelicht ....

De speciale activiteiten kunt u gemakkelijk bekijken door op de afbeelding te klikken.

Gift/Donatie & Collecte bonnen

Gift of Donatie Collecte bonnen
 Een alternatief
voor de collectes
NL29 INGB 000 6921 612
t.n.v. Protestantse Kerkgemeenschap Bergen op Zoom

Tijdelijk Rond de Kerken lezen

 


Klik op de afbeelding om deze
editie te lezen

 

Kerkdienst gemist (geluid) tijdens dienst live volgen

Kerkdiensten

zondag 18 april 10:00u
BOLWERK ZUID 134 - Tot max. 30 bezoekers
Kerkdienst met als voorganger ds. Wim Lolkema
zondag 25 april 10:00u
BOLWERK ZUID 134 - Tot max. 30 bezoekers
Kerkdienst met als voorganger ds. Ellen van Sluijs
zondag 2 mei 10:00u
BOLWERK ZUID 134 - Tot max. 30 bezoekers
Kerkdienst met als voorganger ds. Wim Lolkema

Agenda

vrijdag 16 april 14:00u
verg. Prot. Weeshuis
maandag 19 april 13:30u
Crea Dames
maandag 19 april 19:00u
Rep. Rejoice
dinsdag 20 april 09:30u
Team overleg
dinsdag 20 april 12:30u
verg. Geschiedkundige kring
dinsdag 20 april 14:00u
Kerkcafé
donderdag 22 april 10:00u
Taakgroep eredienst
maandag 26 april 13:30u
Crea Dames
maandag 26 april 19:00u
Rep. Rejoice
dinsdag 27 april 14:00u
Kerkcafé

Column

Column - Naam van de kerk --- kerk van de Naam.

Toen ik in 1988 mijn werk begon in Bergen op Zoom werd ik verbonden aan –toen nog- de Gereformeerde kerk. En ons gebouw stond ook onder die naam bekend. Dat was natuurlijk lekker overzichtelijk want de Lutherse gemeente kwam samen in de Lutherse kerk en de Hervormde gemeente kwam samen in de Hervormde kerk.  

            In de negentiger jaren kwam het samen-op-weg proces goed op gang en toen was er ook discussie over de toekomstige thuishaven van die gezamenlijke gemeente. We hadden natuurlijk kunnen zeggen: “de Protestantse gemeente komt samen in de Protestantse kerk”, maar in de 90-er jaren was helemaal nog niet duidelijk hoe onze landelijke kerk zou gaan heten en het voelde ook wel als het missen van een kans.

Lees meer...